TH11 - Bài tập Pascal - Có đáp án

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal in bài ca dao ra màn hình
Program Ca_dao;

Begin
  Writeln('Trong dam gi dep bang sen,');
  Writeln('La xanh bong trang lai chen nhi vang,');
  Writeln('Nhi vang bong trang la xanh.');
  Writeln('Gan bun ma chang hoi tanh mui bun');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal in tam giác ra màn hình
Program Tam_giac;
Begin
  Writeln('*********');
  Writeln(' *******');
  Writeln(' *****');
  Writeln('  ***');
  Writeln('  *');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal thực hiện phép trừ số học
Program Phep_Tru;
Var
  so1,so2,hieu :Integer;

Begin
  Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP TRU SO HOC');
  Writeln('     co toi da 4 ky so');
  Write('-Nhap so thu nhat = ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai = ');
  Readln(so2);
  hieu:= so1-so2;
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('-------------------------------');
  Writeln;
  Writeln('   ',so1:4);
  Writeln(' - ',so2:4);
  Writeln('  -----');
  Writeln(' = ',hieu:5);
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal In bảng cửu chương ra màn hình (Không dùng lệnh For)
Program Cuu_chuong_1;
Var
  so :Integer;

Begin
  Write('-Bang cuu chuong so may ?: ');
  Readln(so);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln(' CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG');
  Writeln('-------------------------------');
  Writeln;
  Writeln(so:2,' lan 1 = ',so*1:3);
  Writeln(so:2,' lan 2 = ',so*2:3);
  Writeln(so:2,' lan 3 = ',so*3:3);
  Writeln(so:2,' lan 4 = ',so*4:3);
  Writeln(so:2,' lan 5 = ',so*5:3);
  Writeln(so:2,' lan 6 = ',so*6:3);
  Writeln(so:2,' lan 7 = ',so*7:3);
  Writeln(so:2,' lan 8 = ',so*8:3);
  Writeln(so:2,' lan 9 = ',so*9:3);
  Writeln(so:2,' lan 10 = ',so*10:3);
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal In bảng cửu chương ra màn hình (Dùng lệnh For)
Program Cuu_chuong_2;
Var
  so,i :Integer;

Begin
  Write('-Bang cuu chuong so may ?: ');
  Readln(so);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln(' CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG');
  Writeln('-------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To 10 Do
   Writeln(so:2,' lan ',i:2,' = ',so*i:3);
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal tính diện tích hình thang khi biết độ dài 2 đáy và chiều cao
Program Hinh_thang;
Var
  a,b,h:Integer;
    S:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG');
  Write('-Cho biet day ngan = ');
  Readln(a);
  Write('-Cho biet day dai = ');
  Readln(b);
  Write('-Cho biet chieu cao = ');
  Readln(h);
  S := 0.5 * (a + b) * h;
  Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:6:2,' met vuong');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal tính diện tích tam giác khi biết độ dài 3 cạnh
Program Tam_Giac;
Var
  a,b,c:Integer;
   p,s:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');
  Write('-Cho biet canh thu nhat = ');
  Readln(a);
  Write('-Cho biet canh thu hai = ');
  Readln(b);
  Write('-Cho biet canh thu ba  = ');
  Readln(c);
  p := 0.5 * (a + b + c);
  s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));
  Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal tính thể tích hình cầu khi biết diện tích hình tròn
Program Hinh_cau;
Var
  s:integer;
  r,v:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH THE TICH HINH CAU');
  Writeln('---------------------------------');
  Write('Cho biet dien tich hinh tron = ');
  Readln(s);
  r:=Sqrt(s/4*3.1416);
  v:=4/3 * 3.1416 *r*r*r;
  Writeln('*The tich hinh cau la : ',V:6:2,' met khoi');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal tính lực hút giữa 2 vật khi biết khối lượng của 2 vật
Program Luc_hut;
CONST
  g=6.672E-8;
Var
  m1,m2,d,f:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH LUC HUT GIUA 2 VAT');
  Write('-Khoi luong m1 (gam) = ');
  Readln(m1);
  Write('-Khoi luong m2 (gam) = ');
  Readln(m2);
  Write('-Khoang cac giua 2 vat (Cm) = ');
  Readln(d);
  f := g * m1 * m2 / sqr(d);
  Writeln('+Luc hut giua 2 vat = ',f:6:2);
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal tính Pignet
Program Pignet;
Var
  Ten:String;
  Tuoi:Integer;
  lon,nho,tb,tl,cao,pig:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH PIGNET');
  Writeln('------------------------');
  Write('-Cho biet ho ten : ');
  Readln(ten);
  Write('-Cho biet tuoi  : ');
  Readln(tuoi);
  Write('-Cho biet chieu cao : ');
  Readln(cao);
  Write('-Cho biet trong luong : ');
  Readln(tl);
  Write('-So do vong nguc luc hit vao = ');
  Readln(lon);
  Write('-So do vong nguc luc tho ra = ');
  Readln(nho);
  tb := 0.5 * (lon-nho);
  pig := cao - (tb + tl);
  Writeln;
  Write('+Ong (Ba) : ',ten:24);
  Writeln(' , ',tuoi,' tuoi');
  Writeln('+Co so do Pignet = ',pig:6:2);
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal tính lương
Program Tinh_luong;
Var
  Ten:String;
  nc,pc,tam:Integer;
  bl,hs,tt,cl:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH LUONG');
  Writeln('------------------------');
  Write('-Cho biet ho ten : ');
  Readln(ten);
  Write('-Cho biet bac luong  : ');
  Readln(bl);
  Write('-Cho biet ngay cong : ');
  Readln(nc);
  Write('-Cho biet he so trach nhiem : ');
  Readln(hs);
  Write('-Cho biet phu cap khu vuc = ');
  Readln(pc);
  Write('-Cho biet so tien da tam ung ky 1 = ');
  Readln(tam);
  tt := ((bl/30 * nc * hs)+pc);
  cl := tt - tam;
  Writeln;
  Writeln('+Ong (Ba) : ',ten:24);
  Writeln('+Tien luong trong thang = ',tt:10:2,' dong');
  Writeln('+So tien con linh = ',cl:10:2,' dong');
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật
Program Tinh_dien_tich;
Var
  cv,canh,s:Real;
Begin
  Writeln('TINH DIEN TICH LON NHAT CUA HINH CHU NHAT');
  Writeln('-----------------------------------------');
  Write('-Cho biet chu vi chu nhat : ');
  Readln(cv);
  canh:=cv / 4;
  s:=canh * canh;
  Writeln('-Chu vi hinh chu nhat = ',cv:10:2,' met');
  Writeln('-Dien tich lon nhat se= ',s:10:2,' met vuong' );
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 13 Viết chương trình Pascal tính tam thức
Program Tam_thuc;
Var
  a,b,c,x,p:Integer;
Begin
  Writeln('TINH TAM THUC');
  Writeln('-------------');
  Write('-Nhap a= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap b= ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap c= ');
  Readln(c);
  Write('-Nhap x= ');
  Readln(x);
  p:=((a*(x*x)) + (b*x) + c);
  Writeln('*Tri cua tam thuc = ',p);
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal độ dài của vec tơ
Program Tinh_do_dai_vec_to;
Var
    x,y,z:Integer;
      l:Real;
Begin
  Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet toa do X : ');
  Readln(x);
  Write('-Cho biet toa do Y : ');
  Readln(y);
  Write('-Cho biet toa do Z : ');
  Readln(z);
  l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));
  Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal tính giá trị Z qua số thực X
Program Tinh_Z;
Var
  x,z:Real;
Begin
  Writeln('TINH GIA TRI Z QUA SO THUC X');
  Writeln('----------------------------');
  Write('-Nhap tri x = ');
  Readln(x);
  z:=ln(x + abs(sin(2 * x)));
  Writeln('*Gia tri cua Z = ',z:10:2);
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal cho biết qui tắc đặt tên biên
Program ten_bien;
Begin
  Writeln('Ky tu : Ten bien khong duoc co khoang trong');
  Writeln('$conso: Ten bien khong duoc co dau $ o dau');
  Writeln('5so  : Ten bien khong duoc co con so o dau');
  Writeln('Do,Repeat: Khong duoc dung cac tu khoa de dat ten bien');
  Writeln;
  Writeln('    Bam phim <Enter> de ve cua so soan thao');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal  lương của công nhân
Program tinh_luong;
Var
  Ten:String[24];
  bl,nc,pc,thang:Integer;
   tl,hs:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH LUONG');
  Writeln('-----------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet thang : ');
  Readln(thang);
  Write('-Cho biet ho ten : ');
  Readln(ten);
  Write('-Cho biet bac luong : ');
  Readln(bl);
  Write('-Cho biet ngay cong : ');
  Readln(nc);
  Write('-Cho biet he so : ');
  Readln(hs);
  Write('-Cho biet phu cap : ');
  Readln(pc);
  Writeln;
  tl:=((bl/30)*nc*hs+pc);
  Writeln('+Tien luong thang : ',thang:2,', cua Ong/Ba : ',ten,' la = ',tl:8:2);
  Writeln('    Bam phim <Enter> de ve cua so soan thao');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal tính chu vi, diện tích vòng tròn
Program Vong_tron;
Var
  Radius,s,cv :Real;
Begin
  Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');
  Writeln('--------------------------------');
  Write('-Cho biet ban kinh : ');
  Readln(Radius);
  cv:=2*Pi*Radius;
  S:=Pi*Radius*Radius;
  Writeln;
  Writeln('+Chu vi vong tron  = ',cv:10:2);
  Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);
  Writeln;
  Writeln('    Bam phim <Enter> de tro ve cua so soan thao');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal đổi số Fahrenheit sang Celcius
Program Doi_do_F_C;
Var
  f,c:Real;
Begin
  Writeln('DOI DO FAHRENHEIT SANG CELCIUS');
  Write('-Cho biet do Fahrenheit : ');
  Readln(f);
  c:=((f-32) * 5)/9;
  Writeln;
  Writeln(f:5:2,' do Fahrenheit doi sang do Celcius = ',c:5:2,#248);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal đổi từ đơn vị Mile sang Km
Program Doi_do_Mile_Km;
Const
  Km_Mile=1.609344;
Var
  m,k:Real;
Begin
  Writeln('DOI MILE SANG Km');
  Write('-Cho biet so Mile can doi: ');
  Readln(m);
  k:=m * Km_Mile;
  Writeln;
  Writeln(m:5:2,' dam Anh doi thanh = ',k:5:2,' Km');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal in các chữ số của số nguyên dương N
Program Chu_so;
Var
  n:Integer;
Begin
  Writeln('XUAT CAC CHU SO CUA SO NGUYEN DUONG N');
  Write('-Cho biet so nguyen: ');
  Readln(n);
  Writeln('So nguyen: ',n:5,' Co cac chu so sau');
  Write(' ', n DIV 10000);
  n :=n MOD 10000;
  Write(' ', n DIV 1000);
  n :=n MOD 1000;
  Write(' ', n DIV 100);
  n :=n MOD 100;
  Write(' ', n DIV 10);
  n :=n MOD 10;
  Write(' ',n);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal in các phép toán
Program Cac_phep_toan;
Var
  a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer;
Begin
  Writeln('CAC PHEP TOAN');
  Writeln('-------------');
  Writeln;
  a:=124;
  b:=12;
  Writeln(a:3,' DIV ',b:2,' = ',a DIV b);
  Writeln(a:3,' MOD ',b:2,' = ',a MOD b);
  c:=12;
  d:=22;
  Writeln(c:2,' AND ',d:2,' = ',c AND d);
  Writeln(c:2,' OR ',d:2,' = ',c OR d);
  Writeln(c:2,' XOR ',d:2,' = ',c XOR d);
  x:=2;
  g:=x Shl 7;
  Writeln('g = ',x:2,' Shl 7 = ',g);
  x:=256;
  h:=x Shr 7;
  Writeln('h = ',x:2,' Shr 7 = ',h);
  i:=g+h;
  Writeln('i = g + h = ',i);
  Writeln('Lo(i) = ',Lo(i));
  Writeln('Hi(i) = ',Hi(i));
  Writeln('Swap(i) = ',Swap(i));
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal  tính điểm trung bình
Program Diem_trung_binh;
Var
  Ten:String[24];
  Van,Toan,Ly,Sinh,NgoaiNgu,Tb:Real;
Begin
  Writeln('DIEM TRUNG BINH');
  Writeln('-------------');
  Write('-Cho biet ho ten: ');
  Readln(ten);
  Write('-Cho biet diem mon Van: ');
  Readln(Van);
  Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
  Readln(Toan);
  Write('-Cho biet diem mon Ly: ');
  Readln(Ly);
  Write('-Cho biet diem mon Sinh vat: ');
  Readln(Sinh);
  Write('-Cho biet diem mon Ngoai ngu: ');
  Readln(NgoaiNgu);
  tb:=((Van * 3) + (Toan * 2) + (Ly * 2) + Sinh + NgoaiNgu) / 9;
  Writeln('+Hoc sinh: ',ten,' co diem trung binh = ',tb:6:2);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal tính giá trị hàng hoá
Program Tinh_gia_tri_hang_hoa;
Var
    n:Integer;
  a,c,l:Real;
Begin
  Writeln('TINH GIA TRI HANG HOA');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet gia goc tra ngay: ');
  Readln(a);
  Write('-Cho biet lai suat l%/nam: ');
  Readln(l);
  Write('-Cho biet so ngay tra cham: ');
  Readln(n);
  c:= a * (1 + n * l / 36000);
  Writeln('+Gia hang hoa tra cham = ',c:10:2,' dong');
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal tính độ dài vectơ
Program Tinh_do_dai_vec_to;
Var
    x,y,z:Integer;
      l:Real;
Begin
  Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet toa do X : ');
  Readln(x);
  Write('-Cho biet toa do Y : ');
  Readln(y);
  Write('-Cho biet toa do Z : ');
  Readln(z);
  l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));
  Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal tính trung bình cộng, trung bình nhân
Program Trung_binh;
Var
  a,b,c:Integer;
  P,S:Real;
Begin
  Writeln('TINH TRUNG BINH CONG,TRUNG BINH NHAN');
  Writeln('------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap so thu ba : ');
  Readln(c);
  S:=(a + b + c) / 3;
  P:=Exp((1 / 3) * Ln(a * b * c));
  Writeln('*Trung binh cong cua 3 so= ',s:6:2);
  Writeln('*Trung binh nhan cua 3 so= ',p:6:2);
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal tính a mũ b (ab)
Program Tinh_a_mu_b;
Var
  a,b:Integer;
  p:Real;
Begin
  Writeln('TINH TRI CUA A MU B');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen A: ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so mu B  : ');
  Readln(b);
  P:=Exp(b * Ln(a));
  Writeln('*Tri A mu B  = ',p:10:2);
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal tính tổng của N số nguyên
Program Tinh_tong;
Var
  n,tong:Integer;
Begin
  Writeln('TINH TONG CUA N SO NGUYEN');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen N: ');
  Readln(n);
  tong:=(n * (n + 1) DIV 2);
  Writeln('*Tong tu 1 den N  = ',tong);
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal tính tiền gửi ngân hàng
Program Tinh_tien;
Var
  v:Integer;
  l,n:Real;
Begin
  Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Write('-So tien gui = ');
  Readln(v);
  Write('-Lai suat  = ');
  Readln(l);
  n:=(v * (1 + (l/100)));
  Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');
  Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');
  Writeln('*Von + Lai trong 1 nam  = ',Round(n),' dong');
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal tính giá hàng hoá
Program Gia_hang_hoa;
Var
  f,a,pe,pc,r:Real;
  n,y,t:Integer;
Begin
  Writeln('TINH GIA HANG HOA');
  Writeln('-----------------');
  Writeln;
  Write('-So tien vay = ');
  Readln(a);
  Write('-Lai suat vay Ngan hang = ');
  Readln(r);
  Write('-Thoi gian san xuat= ');
  Readln(y);
  Write('-So san pham thu duoc  = ');
  Readln(n);
  Write('-Thoi gian luu kho = ');
  Readln(t);
  Write('-Phi ton luu kho = ');
  Readln(f);
  pe:=a/n;
  pc:=pe * (1 + r * (t + y) / 1200) + f * t;
  Writeln('*Gia xuat xuong = ',pe:10:2,' dong');
  Writeln('*Gia ban de hoa von la : ',pc:10:2,' dong');
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal tính giờ phút giây
Program Tinh_Gio_Phut_Giay;
Var
  sogiay,gio,phut,giay:Integer;
Begin
  Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');
  Writeln('------------------');
  Write('-Nhap so giay can tinh: ');
  Readln(sogiay);
  gio:=sogiay DIV 3600;
  sogiay:= sogiay MOD 3600;
  phut:=sogiay DIV 60;
  giay:=sogiay MOD 60;
  Writeln;
  Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');
  Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');
  Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal đổi chỗ 2 số nguyên
Program Doi_cho;
Var
  so1,so2:Integer;
Begin
  Writeln('DOI CHO 2 SO NGUYEN');
  Writeln('-------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  so1:=so1+so2;
  so2:=so1-so2;
  so1:=so1-so2;
  Writeln('SAU KHI CHUYEN CHO');
  Writeln('+So thu nhat bay gio la: ',so1);
  Writeln('+So thu hai bay gio la : ',so2);
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal trình bày phép nhân số học
Program Phep_nhan_so_hoc;
Var
  binhan,nhan:LongInt;
  donvi,chuc,tram:Integer;
Begin
  Writeln('TRINH BAY PHEP NHAN SO HOC');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap so bi nhan : ');
  Readln(binhan);
  Write('-Nhap vao so nhan: ');
  Readln(nhan);
  donvi:=nhan MOD 10;
  chuc:=(nhan DIV 10) MOD 10;
  tram:=nhan DIV 100;
  Writeln(binhan:15);
  Writeln('x':9,nhan:6);
  Writeln('----':15);
  Writeln(donvi*binhan:15);
  Writeln(chuc*binhan:14);
  Writeln(tram*binhan:13);
  Writeln('-------':15);
  Writeln(binhan*nhan:15);
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal tính thể tích hình cầu khi biết diện tích
Program Tinh_the_tich_hinh_cau;
Var
  s,v,r:Real;
Begin
  Writeln('TINH THE TICH HINH CAU KHI BIET DIEN TICH');
  Writeln('-----------------------------------------');
  Write('-Cho biet dien tich hinh cau: ');
  Readln(s);
  r:= Sqrt(s/4*pi);
  v:=4/3*pi*r*r*r;
  Writeln('+The tich hinh cau la: ',v:10:4,' met khoi');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal tinh Sin(x)
Program Tinh_sin;
Var
  goc:Integer;
  rad,x:Real;
Begin
  Writeln('TINH SIN(X)');
  Writeln('-----------');
  Write('-Nhap vao mot goc: ');
  Readln(goc);
  rad:=(pi * goc) / 180;
  x:=sin(rad);
  Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);
  Readln;
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal tìm mã ASCCI của ký tự
Program Ma_ASCII;
Var
  kytu:Char;
Begin
  Writeln('TIM MA ASCII CUA KY TU');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Nhap vao mot ky tu: ');
  Readln(kytu);
  Writeln('+Ma ASCII cua ky tu: ',kytu,' la: ',Ord(kytu));
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal tìm ký tự khi biết mã ASCII
Program Ky_tu;
Var
  ma:Byte;
Begin
  Writeln('TIM KY TU KHI BIET MA ASCII');
  Writeln('--------------------------');
  Write('-Cho biet ma ASCII: ');
  Readln(ma);
  Writeln('+Ky tu cua ma ASCII: ',ma:2,' la: ',Chr(ma));
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal đổi chữ thường ra chữ HOA
Program Doi_chu_thuong_ra_chu_HOA;
Var
  ch,c1,c2:Char;
Begin
  Writeln('DOI CHU THUONG RA CHU HOA');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap mot ky tu bat ky: ');
  Readln(ch);
  c1:=upcase(ch);
  c2:=chr(ord(ch)-32);
  Writeln('+Cach thu nhat, dung ham Upcase: ',c1);
  Writeln('+Cach thu hai,khong dung ham Upcase: ',c2);
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal đổi chữ HOA ra chữ thường
Program Doi_chu_HOA_ra_chu_thuong;
Var
  ch,c:Char;
Begin
  Writeln('DOI CHU HOA RA CHU THUONG');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap mot chu HOA bat ky: ');
  Readln(ch);
  c:=chr(ord(ch)+32);
  Writeln('+Doi ra chu thuong la: ',c);
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal xuất 5 lần chuỗi vừa nhập
Program Xuat_chuoi;
Var
  ch:String;
Begin
  Writeln('XUAT 5 LAN CHUOI VUA NHAP');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap vao mot chuoi bat ky: ');
  Readln(ch);
  Write(ch,', ',ch,', ',ch,', ',ch,', ',ch);
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal tính chu kỳ dao động của con lắc
Program Chu_ky_con_lac;
Const
  g=918;
Var
  l,t:Real;
Begin
  Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');
  Writeln('-----------------------');
  Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');
  Readln(l);
  t:=2*pi*sqrt(l/g);
  Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);
  Readln;
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal tính lực hập dẫn giữa 2 vật
Program Luc_hap_dan;
Const
  gama=6.673E-8;
Var
  m1,m2,f,d:Real;
Begin
  Writeln('TINH LUC HAP DAN GIUA 2 VAT');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Khoi luong vat thu nhat: ');
  Readln(m1);
  Write('-Khoi luong vat thu hai : ');
  Readln(m2);
  Write('-Khoang cach 2 vat: ');
  Readln(d);
  f:=gama*m1*m2/sqr(d);
  Writeln('+Luc hap dan giua 2 vat= ',f:10:3);
  Readln
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng
Program Tinh_khoang_cach;
Var
  a,b,c,d,x,y:Real;
Begin
  Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');
  Writeln('------------------------------------------');
  Write('-Nhap he so a= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap he so b= ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap he so c= ');
  Readln(c);
  Write('-Nhap toa do x= ');
  Readln(x);
  Write('-Nhap toa do y= ');
  Readln(y);
  d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));
  Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal tách một số nguyên thành 2 số
Program Tach_so;
Var
  n:Integer;
  x,p:Real;
Begin
  Writeln('TACH MOT SO NGUYEN THANH 2 SO');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('-Nhap mot so: ');
  Readln(n);
  x:=2*n/3;
  Write('+Con so: ',n,' tach thanh so: ',x:6:2);
  Writeln(' va so: ',(n-x):6:2);
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal sắp xếp 2 số nguyên
Program sap_xep;
Var
  so1,so2,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP 2 SO NGUYEN');
  Writeln('-------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  If so1 > so2 Then
   Begin
     tam:=so1;
     so1:=so2;
     so2:=tam;
   End;
  Writeln;
  Writeln('Ban vua nhap cac so sau');
  Writeln(so1:10);
  Writeln(so2:10);
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If thiếu)
Program So_lon;
Var
  so1,so2:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  If so1 > so2 Then
   Writeln('+So thu nhat la so lon nhat');
  If so2 > so1 Then
   Writeln('+So thu hai la so lon nhat');
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If đủ)
Program So_lon;
Var
  so1,so2:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  If so1 > so2 Then
   Writeln('+So thu nhat la so lon nhat')
  Else
   Writeln('+So thu hai la so lon nhat');
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên (dùng If thiếu)
Program So_lon;
Var
  so1,so2,so3,solon:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 3 SO NGUYEN');
  Writeln('   Cau truc If thieu');
  Writeln('---------------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  Write('-Nhap so thu ba : ');
  Readln(so3);
  If so1 < so2 Then
   solon:=so2;
  If so2 < so3 Then
   solon:=so3;
  If so3 < so1 Then
   solon:=so1;
  Writeln;
  Writeln('+So lon nhat trong 3 so la: ',solon);
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên (dùng If đủ)
Program So_lon;
Var
  so1,so2,so3,solon:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 3 SO NGUYEN');
  Writeln('   Cau truc If du');
  Writeln('---------------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  Write('-Nhap so thu ba : ');
  Readln(so3);
  If so1 < so2 Then
   solon:=so2
  Else
   solon:=so1;
  If solon < so3 Then
   solon:=so3;
  Writeln;
  Writeln('+So lon nhat trong 3 so la: ',solon);
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 4 số nguyên
Program So_lon;
Var
  so1,so2,so3,so4,solon1,solon2,solon:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 4 SO NGUYEN');
  Writeln('Cau truc If...Then...Else');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  Write('-Nhap so thu ba : ');
  Readln(so3);
  Write('-Nhap so thu tu : ');
  Readln(so4);
  If so1 > so2 Then
   solon1:= so1
  Else
   Solon1:=so2;
  If so3 > so4 Then
   solon2:=so3
  Else
   solon2:=so4;
  If solon1 > solon2 Then
   solon:=solon1
  Else
   solon:=solon2;
  Writeln;
  Writeln('+So lon nhat trong 4 so la: ',solon);
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal cộng thêm giây vào giờ hiện hàng
Program Cong_giay;
Var
  gio,phut,giay,them:Integer;
Begin
  Writeln('CONG THEM GIAY VAO GIO HIEN HANH');
  Writeln('--------------------------------');
  Writeln('Nhap vao gio:phut:giay hien hanh');
  Write('-Gio  : ');
  Readln(gio);
  Write('-Phut: ');
  Readln(phut);
  Write('-Giay: ');
  Readln(giay);
  Write('-Cho biet so giay muon cong them: ');
  Readln(them);
  If (giay+them) < 60 Then
   giay:=giay+them
  Else
   Begin
     giay:=((giay+them)-60);
     phut:=phut+1;
     If phut >=60 Then
      Begin
        phut:=phut-60;
        gio:=gio+1;
      End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Sau khi cong them so giay vao, gio moi la:');
  Writeln('    ',gio,' : ',phut,' : ',giay);
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc 2
Program PTB2;
Var
  a,b,c:Integer;
  Delta,x,x1,x2:Real;
Begin
  Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC 2');
  Writeln('-----------------------');
  Write('-Nhap he so a= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap he so b= ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap he so c= ');
  Readln(c);
  Delta:=sqr(b)-4*a*c;
  If Delta < 0 Then
   Writeln('+Phuong trinh vo nghiem')
  Else
   If Delta=0 Then
     Begin
      X:=-b/2*a;
      Writeln('+Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X1=X2= ',X:6:2);
     End
   Else
     Begin
      X1:=-b-Sqrt(Delta)/2*a;
      X2:=-b+Sqrt(Delta)/2*a;
      Writeln('+Nghiem thu nhat = ',X1:6:2);
      Writeln('+Nghiem thu hai = ',X2:6:2);
     End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal tính điểm trung bình và xếp hạng
Program Diem_Trung_binh;
Var
  Ten:String[24];
  Van,Toan,Ly,tb:Real;
Begin
  Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH VA XEP HANG');
  Writeln('--------------------------------');
  Write('-Cho biet ho ten: ');
  Readln(Ten);
  Write('-Cho biet diem mon Van: ');
  Readln(Van);
  Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
  Readln(Toan);
  Write('-Cho biet diem mon Ly: ');
  Readln(Ly);
  Tb:=((Van*2)+(Toan*2)+ly)/5;
  If tb < 5 Then
   Begin
     Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
     Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
     Writeln('+Xep hang: Hoc luc kem');
   End
  Else if Tb < 7 Then
   Begin
     Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
     Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
     Writeln('+Xep hang: Hoc luc trung binh');
   End
  Else if Tb < 9 Then
   Begin
     Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
     Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
     Writeln('+Xep hang: Hoc luc Kha');
   End
   Else
     Begin
      Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
      Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
      Writeln('+Xep hang: Hoc luc Gioi');
     End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal tính điểm trung bình và nhận xét
Program Diem_Trung_binh;
Const
  MucDiem = 5;
  DiemDat   =20;
  DiemLoai  =2;
Var
  Ten:String[24];
  Van,Toan,Hoa,Ngoaingu,Tongdiem:Real;
  Dat,Loai,Hocdeu:Boolean;
Begin
  Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH VA NHAN XET');
  Writeln('--------------------------------');
  Write('-Cho biet ho ten: ');
  Readln(Ten);
  Write('-Cho biet diem mon Van : ');
  Readln(Van);
  Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
  Readln(Toan);
  Write('-Cho biet diem mon Hoa: ');
  Readln(Hoa);
  Write('-Cho biet diem mon Ngoai ngu: ');
  Readln(Ngoaingu);
  Tongdiem:=Van+Toan+Hoa+Ngoaingu;
  Dat:=(Tongdiem >=DiemDat);
  Loai:=(Van < DiemLoai) Or (Toan < DiemLoai)
   Or (Hoa < DiemLoai) Or (Ngoaingu < DiemLoai);
  Hocdeu:=(Van >MucDiem) And (Toan > Mucdiem)
   And (Hoa > Mucdiem) And (Toan > Mucdiem);
  Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
  Write('+Tong so diem: ',Tongdiem:5:2);
  If Dat And (Not Loai) Then
   Begin
      Write(' Duoc len lop');
      If hocdeu Then
      Write(' Hoc deu cac mon')
     Else
      Write(' Hoc chua deu cac mon');
   End
  Else
    Write(' Khong duoc len lop');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số nguyên
Program So_chan_le;
Var
  so,du:Integer;
Begin
  Writeln('SO CHAN HAY SO LE');
  Writeln('-----------------');
  Write('-Nhap mot so nguyen bat ky: ');
  Readln(so);
  du:=so Mod 2;
  Case du Of
   0:Begin
     Writeln('-So : ',so);
     Writeln('-La so chan');
    End;
   1:Begin
     Writeln('-So : ',so);
     Writeln('-La so le');
    End;
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal cho biết ngày của tháng
Program Ngay_cua_thang;
Var
  thang,nam,luu,songay:Integer;
Begin
  Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');
  Writeln('---------------------------');
  Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');
  Readln(thang);
  Write('-Cho biet nam : ');
  Readln(nam);
  luu:=nam;
  Case thang Of
   1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;
   4,6,9,11     : songay:=30;
   2  :Case nam Mod 4 Of
        1,2,3 :songay:=28;
        0   :songay:=29;
     End;
  End;
  If songay >=30 Then
   Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')
  Else
    Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phin <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal xếp loại học tập
Program Phan_loai;
Var
  ten:String;
  diem:Integer;
Begin
  Writeln('XEP LOAI HOC TAP');
  Writeln('----------------');
  Write('-Cho biet ten: ');
  Readln(ten);
  Write('-Cho biet diem: ');
  Readln(diem);
  Case diem Of
   0,1,2,3,4:  Begin
           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
           Writeln('+So diem : ',diem);
           Writeln('+Xep loai KEM');
         End;
   5,6:     Begin
           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
           Writeln('+So diem : ',diem);
           Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');
         End;
   7,8:     Begin
           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
           Writeln('+So diem : ',diem);
           Writeln('+Xep loai KHA');
         End;
   9:      Begin
           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
           Writeln('+So diem : ',diem);
           Writeln('+Xep loai GIOI');
         End;
   10:     Begin
           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
           Writeln('+So diem : ',diem);
           Writeln('+Xep loai XUAT SAC');
         End;
   Else    Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal nhập ngày, tháng, năm và cho biết là thứ mấy trong tuần
Program Thu_trong_tuan;
Var
  thu,ngay,thang:Byte;
  Nam,luu:Integer;
Begin
  Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');
  Writeln('-----------------------');
  Write('-Ngay: ');
  Readln(ngay);
  Write('-Thang: ');
  Readln(thang);
  Write('-Nam: ');
  Readln(nam);
  luu:=nam;
  nam:=1900 + (nam Mod 1900);
  If thang < 3 Then
   Begin
     thang:=thang + 12;
     nam:=nam - 1;
   End;
  thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;
  Case thu Of
   0  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('    +La ngay Chu Nhat');
      End;
   1  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('+La ngay Thu Hai');
      End;
   2  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('    +La ngay Thu Ba');
      End;
   3  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('    +La ngay Thu Tu');
      End;
   4  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('    +La ngay Thu Nam');
      End;
   5  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('    +La ngay Thu Sau');
      End;
   6  :  Begin
        Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
        Writeln('    +La ngay Thu Bay');
      End;
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal trò chơi One, two, three
Program One_Two_Three;
Var
  a,b:Char;
Begin
  Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');
  Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');
  Writeln('---------------------------');
  Write('-Ban A chon: ');
  Readln(a);
  Write('-Ban B chon: ');
  Readln(b);
  Case Upcase(a) Of
   'K':  Case Upcase(b) Of
        'K'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Keo');
              Writeln('+Ban B cung chon Keo');
              Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');
            End;
        'B'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Keo');
              Writeln('+Ban B chon Bua');
              Writeln('+Bua dap Keo, B thang');
            End;
        'G'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Keo');
              Writeln('+Ban B chon Giay');
              Writeln('+Keo cat Giay, A thang');
            End;
      End;
   'B':  Case Upcase(b) Of
        'K'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Bua');
              Writeln('+Ban B chon Keo');
              Writeln('+Bua dap Keo, A thang');
            End;
        'B'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Bua');
              Writeln('+Ban B cung chon Bua');
              Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');
            End;
        'G'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Bua');
              Writeln('+Ban B chon Giay');
              Writeln('+Giay boc Bua, B thang');
            End;
      End;
   'G':  Case Upcase(b) Of
        'K'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Giay');
              Writeln('+Ban B chon Keo');
              Writeln('+Keo cat Giay, B thang');
            End;
        'B'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Giay');
              Writeln('+Ban B chon Bua');
              Writeln('+Giay boc Bua, A thang');
            End;
        'G'  :  Begin
              Writeln('+Ban A chon Giay');
              Writeln('+Ban B cung chon Giay');
              Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');
            End;
      End;
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 16: Viết chương trình Pascal chọn loại giải trí thích hợp
Program Giai_Tri;
Var
  t:Byte;
Begin
  Writeln('CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP');
  Writeln('----------------------------');
  Write('-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ');
  Readln(t);
  If t < 20 Then
   Writeln('Troi lanh, ban nen o nha coi TV');
  If ((t > 20) And (t < 25)) Then
   Writeln('Troi mat me, ban nen di cam trai');
  If ((t > 25) And (t < 30)) Then
   Writeln('Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau');
  If t > 30 Then
   Writeln('Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 17: Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc nhất
Program PT_bac_nhat;
Var
  a,b:Integer;
  x:Real;
Begin
  Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT');
  Writeln('    aX + b = 0');
  Write('-Nhap he so a= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap he so b= ');
  Readln(b);
  If a=0 Then
   If b=0 Then
     Writeln('+Phuong trinh vo dinh')
   Else
     Writeln('+Phuong trinh vo nghiem')
  Else
   Begin
     x:=-b/a;
     Writeln('+Nghiem cua phuong trinh X= ',x:0:6);
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 18: Viết chương trình Pascal kiểm tra ước số của 2 số nguyên
Program Uoc_so;
Var
  so1,so2,tam:Integer;
Begin
  Writeln('KIEM TRA UOC SO CUA 2 SO NGUYEN');
  Writeln('-------------------------------');
  Write('-So thu nhat= ');
  Readln(so1);
  Write('-So thu hai = ');
  Readln(so2);
  If so1 < so2 Then
   Begin
     tam:=so1;
     so1:=so2;
     so2:=tam;
   End;
  If (so1 Mod so2) = 0 Then
   Writeln('+So: ',so2:4,' la uoc so cua so: ',so1:4)
  Else
   Begin
     Writeln('+Hai so: ',so1:4,' va so ',so2:4);
     Writeln('   Khong phai la uoc so cua nhau');
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 19: Viết chương trình Pascal sắp xếp thứ tự 3 số nguyên dương
Program Sap_xep;
Var
  so1,so2,so3,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP THU TU 3 SO NGUYEN DUONG');
  Writeln('-------------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat= ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai = ');
  Readln(so2);
  Write('-Nhap so thu ba = ');
  Readln(so3);
  If so1 > so2 Then
   Begin
     tam:=so1;
     so1:=so2;
     so2:=tam;
   End;
  If so2 > so3 Then
   Begin
     tam:=so2;
     so2:=so3;
     so3:=tam;
   End;
  If so1 > so2 Then
   Begin
     tam:=so1;
     so1:=so2;
     so2:=tam;
   End;
  Writeln;
  Writeln('KET QUA SAP XEP');
  Writeln;
  Writeln('  ',so1:5);
  Writeln('  ',so2:5);
  Writeln('  ',so3:5);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 20: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất
Program So_lon_so_nho;
Var
  so1,so2,so3,so4,max,min:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  Write('-Nhap so thu ba : ');
  Readln(so3);
  Write('-Nhap so thu tu : ');
  Readln(so4);
  max:=so1;
  min:=so1;
  If max < so2 Then
   max:=so2
  Else
   min:=so2;
  If max < so3 Then
   max:=so3
  Else
   min:=so3;
  If max < so4 Then
   max:=so4;
  Writeln;
  Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);
  Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la    : ',min);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 21: Viết chương trình Pascal kiểm tra đây là tam giác gì
Program Tam_giac;
Var
  a,b,c:Integer;
  tamgiac,deu,can:Boolean;
Begin
  Writeln('BA CANH CUA TAM GIAC ?');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so thu hai = ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap so thu ba = ');
  Readln(c);
  tamgiac:=False;
  deu:=False;
  can:=False;
  If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
   Begin
     tamgiac:=True;
     If (a=b) And (b=c) Then
      deu:=True;
     If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
      can:=True;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' 3 so vua nhap la:');
  Writeln('+Tam giac: ',tamgiac);
  Writeln('+Tam giac deu: ',deu);
  Writeln('+Tam giac can: ',can);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 22: Viết chương trình Pascal tính diện tích tam giác
Program Dien_tich_tam_giac;
Var
  a,b,c:Integer;
  p,s:Real;
Begin
  Writeln('DIEN TICH TAM GIAC');
  Writeln('------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap so thu ba : ');
  Readln(c);
  If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
   Begin
     Writeln('+Dung la Tam giac');
     p:=0.5*(a+b+c);
     s:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
     Writeln('+Dien tich= ',s:10:2);
   End
  Else
   Writeln('+Khong phai la Tam giac');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 23: Viết chương trình Pascal tính Khối lập phương chui qua khung chữ nhật
Program Khoi_lap_phuong;
Var
  a,b,c,m,n,tam:Integer;
Begin
  Writeln('KHOI LAP PHUONG CHUI QUA KHUNG CHU NHAT');
  Writeln('---------------------------------------');
  Writeln(' *Nhap so lieu cho khoi lap phuong');
  Write('-Canh thu nhat: ');
  Readln(a);
  Write('-Canh thu hai : ');
  Readln(b);
  Write('-Canh thu ba : ');
  Readln(c);
  Writeln(' *Nap so lieu cho khung chu nhat');
  Write('-Canh thu nhat: ');
  Readln(m);
  Write('-Canh thu hai : ');
  Readln(n);
  If (a>b) Then
   Begin
     tam:=a;
     a:=b;
     b:=tam;
   End;
  If (b>c) Then
   Begin
     tam:=b;
     b:=c;
     c:=tam;
   End;
  If (a>b) Then
   Begin
     tam:=a;
     a:=b;
     b:=tam;
   End;
  If (m>n) Then
   Begin
     tam:=m;
     m:=n;
     n:=tam;
   End;
  If (a<m) And (b<n) Then
   Writeln('+Khoi lap phuong chui qua duoc khung chu nhat')
  Else
   Writeln('+Khoi lap phuong khong chui qua duoc khung chu nhat');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

zipBài tập 24: Viết chương trình Pascal giải hệ phương trình bậc nhất
Program He_phuong_trinh_bac_nhat;
Var
  a,b,c,d,p,q,r:Real;
Begin
  Writeln('GIAI HE PHUONG TRINH BAC NHAT');
  Writeln('    aX + bY = c');
  Writeln('    pX + qY = r');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('Nhap a= ');
  Readln(a);
  Write('Nhap b= ');
  Readln(b);
  Write('Nhap c= ');
  Readln(c);
  Write('Nhap p= ');
  Readln(p);
  Write('Nhap q= ');
  Readln(q);
  Write('Nhap r= ');
  Readln(r);
  d:=a*a + b*b + p*p + q*q;
  If d=0 Then
   If (c*c + r*r = 0) Then
     Writeln('+He thoa man voi moi X, Y')
   Else
     Writeln('+He vo nghiem');
  If d <> 0 Then
   Begin
     d:=a*q - b*q;
     If d=0 Then
      If sqr(c*q-b*r)+sqr(a*r-p*c) = 0 then
        Writeln('+He thoa man voi moi X, Y')
      Else
        Writeln('+ He vo nghiem');
     If d <> 0 Then
      Begin
        Writeln('X = ',(c*q-b*r)/d:5:3);
        Writeln('Y = ',(a*r-p*c)/d:5:3);
      End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 25: Viết chương trình Pascal kiểm tra năm nhận
Program Nam_nhuan;
Var
  nam:Word;
  nhuan:boolean;
Begin
  Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');
  Writeln('------------------------');
  Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');
  Readln(nam);
  If nam Mod 100 = 0 Then
   Nhuan:=(nam Mod 400)=0
  Else
   Nhuan:=(nam Mod 4)=0;
  Write('Nam: ',nam, ' la: ');
  If nhuan Then
   Writeln('nam nhuan')
  Else
   Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 26: Viết chương trình Pascal kiểm tra bàn phím
Program KT_phim;
Var
  phim:Char;
Begin
  Writeln('KIEM TRA BAN PHIM');
  Writeln('-----------------');
  Write('-Bam mot phim: ');
  Readln(phim);
  Case phim Of
   'A'..'Z','a'..'z' :Writeln('+Ban vua bam mot phim ky tu');
   '0'..'9'      :Writeln('+Ban vua bam mot phim ky so');
   '+','-','*','/'  :Writeln('+Ban vua bam mot phim toan tu so hoc');
  Else         Writeln('+Ban vua bam mot phim dac biet');
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 27: Viết chương trình Pascal tính diện tích các hình học sơ cấp
Program Hinh_hoc_so_cap;
Var
  a,b,c,h,r:Integer;
  s:Real;
  chon:Byte;
Begin
  Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln('  1-Hinh vuong');
  Writeln('  2-Hinh chu nhat');
  Writeln('  3-Hinh tam gia1c');
  Writeln('  4-Hinh thang');
  Writeln('  5-Hinh tron');
  Writeln;
  Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');
  Readln(chon);
  Case chon Of
   1  :Begin
      Write('-Nhap canh hinh vuong: ');
      Readln(a);
      s:=a*a;
      Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');
     End;
   2  :Begin
      Write('-Nhap chieu rong : ');
      Readln(a);
      Write('-Nhap chieu dai : ');
      Readln(b);
      s:=a*b;
      Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');
     End;
    3  :Begin
      Write('-Nhap canh day : ');
      Readln(a);
      Write('-Nhap chieu cao : ');
      Readln(h);
      s:=a*h/2;
      Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');
     End;
    4  :Begin
      Write('-Nhap day duoi : ');
      Readln(a);
      Write('-Nhap day tren : ');
      Readln(b);
      Write('-Nhap chieu cao: ');
      Readln(h);
      s:=0.5*(a+b)*h;
      Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');
     End;
    5  :Begin
      Write('-Nhap ban kinh : ');
      Readln(r);
      s:=r*r*pi;
      Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');
     End;
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 28: Viết chương trình Pascal hướng dẫn mua vé máy bay
Program Huong_dan;
Var
  chon:Byte;
Begin
  Writeln('HUONG DAN MUA VE MAY BAY');
  Writeln('------------------------');
  Writeln('  1-Tp Ho Chi Minh di Ha Noi');
  Writeln('  2-Tp Ho Chi Minh di Da Nang');
  Writeln('  3-Tp Ho Chi Minh di Nha Trang');
  Writeln('  4-Tp Ho Chi Minh di Phu Quoc');
  Writeln('  5-Tp Ho Chi Minh di Con Dao');
  Writeln('  6-Tp Ho Chi Minh di Paris');
  Writeln('  7-Tp Ho Chi Minh di London');
  Writeln('  8-Tp Ho Chi Minh di Moscow');
  Writeln('  9-Tp Ho Chi Minh di Bac Kinh');
  Writeln(' 10-Tp Ho Chi Minh di Tokyo');
  Write('-Chon tuyen nao, go vao so tuong ung (1 - 10): ');
  Readln(chon);
  Case chon of
   1  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 1');
   2  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 2');
   3  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 3');
   4  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 4');
   5  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 5');
   6  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 6');
   7  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 7');
   8  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 8');
   9  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 9');
   10  :Writeln('   Xin moi den quay ve so 10');
  Else  Writeln('-Khong co tuyen bay nay');
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 29: Viết chương trình Pascal cho biết thứ trong tuần
Program Thu_trong_tuan;
Var
  d:1..31; {Kieu mien con}
  m:1..12;
  y:1900..2001;
  a:Word;
Begin
  Writeln('NGAY DO LA THU MAY TRONG TUAN');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('-Ngay: ');
  Readln(d);
  Write('-Thang: ');
  Readln(m);
  Write('-Nam: ');
  Readln(y);
  Write('+Ngay: ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4,' la ngay ');
  If m<3 Then
   Begin
     inc(m,12);
     Dec(y);
   End;
  a:=d+2*m+(3*(m+1) Div 5)+y+(y Div 4)+1;
  a:=a Mod 7;
  Case a Of
   0     :Writeln('Thu 7');
   1     :Writeln('Chu Nhat');
   2,3,4,5,6:Writeln('Thu ',a);
  End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 30: Viết chương trình Pascal in bài ca dao ra màn hình
Program So_ngay;
Var
  m,y,songay:Integer;
  nhuan:Boolean;
Begin
  Writeln('TINH SO NGAY CUA THANG');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Nhap thang: ');
  Readln(m);
  Write('-Nhap nam : ');
  Readln(y);
  Nhuan:=False;
  If (y Mod 4) = 0 Then
   Begin
     Nhuan:=True;
     If (y Mod 100 =0) And (y Mod 400 <> 0) Then
      Nhuan:=False;
   End;
  Case m Of
   1,3,5,7,8,10,12:songay:=31;
   4,6,9,11     :songay:=30;
   2        :If nhuan Then
            songay:=29
           Else
             songay:=28;
  End;
  Writeln;
  Writeln('Thang ',m:2,' / ',y:4,' co : ',songay,' ngay');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal tính tổng bậc 3 của N số nguyên đầu tiên
Program Tong_bac_ba;
Var
  k,n:Byte;
  s:Longint;
Begin
  Writeln('TINH TONG BAC 3 CUA N SO NGUYEN DAU TIEN');
  Writeln('----------------------------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  S:=0;
  For k:=1 To N Do
   S:=S+(k*k*k);
  Writeln('+Tong bac 3 cua ',n,' so nguyen dau tien = ',s);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal tìm các ước của số nguyên N
Program uoc_so;
Var
  i,n:Integer;
Begin
  Writeln('TIM CAC UOC SO CUA SO NGUYEN');
  Writeln('----------------------------');
  Write('-Nhap mot so nguyen: ');
  Readln(n);
  Writeln;
  Writeln('+Cac uoc so cua so ',n,' la: ');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
   If (n Mod i) = 0 Then
     Write(i:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal vẽ tam giác cân bằng các dấu sao (*)
Program Tam_giac_can;
Var
  cao,i,j:Byte;
Begin
  Writeln('    TAM GIAC CAN DAC');
  Writeln('Chieu cao gioi han tu 1 den 22');
  Writeln('------------------------------');
  Write('-Nhap chieu cao: ');
  Readln(cao);
  For i:=1 To cao Do
   Begin
     Write(#32:cao-i+1);
     For J:=1 To (2*i-1) Do
      Write('*');
      Writeln;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal tính tổng nghịch đảo N số nguyê đầu tiên
Program Tong_nghich_dao;
Var
  n,i:Integer;
  s:Real;
Begin
  Writeln('TINH TONG NGHICH DAO N SO NGUYEN DAU TIEN');
  Writeln('-----------------------------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  S:=0;
  For i:= 1 To N Do
   S:=S+(1/i);
  Writeln;
  Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal tính tổng bình phương các số lẻ
Program Tong_binh_phuong;
Var
  i,n,tong:Integer;
Begin
  Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE');
  Writeln('     Tu 1 den N');
  Writeln('-------------------------------');
  Write('-Nhap N= ');
  Readln(n);
  tong:=0;
  For i:=1 To N Do
   If odd(i) Then
     tong:=tong+sqr(i);
  Writeln;
  Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong N số nguyên
Program Cuc_dai;
Var
  i,n:Byte;
  so,solon:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Write('-Muon nhap bao nhieu so: ');
  Readln(n);
  i:=1;
  Write('-So thu ',i,' = ');
  Readln(so);
  solon:=so;
  For i:=2 To N Do
   Begin
     Write('-So thu ',i,' = ');
     Readln(so);
     If solon < so Then
      solon:=so;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',solon);
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal tính giai thừa
Program Tinh_giai_thua;
Var
  n,i:Integer;
  gt:LongInt;
Begin
  Writeln('TINH N!');
  Writeln('-------');
  Write('-Nhap N= ');
  Readln(n);
  gt:=1;
  For i:=1 To n Do
   gt:=gt*i;
  Writeln;
  Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',gt);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal vẽ ra màn hình tam giác rỗng
Program Tam_giac_rong;
Var
  cao,i:Byte;
Begin
  Writeln('VE TAM GIAC RONG');
  Writeln('----------------');
  Write('-Nhap chieu cao cua tam giac: ');
  Readln(cao);
  Writeln('*':cao);
  For i:=2 To cao-1 Do
   Writeln('*':cao-i+1,'*':2*i-2);
  For i:=1 To 2*cao-1 Do
   Write('*');
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal in xen kẽ các dấu sao (*)
Program In_xen_ke;
Var
  dai,rong,i,j:Byte;
Begin
  Writeln('IN XEN KE CAC DAU SAO');
  Writeln('--------------------');
  Write('-Nhap chieu dai: ');
  Readln(dai);
  Writeln('-Nhap chieu rong: ');
  Readln(rong);
  For i:=1 To rong Do
   Begin
     If i Mod 2 = 0 Then
      For j:=1 To dai Div 2 Do
        Write(' *') {dau trang va dau sao}
     Else
      For j:=1 To dai Div 2 +dai Mod 2 Do
        Write('* '); {dau sao va dau trang}
     Writeln;
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal đếm chữ trong chuỗi
Program Dem_chu;
Var
  chuoi:String;
  i,dem,dai:Byte;
Begin
  Writeln('DEM CHU ''ng'' TRONG CHUOI');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi bat ky: ');
  Readln(chuoi);
  dem:=0;
  dai:=length(chuoi);
   For i:=1 To dai Do
   If chuoi[i]+chuoi[i+1]='ng' Then
     inc(dem);
  Writeln;
  Writeln('Trong cau: ','" ',chuoi,' "');
  Writeln('Co ',dem,' lan xuat hien chu ''ng''');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal phép chia chỉ là phép trừ
Program Phep_chia;
Var
  chia,bichia,luu,thuong,du:Integer;
Begin
  Writeln('PHEP CHIA CHI LA PHEP TRU');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap so bi chia: ');
  Readln(bichia);
  Write('-Nhap so chia: ');
  Readln(chia);
  luu:=bichia;
  thuong:=0;
  While bichia >=chia Do
   Begin
     bichia:=bichia-chia;
     thuong:=thuong+1;
   End;
  du:=bichia;
  Writeln;
  Writeln('+Neu dem so ',luu,' chia cho so ',chia,' ket qua la: ');
  Writeln(' *So thuong = ',thuong:6);
  Writeln(' *So du   = ',du:6);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal kiểm tra tính nguyên tố của 1 số nguyên
Program So_nguyen_to;
Var
  n,i:Integer;
Begin
  Writeln('SO VUA NHAP CO PHAI LA SO NGUYEN TO ?');
  Writeln('-------------------------------------');
  Write('-Nhap mot so : ');
  Readln(n);
  While n > 1 Do
   Begin
     i:=2;
     While (n Mod i <> 0) Do
      i:=i+1;
      if i=n Then
        Writeln('-So ',n,' la so nguyen to')
      Else
        Writeln('-So ',n,' khong phai la so nguyen to');
      Write('-Nhap mot so (so 0 de ngung): ');
      Readln(n);
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal xử lỳ điểm thi
Program Nhap_diem;
Const
  Sentinel=-1;
Var
  ten:String;
  diem,cao,thap,dem:Integer;
Begin
  Writeln('XU LY DIEM THI');
  Writeln('--------------');
  cao:=0;
  thap:=10;
  dem:=0;
  Write('-Ho va ten sinh vien: ');
  Readln(ten);
  Write('-Nhap diem thi: ');
  Readln(diem);
  While diem <> Sentinel Do
   Begin
     If diem > cao Then
      cao:=diem;
     If diem < thap Then
      thap:=diem;
     dem:=dem+1;
     Write('-Nhap diem thi: ');
     Readln(diem)
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Sinh vien: ',ten);
  Writeln('+Da co ',dem,' diem thi');
  Writeln('+Diem cao nhat la: ',cao);
  Writeln('+Diem thap nhat la: ',thap);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln;
End.

zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal in dãy số Fibonaci
Program Day_so_Fibonaci;
Var
  n,j,pj,pj1,pj2:Integer;
Begin
  Writeln('IN DAY SO FIBONACI');
  Writeln('------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  j:=2;
  pj:=1;
  pj1:=1;
  While j <> n Do
   Begin
     pj2:=pj1;
     pj1:=pj;
     pj:=pj1+pj2;
     j:=j+1;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+So hang thu ',n,' cua day Fibonaci = ',pj);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal tính trị của đa thức Pn
Program Da_thuc;
Var
  n,i:Integer;
  x,a,dathuc: Real;
Begin
  Writeln('TINH TRI CUA DA THUC Pn');
  Writeln('-----------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  Write('-Nhap so X= ');
  Readln(x);
  i:=n;
  Write('-Nhap tri so A',i,' =');
  Readln(a);
  dathuc:=a;
  While i <> 0 Do
   Begin
     i:=i-1;
      Write('-Nhap tri so A',i,' =');
      Readln(a);
      dathuc:=dathuc * x + a
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Tri cua da thuc = ',dathuc:12:10);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 16: Viết chương trình Pascal tính luỹ thừa xn
Program Luy_thua;
Var
  x,n,tich,luythua:Integer;
Begin
  Writeln('TINH TRI CUA X LUY THUA N');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap vao so X= ');
  Readln(x);
  Write('-Nhap vao luy thua N= ');
  Readln(n);
  tich:=1;
  luythua:=1;
  While luythua <= n Do
   Begin
     tich:=tich * x;
     luythua:=luythua + 1;
   End;
  Writeln;
  Writeln(x,' luy thua ',n,' = ',tich);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

zipBài tập 17: Viết chương trình Pascal cắt chuỗi thành từng từ
Program cat_chuoi;
Var
  chuoi,tam:String;
Begin
  Writeln('CAT CHUOI THANH TUNG TU');
  Writeln('------------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi: ');
  Readln(chuoi);
  While chuoi <> '' Do
   Begin
     While chuoi[1] = #23 Do
      chuoi:=copy(chuoi,2,255);
      If pos(#32,chuoi) <> 0 Then
        tam:=copy(chuoi,1,pos(#32,chuoi))
      Else
        tam:=chuoi;
      Writeln(tam);
      Delete(chuoi,1,length(tam));
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 18: Viết chương trình Pascal phân tích N thành các thừa số nguyên tố
Program thuaso;
Var
  n,i:Integer;
Begin
  Writeln('PHAN TICH N THANH TICH CAC THUA SO NGUYEN TO');
  Writeln('--------------------------------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  Repeat
   i:=2;
   While (n Mod i <> 0) And (i < n ) Do
     i:=i + 1;
   Write(i:4);
   n:=n Div i;
  Until n=1;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 19: Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
Program PTB2;
Var
  a,b,c,delta : Integer;
  x1,x2:Real;
Begin
  Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC 2');
  Writeln('Bat buoc he so a <> 0');
  Writeln('---------------------');
  Repeat
   Write('-Nhap he so a= ');
   Readln(a);
  Until a<>0;
  Write('-Nhap he so b= ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap he so c= ');
  Readln(c);
  delta:=b*b - 4*a*c;
  If Delta < 0 Then
   Writeln('+Phuong trinh vo nghiem')
  Else
   If delta = 0 Then
     Writeln('+Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X= ',-b/(2*a):6:2)
   Else
     Begin
      Writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet');
      Writeln('+X1 = ',(-b+sqrt(delta))/(2*a):6:2);
      Writeln('+X2 = ',(-b-sqrt(delta))/(2*a):6:2);
     End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 20: Viết chương trình Pascal tìm mã ASCII của ký tự
Program ma_ASCII;
Var
  kytu:Char;
Begin
  Writeln('MA ASCII CUA KY TU');
  Writeln('------------------');
  Repeat
   Write('-Nhap mot ky tu (bam so 0 de ket thuc) ');
   Readln(kytu);
   Writeln('+Ky tu ',kytu,' co ma ASCII = ',ord(kytu));
   Writeln;
  Until kytu='0';
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 21: Viết chương trình Pascal máy tính tay
Program May_tinh_tay;
Var
  so1,so2,kq:Real;
  toantu,tiep:Char;
  thuchien:Boolean;
Begin
  Writeln('    MAY TINH TAY');
  Writeln('Thuc hien 4 phep tinh so hoc');
  Writeln('----------------------------');
  Repeat
   Write('-Bam so: ');
   Readln(so1);
   Write('-Phep toan(+,-,*,/): ');
   Readln(toantu);
   Write('-Bam so: ');
   Readln(so2);
   thuchien:=True;
   Case toantu Of
     '+'  :kq:=so1+so2;
     '-'  :kq:=so1-so2;
     '*'  :kq:=so1*so2;
     '/'  :If so2 <> 0 Then
           kq:=so1/so2
        Else
           thuchien:=False;
   Else   thuchien:=False;
   End;
   If thuchien Then
     Writeln('+Ket qua = ',kq:6:2)
   Else
     Writeln('+Khong lam duoc');
   Writeln;
   Write('-Thuc hien tiep khong ? (C/K) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep) = 'K';
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 22: Viết chương trình Pascal kiểm tra tinh nguyên tố
Program So_nguyen_to;
Var
  n,i:Integer;
Begin
  Writeln('SO NGUYEN TO');
  Writeln('------------');
  Repeat
   Write('-Nhap so N (bam so 0 de ngung)= ');
   Readln(n);
   Writeln;
   i:=1;
   If n > 1 Then
     Repeat
      i:= i +1;
     Until (n Mod i = 0);
   If i= n Then
     Writeln('   +So ',n,' la so nguyen to')
   Else
     Writeln('   +So ',n, ' khong phai la so nguyen to');
  Writeln;
  Until n=0;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln;
End.
zipBài tập 23: Viết chương trình Pascal đổi số hệ 10 sang hệ 2
Program Doi_so_he_2;
Var
  n,so:Integer;
  tiep:Char;
Begin
  Writeln('DOI SO HE 10 SANG HE 2');
  Writeln('----------------------');
  Repeat
   Write('-Nhap so nguyen he 10: ');
   Readln(so);
   n:=16384; {Gan n= 2 luy thua 14}
   Writeln;
   Write('+So he 2 la ');
   Repeat
     Write(so Div n);
     so:=so - n * (so Div n);
     n:= n Div 2;
   Until n=0;
   Writeln;
   Write('-Tiep tuc nua khong (C/K) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep)='K';
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 24: Viết chương trình Pascal đổi từ hệ 10 sang hệ 16
Program Doi_he_16;
Var
  n,so,chuso:Integer;
  tiep:Char;
Begin
  Writeln('DOI SO HE 10 SANG HE 16');
  Writeln('-----------------------');
  Repeat
   Write('-Nhap so he 10 = ');
   Readln(so);
   n:=4096; {16 luy thua 3}
   Write('+Ky so he 16= ');
   Repeat
     chuso:=so Div n;
     Case chuso Of
      0..9:Write(chuso);
      10 .. 15:Write(chr(chuso + 55));
     End;
     so:=so- n*(so Div n);
     n:=n Div 16;
   Until n=0;
   Writeln;
   Write('-Co thuc hien tiep khong ? (C/K) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep)='K';
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 25: Viết chương trình Pascal tìm USCLN và BSCNN cùa 2 số nguyên dương
Program Uoc_so_chung_Boi_so_chung;
Var
  so1,so2:Word;
  p:LongInt;
  tiep:Char;
Begin
  Writeln('TINH UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');
  Writeln('    Su dung vong lap Repeat... Until');
  Writeln('-------------------------------------------------');
  Repeat
   Writeln;
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   p:=so1 * so2;
   Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',so1,' va ',so2,' la: ');
   Repeat
     if so1 > so2 Then
      so1:=so1 - so2
     Else
      so2:=so2 - so1;
   Until so1=so2;
   Writeln(so1);
   Writeln;
   Writeln('+Boi so chung nho nhat: ',P Div so1);
   Writeln;
   Write('-Co tiep tuc nua khong ? (C/K) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep)='K';
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 26: Viết chương trình Pascal in lá cờ nước Mỹ ra màn hình
Program Co_My;
Var
i,j,dai1,dai2,rong1,rong2:Byte;
Begin
  Writeln('IN LA CO NUOC MY RA MAN HINH');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('-Nhap chieu rong_1: ');
  Readln(rong1);
  Write('-Nhap chieu rong_2: ');
  Readln(rong2);
  Write('-Nhap chieu dai_1: ');
  Readln(dai1);
  Write('-Nhap chieu dai_2: ');
  Readln(dai2);
  For i:=1 To rong1 Do
   Begin
     If odd(i) Then
      Begin
        For j:=1 To (dai1 Div 2) Do
         Write('*',' ');
        If odd(dai1) Then
         Write(' ','*');
      End
     Else
      Begin
        For j:=1 To (dai1 Div 2) Do
         Write(' ','*');
        If odd(dai1) Then
         Write(' ');
      End;
     For j:=1 to dai2 Do
      Write('=');
     Writeln;
   End;
   For i:=1 To rong2 Do
     Begin
      For j:=1 To dai1+dai2 Do
        Write('=');
      Writeln;
     End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 27: Viết chương trình Pascal tính dân số sau 5 năm
Program Dan_so;
Var
  i:Byte;
  sodan:LongInt;
Begin
  Writeln('TINH DAN SO SAU 5 NAM');
  Writeln('---------------------');
  sodan:=5000000;
  Writeln('-So dan hien nay = ',sodan);
  Writeln('-Ty le tang dan so hang nam = 1.5%');
  Writeln;
  Writeln('So dan tang tung nam trong 5 nam toi la:');
  For i:=1 To 5 Do
   Begin
     sodan:=round(sodan * 1.015);
     Writeln('-Nam thu ',i,' so dan la: ',sodan,' nguoi');
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 28: Viết chương trình Pascal tìm các số nguyên khác nhau
Program Tim_cac_so_nguyen;
Var
  a,b,c,d:Integer;
  khac:Boolean;
Begin
  Writeln('TIM CAC SO NGUYEN KHAC NHAU');
  Writeln('---------------------------');
  For a:=2 To 10 Do
   For b:=2 To 10 do
     For c:=2 To 10 Do
      For d:=2 To 10 Do
        Begin
         khac:=(a<>b) And (a<>c) And (a<>d)
          And (b<>c) And (b<>d) And (c<>d);
         If khac And (a*d*d=b*c*c*c) Then
         Writeln(a,'*',d,'*',d,' = ',b,'*',c,'*',c,'*',c);
        End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 29: Viết chương trình Pascal tính tổ hợp chập k của N
Program To_hop_chp_k_cua_N;
Var
  i,k,n:Integer;
  c:Real;
Begin
  Writeln('TINH TO HOP CHAP k CUA N');
  Writeln('   Voi k <= N');
  Writeln('------------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  Write('-Nhap so phan tu k= ');
  Readln(k);
  If k > N Then
   Writeln('+Vi k lon hon N nen khong tinh duoc')
  Else
   Begin
     c:=1;
     For i:=1 To k Do
      c:=c*(n-k+i)/i;
     Writeln('+To hop chap ',k,' cua ',n,' la: ',c:2:2);
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 30: Viết chương trình Pascal tính bài toán sau
Program Tram_trau;
Var
  dung,nam,gia,co,trau:Integer;
Begin
  Writeln('BAI TOAN CO DIEN');
  Writeln('Tram trau tram co');
  Writeln('Trau dung an 5');
  Writeln('Trau nam an 3');
  Writeln('Ba trau gia an 1');
  Writeln('----------------');
  Writeln('      Bai toan nay co cac loi giai sau');
  For dung:=0 To 20 Do
   For nam:=0 To 33-dung Do
     For gia:=0 To (100-(dung+nam)) Do
      Begin
        co:=5*dung+3*nam+(gia Div 3);
        trau:=dung+nam+gia;
        If (gia Mod 3 =0) And (trau=100) And ( co=100) Then
         Writeln('-Trau dung ',dung,' con, -Trau nam ',nam,' con, -Trau gia ',gia,' con');
      End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 31: Viết chương trình Pascal giải bài toán
Program ga_cho;
Var
  x,y,n:Integer;
Begin
   n:=1;
  Writeln('* CAC LOI GIAI BAI TOAN CO DIEN GA,CHO');
  Writeln('----------------------------------');
  For x:=1 To 36 Do
   For y:=1 To (36-x) Do
     If ((x*2)+(y*4) =100) then {and ((x+y) =36) Then}
      Begin
        Writeln('   * Loi giai thu : ',n:3);
       Write('- Ga = ',x:2,' con = ',(x*2):2,' chan  ');
       Write('- Cho = ',y:2,' con = ',(y*4):2,' chan ');
       If x+y<36 Then
          Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,khong dung')
       Else If x+y=36 Then
          Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,loi giai dung');
         n:=n+1;
       End;
    Writeln('   * Tong cong co: ',(n-1):3,' loi giai');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
zipBài tập 32: Viết chương trình Pascal in bảng cửu chương
Program Bang_cuu_chuong;
Var
  i,j:Integer;
Begin
  Writeln('             BANG CUU CHUONG');
  Writeln('             ---------------');
  For i:=1 To 9 Do
   For j:=1 To 5 Do
     Write(j:2,' lan ',i:2,' = ',j*i:2,' ');
  Writeln;
  Writeln('      ---------------------------------------------------');
  For i:=1 To 9 Do
   For j:=6 To 10 Do
     Write(j:2,' lan ',i:2,' = ',j*i:2,' ');
  Writeln('      ---------------------------------------------------');
  Writeln;
  Write('           Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 33: Viết chương trình Pascal giải bài toán gấp giấy
Program gap_giay;
Var
  day:Real;
  solan:Integer;
Begin
  Writeln('GAP GIAY CO DO DAY 1 MET');
  Writeln('------------------------');
  day:=0.1;
  solan:=0;
  While day < 1000 Do
   Begin
     day:=day * 2;
     solan:=solan+1;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Phai gap toi: ',solan,' lan');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 34: Viết chương trình Pascal tìm các số nguyên tố từ 2 đến N
Program Tim_so_nguyen_to;
Var
  n,i,j:Integer;
  nguyento:Boolean;
Begin
  Writeln('TIM CAC SO NGUYEN TO TU 2 DEN N');
  Writeln('-------------------------------');
  Write('-Nhap so N= ');
  Readln(n);
  For i:=2 To n Do
   Begin
     nguyento:=True;
     j:=2;
      While nguyento And (j <i) Do
         Begin
         If (i Mod j)=0 Then
           nguyento:=False;
           j:=j+1;
        End;
     If nguyento Then
      Write(i:4);
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 35: Viết chương trình Pascal tính thánh tích của đội bóng
Program Doi_bong;
Var
  thang,tong,cauthu,i:Integer;
  tb:Real;
  tiep:Char;
Begin
  Writeln('THANH TICH CUA DOI BONG');
  Writeln('-----------------------');
  i:=1;
  cauthu:=0;
  tong:=0;
  tiep:='c';
  While Upcase(tiep)='C' Do
   Begin
     Write('-Cau thu thu ',i,' co so ban thang: ');
     Readln(thang);
     i:=i+1;
     tong:=tong+thang;
     cauthu:=cauthu+1;
     Write('-Nhap tiep nua khong (c/k) ');
     Readln(tiep);
   End;
  tb:=tong/cauthu;
  Writeln;
  Writeln('+So cau thu cua Doi= ',cauthu);
  Writeln('+So ban thang trung binh cua Doi= ',tb:5:1);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 36: Viết chương trình Pascal in chữ HOA
Program In_Chu_hoa;
Var
  kytu:Char;
Begin
  Writeln('IN CHU HOA');
  Writeln('----------');
  Write('-Nhap ky tu: ');
  Readln(kytu);
  While ('A' <= kytu) And (kytu <='Z') Do
   Begin
     Writeln(kytu);
     Write('-Nhap ky tu: ');
     Readln(kytu);
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 37: Viết chương trình Pascal tìm USCLN, BSCNN
Program Uoc_so_Boi_so_chung;
Var
  a,b:Word;
  p:LongInt;
Begin
  Writeln('UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');
  Writeln('--------------------------------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat a= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so thu hai b= ');
  Readln(b);
  p:=a * b;
  Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',a,' va ',b,' la: ');
  While a <> b Do
   Begin
     If a > b Then
      a:=a - b
     Else
      b:=b-a
   End;
  Writeln(a);
  Writeln;
  Writeln('+Boi so chung nho nhat cua chung la: ',p Div a);
  writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 38: Viết chương trình Pascal đoán số bàn thắng
Program Doan_so;
Var
  tren,duoi,giua:Integer;
  chon:Word;
Begin
  tren:=100;
  duoi:=1;
  While duoi < tren Do
   Begin
     Writeln('DOAN SO BAN DANG NGHI TRONG DAU');
     Writeln('-------------------------------');
     giua:=(tren+duoi) Div 2;
     Writeln('-So cua ban Ty: ',giua);
     Writeln('-Neu go so 0 se ngung');
     Writeln('-Neu ban Ty noi so ',giua,' nho hon thi ban Teo go 1 ');
     Write('-Neu ban Ty noi so ',giua,' lon hon thi ban Teo go 2 ');
     Readln(chon);
     If chon = 0 Then
      exit;
     If chon = 1 Then
      duoi:=giua
     Else
      tren:=giua
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 39: Viết chương trình Pascal nhập và in ký tự, ký số ra màn hình
Program Nhap_ky_tu;
Var
  kytu:Char;
  thoat:Boolean;
Begin
  Writeln('NHAP VA IN KY TU, KY SO RA MAN HINH');
  Writeln('-----------------------------------');
  thoat:=False;
  Repeat
   Write('-Nhap ky tu (bam ky tu dieu khien) de ket thuc: ');
   Readln(kytu);
   Case kytu Of
     'A'..'Z':Writeln(kytu,' ,chu thuong tuong ung la: ',chr(ord(kytu)+32));
     'a'..'z':Writeln(kytu,' ,chu hoa tuong ung la: ',chr(ord(kytu)-32));
     '0'..'9':Writeln(kytu);
   Else  thoat:=True;
   End;
  Until thoat;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 40: Viết chương trình Pascal Gửi tiền tiết kiệm
Program Gui_tiet_kiem;
Var
  x,y:Real;
  thang:Word;
  tiep:Char;
Begin
  Writeln('GUI TIEN TIET KIEM');
  Writeln('------------------');
  Repeat
   Write('-So tien hien co: ');
   Readln(x);
   Write('-So tien muon co: ');
   Readln(y);
   thang:=0;
   Repeat
     inc(thang);
     x:= x *1.015;
   Until x >=y;
   Writeln('+Thoi gian can gui: ',thang,' thang');
   Writeln;
   Write('-Co tiep tuc nua khong (C/K) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep)='K';
End.
zipBài tập 41: Viết chương trình Pascal nhập và tính điểm trung bình lớp
Program Nhap_diem;
Var
  toan,tong,tb:Real;
  hs:Byte;
  tiep:Char;
Begin
  Writeln('NHAP DIEM MON TOAN VA TINH DIEM TRUNG BINH CUA LOP');
  Writeln('--------------------------------------------------');
  hs:=1;
  tong:=0;
  tiep:='C';
  Repeat
   Writeln('-Hoc sinh thu: ',hs);
   Write('-Diem mon Toan : ');
   Readln(toan);
   tong:=tong+toan;
   hs:=hs+1;
   Write('  -Nhap nua khong (C/K) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep)='K';
  hs:=hs-1;
  tb:=tong/hs;
  Writeln('+Tong so diem = ',tong:5:2,' diem');
  Writeln('+Tong so ca lop co = ',hs,' hoc sinh');
  Writeln('+Diem trung binh cua mon Toan= ',tb:5:2,' diem');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal tính diện tích, chu vi hình chữ nhật dưới dạng chương trình con
Program Chu_vi_Dien_tich;
Var
  d,r,p,s:Integer;
  tiep:Char;
  (*------------------*)
  Procedure Chuvi(x,y:Integer);
  Begin
   p:=(x+y)*2;
  End;
 (*------------------*)
  Procedure Dientich(x,y:Integer);
  Begin
   s:=x * y;
  End;
  (*------------------*)
Begin
  Repeat
   Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT');
   Writeln('      Su dung thu tuc');
   Writeln('------------------------------------');
   Write('-Nhap chieu rong: ');
   Readln(r);
   Write('-Nhap chieu dai : ');
   Readln(d);
   Chuvi(r,d);
   Dientich(r,d);
   Writeln;
   Writeln('+Chu vi hinh chu nhat= ',p);
   Writeln('+Dien tich hinh chu nhat= ',s);
   Writeln;
   Write(' Co thuc hien tiep khong ? (c/k) ');
   Readln(tiep);
  Until (tiep='k') Or (tiep='K');
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal vẽ ra màn hình Hình CHữ Nhật
Program Ve_hinh_chu_nhat;
Const
  Hoathi='*';
Var
  r,d,i:Integer;
  tiep:Char;
(*---------------*)
  Procedure Ve(x,y:Integer);
  Var
   k:Integer;
  Begin
   For k:=1 To y Do
     Write(Hoathi);
   Writeln;
   For k:=1 To x-2 Do
     Writeln(Hoathi,Hoathi:y-1);
   For k:=1 To y Do
     Write(Hoathi);
   Writeln;
  End;
(*---------------*)
Begin
  Repeat
   Writeln('VE HINH CHU NHAT RONG');
   Writeln('  Dung thu tuc');
   Writeln('---------------------');
   Write('-Chieu rong = ');
   Readln(r);
   Write('-Chieu dai = ');
   Readln(d);
   Ve(r,d);
   Writeln;
   Write(' Co tiep tuc khong ? (c/k) ');
   Readln(tiep);
  Until Upcase(tiep)='K';
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal Đổi chỗ 2 số nguyên
Program Doi_cho;
Var
  so1,so2:Integer;
(*-----------------*)
  Procedure Doi(Var n,m:Integer);
  Var
   tam:Integer;
  Begin
   tam:=n;
   n:=m;
   m:=tam;
  End;
(*-----------------*)
Begin
  Writeln('DOI CHO 2 SO');
  Writeln('Dung thu tuc');
  Writeln('------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai: ');
  Readln(so2);
  Writeln('=================');
  Writeln('  Truoc khi doi cho');
  Writeln('+So thu nhat = ',so1);
  Writeln('+So thu hai = ',so2);
  Writeln('  Sau khi doi cho');
  Doi(so1,so2);
  Writeln('*So thu nhat  : ',so1);
  Writeln('*So thu hai   : ',so2);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal Đảo ngược một số
Program Dao_so;
Var
  n:LongInt;
(*-------------------*)
  Procedure Daoso(x:LongInt);
  Begin
   Write(x Mod 10);
   If (x Div 10) <> 0 Then
     Daoso(x Div 10)
  End;
(*-------------------*)
Begin
  Writeln('DAO NGUOC MOT SO');
  Writeln(' Dung thu tuc');
  Writeln('--------------');
  Write('-Nhap mot so nguyen: ');
  Readln(n);
  Writeln;
  Writeln('+So nhap vao la = ',n);
  Write('+Bay gio la   = ');
  Daoso(n);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal Đổi chữ thường ra chữ HOA
Program Doi_chu_hoa;
Var
  Chuoi:String;
(*-----------------*)
  Procedure Doi(Var St:String);
  Var
   i:Byte;
  Begin
   For i:=1 To Length(St) Do
     St[i]:=Upcase(St[i]);
  End;
(*-----------------*)
Begin
  Writeln('DOI CHU THUONG RA CHU HOA');
  Writeln('   Dung thu tuc');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi ky tu : ');
  Readln(Chuoi);
  Writeln;
  Doi(Chuoi);
  Writeln('+Doi ra chu hoa = ',chuoi);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal Tính tổng nghịch đảo của N số nguyên
Program Tong_nghich_dao;
Var
  n,k :1..30; {Kieu mien con }
  s:Real;
(*-------------------*)
  Function So(i:Integer):Integer;
  Var
   j:1..30;
   tam:LongInt;
  Begin
   tam:=1;
   For j:=1 To i Do
     tam:=tam * j;
     So:=tam;
  End;
(*-------------------*)
Begin
  Writeln('TONG NGHICH DAO CUA N SO NGUYEN');
  Writeln('    Su dung ham');
  Writeln('-------------------------------');
  Write('-Nhap so N = ');
  Readln(n);
  s:=0;
  For k:=1 To n Do
   s:=s+1/so(k);
  Writeln;
  Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen la: ',s:10:2);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal Tính giai thừa n!
Program Giai_thua;
Var
  n:Integer;
(*---------------------*)
  Function Gt(x:Integer):Integer;
  Var
   k,s:Integer;
  Begin
   s:=1;
   For k:=1 To x Do
     s:=s*k;
   Gt:=s;
  End;
(*---------------------*)
Begin
  Writeln('TINH GIAI THUA CUA N');
  Writeln('  Su dung ham');
  Writeln('--------------------');
  Write('-Nhap N= ');
  Readln(n);
  Writeln;
  Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',Gt(n));
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal Đổi hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 16
Program Doi_he_so;
Var
  n:Integer;
(*------------------*)
  Function Doi(so:Integer):String;
  Const
   ky_so:Array[0..15] Of Char =('0','1','2','3','4','5',
         '6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');
  Var
   tam1:Integer;
   tam2:String;
  Begin
   tam1:=Hi(so);
   tam2:=ky_so[tam1 Shr 4] + ky_so[tam1 And $0F];
   tam1:=Lo(so);
   Doi:=tam2+ky_so[tam1 Shr 4] +Ky_so[tam1 And $0F]
  End;
(*------------------*)
Begin
  Repeat
   Writeln('DOI SO HE 10 SANG HE 16');
   Writeln('   Su dung ham ');
   Writeln('-----------------------');
   Writeln('Nhap mot so nguyen tu -32768 den 32767');
   Write('neu nhap so 0 se ket thuc ');
   Readln(n);
   Writeln;
   Writeln('+So he 10 la = ',n);
   Writeln('+Doi sang he 16 la = ',Doi(n));
   Writeln;
  Until n=0;
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal Đổi hệ cơ số 16 sang hệ cơ số 10
Program Doi_he_so;
Var
  Ky_so:String;
(*------------------*)
  Function Doiso(x:String):Integer;
  Var
   j,tong,nhan,so:Integer;
   tam:Char;
  Begin
   tong:=0;
   nhan:=1;
   For j:= length(x) Downto 1 Do
     Begin
      tam:=x[j];
      If Ord(tam)= 32 Then
        tam:='0';
      If tam in['0'..'9','A'..'F'] Then  {Toan tu in}
        Begin
         so:=Ord(tam) - 48;
         If so > 9 Then
           so:=so-7;
         tong:=tong + so*nhan;
        End
      Else
        Begin
         Doiso:=0;
         Exit;
        End;
      nhan:=nhan*16
     End;
   Doiso:=tong;
  End;
(*------------------*)
Begin
  Writeln('DOI SO HE 16 SANG HE 10');
  Writeln('   Su dung ham');
  Writeln('------------------------');
  Repeat
   Write('Nhap ky so he 16 (go kk de dung): ');
   Readln(ky_so);
   Writeln;
   Writeln('+Doi sang he 10 la = ',Doiso(ky_so));
   Writeln;
  Until ky_so='kk';
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal Kiểm tra tính hợp lệ của Ngày Tháng Năm
Program Kiem_tra_ngay;
TYPE
  ngay=1..31;
  thang=1..12;
Var
  d:ngay;
  m:thang;
  y:Word;
(*--------------------*)
  Function Nhuan(Nam:Word):Boolean;
  Begin
   If nam Mod 100 = 0 Then
     Nhuan:=(Nam Mod 400)=0
   Else
     Nhuan:=(Nam Mod 4)=0;
  End;
(*--------------------*)
  Function So_ngay(d:Ngay; m:Thang; Y:Word): Boolean;
  Var
   t1,t2,t3:Boolean;
  Begin
   t1:=(d=30) And (m=2);
   t2:=(d=29) And (m=2) And (Not Nhuan(y));
   t3:=(d=31) And (m in [2,4,6,9,11]);
   If t1 Or t2 Or t3 Then
     so_ngay:=False
   Else
     so_ngay:=True;
  End;
(*--------------------*)
  Function Ket_thuc:Boolean;
  Var
   ch:Char;
  Begin
   Write('-Tiep tuc nua khong ? (c/k) ');
   Readln(ch);
   Ket_thuc:=Upcase(ch)='K';
  End;
(*--------------------*)
Begin
  Writeln('KIEM TRA NGAY HOP LE ?');
  Writeln('  Su dung ham');
  Writeln('----------------------');
  Repeat
   Write('-Ngay: ');
   Readln(d);
   Write('-Thang: ');
   Readln(m);
   Write('-Nam: ');
   Readln(y);
   If so_ngay(d,m,y) Then
     Writeln('*Ngay ',d:2,' Thang ',m:2,' Nam ',y:4,' la hop le')
   Else
      Writeln('*Ngay ',d:2,' Thang ',m:2,' Nam ',y:4,' khong hop le')
  Until Ket_thuc;
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal Đổi sang nhiệt độ FARENHEIT
Program Doi_nhiet_do;
Var
  t:Real;
  tiep:Char;
(*---------------------*)
  Function Doi(x:Real):Real;
  Begin
   Doi:=((9*x/5) + 32);
  End;
(*---------------------*)
Begin
  Repeat
   Writeln('DOI DO BACH PHAN SANG DO FARENHEIT');
   Writeln('     Su dung ham');
   Writeln('----------------------------------');
   Write('-Nhap do bach phan: ');
   Readln(t);
   Writeln('*Doi sang do Farenheit = ',Doi(t):6:2);
   Writeln;
   Write('-Co tiep tuc khong ? (c/k) ');
   Readln(tiep);
  Until tiep='k' ;
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal Tính tổng các số chẵn
Program Tong_cac_so_chan;
Var
  m,n:LongInt;
(*--------------------*)
  Function Tong(x,y:LongInt):LongInt;
  Var
   i,t:LongInt;
  Begin
   t:=0;
   For i:=x To y Do
     If (i Mod 2 = 0) Then
      Begin
        Write(i,' ');
        t:=t+i;
      End;
   Write(' = ');
   tong:=t;
  End;
(*--------------------*)
Begin
  Writeln('TINH TONG CAC SO CHAN TU M DEN N');
  Writeln('    Su dung ham');
  Writeln('--------------------------------');
  Write('-Nhap so dau (M) : ');
  Readln(m);
  Write('-Nhap so cuoi (N): ');
  Readln(n);
  Writeln('      *Tong cua cac so chan tu ',m,' den ',n,' la:');
  Writeln(Tong(m,n));
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln;
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal Tìm số nhỏ nhất trong 3 số nguyên
Program So_nho;
Var
  so1,so2,so3:Integer;
(*---------------------*)
  Function nho(x,y:Integer):Integer;
  Begin
   If x < y Then
     nho:=x
   Else
     nho:=y;
  End;
(*---------------------*)
Begin
  Writeln('SO NHO NHAT TRONG 3 SO');
  Writeln('    dung ham ');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('-So thu nhat = ');
  Readln(so1);
  Write('-So thu hai = ');
  Readln(so2);
  Write('-So thu ba  = ');
  Readln(so3);
  Writeln;
  Writeln('*So nho nhat la: ',nho(nho(so1,so2),so3));
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal Đổi tên tháng từ số sang chữ
Program In_ten_thang;
Var
  n:Byte;
(*-----------------*)
  Function thang(x:Byte):String;
  Const
   Ten_thang:Array[1..12] Of String=('Gieng','Hai','Ba',
   'Tu','Nam','Sau','Bay','Tam','Chin','Muoi','Mot','Chap');
  Begin
   thang:=' Thang '+Ten_thang[x];
  End;
(*-----------------*)
Begin
  Writeln('DOI TEN THANG TU SO RA CHU');
  Writeln('   Su dung ham');
  Writeln('--------------------------');
  Write('-Thang : ');
  Readln(n);
  If (n < 1) And (n > 12) Then
   Write('Khong hop le')
  Else
   Write(thang(n));
  Writeln;
  Write(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal Làm tròn số thực
Program Lam_tron;
Var
  so:Real;
  le:Integer;
(*---------------*)
  Function Tron(so:Real;le:Integer):Real;
  Var
   i,n:LongInt;
  Begin
   For i:=1 To le+1 Do
     so:=so*10;
   n:=Trunc(so);
   If (n Mod 10) >= 5 Then
     n:=(n Div 10) +1
   Else
     n:=n Div 10;
   so:=n;
   For i:=1 To le Do
     so:=so/10;
   Tron:=so;
  End;
(*---------------*)
Begin
  Writeln('LAM TRON SO THUC');
  Writeln(' Su dung ham');
  Writeln('----------------');
  Write('-Nhap so: ');
  Readln(so);
  Write('-Can bao nhieu so le: ');
  Readln(le);
  Writeln;
  Writeln('    KET QUA');
  Writeln('*So nhap vao = ',so:12:10);
  Writeln('*So lam tron = ',Tron(so,le):12:le);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 16: Viết chương trình Pascal Đổi tiền sao cho số tờ ít nhất
Program Doi_tien;
Var
  sotien:LongInt;
(*-----------------*)
  Procedure Doi(St:LongInt);
  Const
   Loai:Array[1..6] Of Integer =(50,20,10,5,2,1);
  Var
   i,soto:Integer;
  Begin
   i:=1;
   Repeat
     soto:=st Div loai[i];
     If soto <> 0 Then
      Writeln(soto,' to loai ',loai[i],' ngan dong');
     st:=st Mod loai[i];
     i:=i+1;
   Until st=0;
  End;
(*-----------------*)
Begin
  Writeln('DOI TIEN SAO CHO SO TO IT NHAT');
  Writeln('    Dung thu tuc');
  Writeln('------------------------------');
  Repeat
   Write('-So tien (ngan) co ( so 0 de ngung) : ');
   Readln(Sotien);
   Doi(Sotien);
   Writeln;
  Until sotien=0;
End.
zipBài tập 17: Viết chương trình Pascal Tính x mũ n (xn)
Program X_mu_n;
Var
  x:Integer;
  n:Word;
(*-----------------*)
  Function ham_mu(i:Integer;k:Word):LongInt;
  Var
   tam,j:Integer;
  Begin
   tam:=1;
   For j:=1 To k Do
     tam:=tam*i;
   Ham_mu:=tam;
  End;
(*-----------------*)
Begin
  Writeln('HAM X MU N');
  Writeln('----------');
  Write('-Nhap X = ');
  Readln(x);
  Write('-Nhap N = ');
  Readln(n);
  Writeln('*Ket qua = ',Ham_mu(x,n));
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 18: Viết chương trình Pascal Tính x mũ n (xn)
Program X_mu_n;
Var
  x:Integer;
  n:Word;
(*-----------------*)
  Function ham_mu(i:Integer;k:Word):LongInt;
  Begin
   If k = 0 Then
     ham_mu:=1
   Else
     ham_mu:=i*ham_mu(i,k-1);
  End;
(*-----------------*)
Begin
  Writeln('HAM X MU N');
  Writeln('----------');
  Write('-Nhap X = ');
  Readln(x);
  Write('-Nhap N = ');
  Readln(n);
  Writeln('*Ket qua = ',Ham_mu(x,n));
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 19: Viết chương trình Pascal Quay xổ số
Program Xo_so;
Uses Crt;
Var
  quacau,i:Byte;
  ch:Char;
Begin
  ClrScr;
  TextColor(Red);
  Writeln('               QUAY XO SO');
  TextColor(Magenta);
  Writeln('            Su dung ham Random');
  TextColor(Yellow);
  Writeln('            -------------------');
  Writeln;
  TextColor(Green);
  Write('           Cho so qua cau de quay: ');
  Readln(quacau);
  Writeln;
  TextColor(Cyan);
  Write('        Bam phim bat ky de bat dau quay xo so');
  Repeat
   i:= Random(9);
  Until KeyPressed;
  Writeln;
  TextColor(LightBlue);
  Write('          Bam phim <Enter> de ngung quay');
  Readln;
  ch:=ReadKey;
  Writeln;
  TextColor(Yellow);
  Writeln('           KET QUA TRUNG THUONG LA SO: ');
  Writeln;
  TextColor(Red);
  Write('          ');
  For i:=1 To quacau Do
   Write(' ',Random(9):3);
  Writeln;
  Writeln;
  TextColor(Magenta);
  Write('          Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal Cho biết ngày hôm nay sẽ tính được ngày mai
Program Ngay_mai_la_ngay_may;
Var
  Nam:1900..2000;
  Thang:1..12;
  Ngay:1..31;
Begin
  Writeln('CHO BIET NGAY HOM NAY SE TINH DUOC NGAY MAI');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Repeat
   Write('-Cho biet ngay ( so 0 de ngung): ');
   Readln(Ngay);
   If Ngay = 0 Then
     Exit;
   Write('-Cho biet thang: ');
   Readln(Thang);
   Write('-Cho biet nam: ');
   Readln(Nam);
   Case Thang Of
     1,3,5,7,8,10,12 : If Ngay < 31 Then
               Ngay:=Ngay+1
              Else
               If Thang = 12 Then
                 Begin
                  Nam:=Nam+1;
                  Thang:=1;
                 End
                Else
                 Begin
                  Thang:=Thang+1;
                  Ngay:=1;
                 End;
     4,6,9,11  :If Ngay < 30 Then
            Ngay:=Ngay+1
           Else
            Begin
              Thang:=Thang+1;
              Ngay:=1;
            End;
     2: If (Ngay < 28) Or ((Ngay=28) And (Nam Mod 4 = 0)) then
        Ngay:=Ngay+1
      Else
        Begin
         Thang:=Thang+1;
         Ngay:=1;
        End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Ngay mai la ngay: ',Ngay:2,' / ',Thang:2,' / ',Nam:4);
  Writeln;
  Until Ngay=0;
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal  Giai phương trình trùng phương
Program Phuong_trinh_trung_phuong;
Var
  n,k:0..4;
  y:Array[1..2] Of Real;
  a,b,c,delta:Real;
Begin
  Writeln('GIAI PHUONG TRINH TRUNG PHUONG');
  Writeln('------------------------------');
  Repeat
   Write('-Nhap he so a: ');
   Readln(a);
  Until a <> 0;
  Write('-Nhap he so b: ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap he so c: ');
  Readln(c);
  Delta:=b*b-4*a*c;
  If Delta < 0 Then
   Begin
     y[1]:=-1;
     y[2]:=-1;
   End;
  If Delta = 0 Then
   Begin
     y[1]:=-1;
     y[2]:=-b/(2*a);
   End;
  If Delta > 0 Then
   Begin
     y[1]:=(-b+sqrt(Delta))/(2*a);
     y[2]:=(-b-sqrt(Delta))/(2*a);
   End;
  n:=0;
  Writeln('      KET QUA');
  for k:=1 to 2 Do
   If y[k] > 0 Then
     Begin
      Writeln('  +X1= ',Sqrt(y[k]):5:3);
      Writeln('  +X2= ',-Sqrt(y[k]):5:3);
      Inc(n,2)
     End
   Else
     If y[k] = 0 Then
      Begin
        Writeln('X = 0');
        Inc(n);
      End;
  If n=0 Then
   Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
  Else
   Writeln('Phuong trinh co ',n,' nghiem');
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal Đổi số ra chữ
Program Doi_So_ra_chu;
Type
  ChuSo='0'..'9';
  Donvi=(Muoi,Tram);
  Phamvi= 0..999;
Const
  KS:Array[ChuSo] Of String=(' ','mot ',' hai',' ba',
      ' bon',' nam',' sau',' bay',' tam',' chin');
  DV:Array[DonVi] Of String[6]=(' muoi ',' tram');
Var
  n:Phamvi;
  sn,s:String;
  Dodai:Byte;
Begin
  Writeln('DOI SO RA CHU');
  Writeln('-------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot so tu 0 den 999: ');
  Readln(n);
  Str(n,sn);
  DoDai:=Length(sn);
  Case DoDai Of
   1: s:=KS[sn[1]];
   2: Begin
      If Sn[1] = '1' Then
        s:='muoi'
      Else
        s:=KS[sn[1]]+DV[Muoi];
      If sn[2] = '5' Then
        s:=s+'lam'
      Else
        s:=s+KS[sn[2]];
     End;
   3: Begin
      s:=KS[sn[1]]+DV[Tram];
      Case sn[2] Of
        '0' : If sn[3] <> '0' Then
            s:=s+'le';
        '1' : s:=s+'muoi';
      Else
        s:=s+KS[sn[2]]+DV[Muoi];
      End;
      If (sn[3]='5') And (sn[2] <>'0') then
        s:=s+'lam'
      Else
        s:=s+KS[sn[3]];
     End;
   End;
   Writeln(s);
   Writeln;
   Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
   Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal Đổi ngày ra thứ trong năm
Program Thu_trong_tuan;
Var
  d:1..31;
  m:1..14;
  y:1900..2000;
  a:Integer;
Begin
  Writeln('DOI NGAY RA THU TRONG TUAN');
  Writeln('   Lich the ky 20');
  Writeln('--------------------------');
  Repeat
   Write('-Ngay ( so 0 de ngung): ');
   Readln(d);
   If d = 0 Then
     Exit;
   Write('-Thang: ');
   Readln(m);
   Write('-Nam: ');
   Readln(y);
   If m < 3 Then
     Begin
      m:=m+12;
      Dec(y);
     End;
   a:=d+2*m+(3*(m+1) Div 5)+y+(y Div 4) + 1;
   a:=a Mod 7;
   Case a Of
     0  :Begin
        Write('Ngay ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4);
         Writeln(' la ngay Thu Bay');
       End;
     1  :Begin
        Write('Ngay ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4);
        Writeln(' la ngay Chu Nhat');
       End;
   Else
     Begin
       Write('Ngay ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4);
        Writeln(' la ngay ',a);
     End;
   End;
  Until d=0;
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal Tính các hàm lượng giác
Program Cac_ham_luong_giac;
Const
  g='|';
  ke='--------------------------------------------------';
  Ten='        CAC HAM LUONG GIAC';
  Tde='|DO | RADIAN |  SIN | COSIN | TANG | COTANG |';
Var
  Doo:1..89;
  Rad,s,c,t,ct:Real;
Begin
  Repeat
   Write('-Nhap do (tu 1 den 89, so 0 de ngung): ');
   Readln(Doo);
   If Doo= 0 Then
     Exit;
   Writeln(Ten);
   Writeln(ke);
   Writeln(Tde);
   Writeln(ke);
   Rad:=Doo*Pi/180;
   s:=Sin(rad);
   c:=Cos(Rad);
   t:=s/c;
   ct:=c/s;
   Writeln(g,Doo:2,#248,g,Rad:8:6,g,s:8:6,g,
           c:8:6,g,t:8:5,g,ct:8:5,g);
   Writeln(ke);
   Writeln;
  Until Doo=0;
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal Phát ra bản nhạc
Program Am_thanh;
Uses Crt;
Const
  Notdon=8*58;
  Notdoi=Notdon Div 2;
Type
  Notnhac=(c,cf,d,df,e,f,ff,g,gf,a,af,b);
Var
  Kyam:Notnhac;
  (*----------------------*)
  Procedure Bannhac(Kyam:Notnhac;Caodo,Truongdo:Integer);
  Var
   Tanso:Real;
   i:Integer;
  Begin
   Tanso:=32.625;
   For i:=1 To Caodo Do
     Tanso:=Tanso * 2;
   For i:=1 To Ord(Kyam) Do
     Tanso:=Tanso * 1.05946;
   If Truongdo <> 0 Then
     Begin
      Sound(Round(Tanso));
      Delay(Truongdo);
      NoSound
     End
   Else
     Sound(Round(Tanso))
  End;
  (*----------------------*)
Begin
  Bannhac(c,4,Notdon);
  Bannhac(f,4,Notdon);
  Bannhac(g,4,Notdon);
  Bannhac(a,4,Notdon);
  Bannhac(a,4,Notdon);
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal Phát ra bản nhạc
Program So_ngay;
Uses Crt;
Type
  Nam=1900..2000;
  Thang=1..12;
  Ngay=1..31;
Var
  Nam1,Nam2:Nam;
  Thang1,Thang2:Thang;
  Ngay1,Ngay2:Ngay;
  n:Real;
  kq:Boolean;
  (*--------------------*)
  FUNCTION KTngay(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Boolean;
  Begin
   KTngay:=True;
   Case m Of
     4,6,9,11: If d > 30 Then
     KTngay:=False;
     2 : If (d > 29) Or ((d =29) And (y Mod 4 <> 0)) Then
        KTngay:=True;
   End;
  End;
  (*--------------------*)
  FUNCTION Julian(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Real; {Lich Julieng}
  Var
   Tam:Real;
  Begin
   Tam:=Int((m-14.0)/12.0);
   Julian:=d-32075.0+
   Int(1461.0*(y+4800.0+Tam)/4.0+
   Int(367.0*(m-2.0-Tam*12.0)/12.0)-
   Int(3.0*Int(y+4900.00+Tam)/100.0)/4.0)
  End;
  (*--------------------*)
Begin
  {$R+}
  Repeat
   ClrScr;
   Writeln('  *Nhap moc thoi gian dau');
   Write('-Ngay: ');
   Readln(Ngay1);
   Write('-Thang: ');
   Readln(Thang1);
   Write('-Nam: ');
   Readln(Nam1);
   Kq:=KTngay(Ngay1,Thang1,Nam1);
   If not Kq Then
     Begin
      Sound(100);
      Delay(50);
      NoSound;
      Writeln('-Ngay khong hop le');
     End;
  Until Kq;
  Repeat
   ClrScr;
   Writeln('  *Nhap moc thoi gian cuoi');
   Write('-Ngay: ');
   Readln(Ngay2);
   Write('-Thang: ');
   Readln(Thang2);
   Write('-Nam: ');
   Readln(Nam2);
   Kq:=KTngay(Ngay2,Thang2,Nam2);
   If not Kq Then
     Begin
      Sound(100);
      Delay(50);
      NoSound;
      Writeln('-Ngay khong hop le');
     End;
  Until Kq;
  n:=Julian(Ngay2,Thang2,Nam2)-Julian(Ngay1,Thang1,Nam1);
  Writeln('Ket qua: ',n:8:0,' ngay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal Tìm số lớn nhất trong 2 số
Program So_lon;
Var
  so1,so2,solon:Integer;
Begin
  Writeln('TIM SO LON TRONG 2 SO');
  Writeln(' Su dung ham Ord()');
  Writeln('---------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  solon:=Ord(so1 >=so2) *so1 + Ord(so2 > so1) * so2;
  Writeln('-So lon la so: ',solon);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal In các số nguyên tố từ 1 đến 100
Program So_nguyen_to;
Var
  NguyenTo,Sang:Set of 1..100;
  so:1..100;
  i:Integer;
Begin
  Writeln('       CAC SO NGUYEN TO TU 1 DEN 100');
  Writeln('       -----------------------------');
  Writeln;
  NguyenTo:=[];
  Sang:=[2..100];
  So:=2;
  Repeat
   While Not (So In Sang) Do
     So:=So+1;
   NguyenTo:=NguyenTo + [So];
   Write(So,' ');
   I:=So;
   While I <= 100 Do
     Begin
      Sang:=Sang -[I];
      I:=I + So;
     End;
  Until Sang=[];
  Writeln;
  Writeln;
  Write('       Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal Tính số số hạng của một số nguyên
Program So_so_hang;
Var
  Thuong:Set of 0..9;
  Sodu:0..9;
  So,Soluu,Sohang:Integer;
Begin
  Writeln('SO SO HANG CUA MOT SO NGUYEN');
  Writeln('----------------------------');
  Write('-Nhap so nguyen bat ky: ');
  Readln(So);
  Soluu:=So;
  Thuong:=[];
  Sohang:=0;
  Repeat
   Sodu:=So Mod 10;
   If Not (Sodu In Thuong) Then
     Sohang:=Sohang + 1
   Else
     Begin
      Sohang:=Sohang + 1;
      Thuong:=Thuong + [Sodu]
     End;
   So:= So Div 10;
  Until So = 0;
  Writeln;
  Writeln('  *So ',Soluu,' co ',Sohang,' so hang');
  Writeln;
  Write('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal Tìm 10 số nguyên ngẫu nhiên nhỏ hơn 100, không được trùng nhau
Program So_ngau_nhien;
CONST
  N=100;
Type
  Nguyen= Set of 1..N;
Var
  a:Nguyen;
  So,i,spt:Integer;
Begin
  Writeln('TIM 10 S0 NGUYEN NGAU NHIEN KHONG AM');
  Writeln(' NHO HON 100, KHONG TRUNG NHAU');
  Writeln('------------------------------------');
  spt:=0;
  a:=[];
  Randomize;
  Repeat
   So:=Random(100);
   If Not (So In a) Then
     Begin
      a:=a+[So];
      Spt:=Spt +1;
     End;
  Until Spt = 10;
  Writeln;
  Writeln('10 so ngau nhien nho hon 100 la: ');
  Writeln;
  For i:= 0 To 100 Do
   If i In a Then
     Write(i,', ');
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal Tìm ký tự không xuất hiện trong chuỗi
Program Tim_ky_tu;
Var
  Chuoi:String;
  Co,Khong:Set of Char;
  i:Integer;
  Ch:Char;
Begin
  Writeln('TIM KY TU KHONG XUAT HIEN TRONG CHUOI');
  Writeln('-------------------------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi ky tu: ');
  Readln(Chuoi);
  Co:=[];
  For I:=1 To Length(Chuoi) Do
   Co:=Co+[Upcase(Chuoi[i])];
  Khong:=['A'..'Z'] - Co;
  Writeln;
  Writeln('   Nhung ky tu khong co trong chuoi nay la: ');
  Writeln;
  For Ch:='A' To 'Z' Do
   If Ch In Khong Then
     Write(Ch,', ');
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal Tìm các nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
Program Nguyen_am_Phu_am;
Type
  Kytu=Set of Char;
Var
  a,b,Nguyen,Phu:Kytu;
  Chuoi:String;
  i:Integer;
  Ch:Char;
Begin
  Writeln('CAC NGUYEN AM, PHU AM TRONG MOT CHUOI');
  Writeln('-------------------------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi ky tu: ');
  Readln(Chuoi);
  a:=['a','e','i','o','u','A','E','I','O','U'];
  b:=['a'..'z','A'..'Z'] - a;
  Nguyen:=[];
  Phu:=[];
  For I:=1 To Length(Chuoi) Do
   Begin
     If Chuoi[i] In a Then
      Nguyen:=Nguyen + [Chuoi[i]];
     If Chuoi[i] In b Then
      Phu:=Phu +[Chuoi[i]];
   End;
  Writeln;
  Writeln('*Chuoi nay co cac nguyen am sau day:');
  Write('   ');
  For Ch:='A' To 'z' Do
   If Ch In Nguyen Then
     Write(Upcase(ch),', ');
  Writeln;
  Writeln('*Chuoi nay co cac phu am sau day:');
  Write('   ');
  For Ch:='A' To 'z' Do
   If Ch In Phu Then
     Write(Upcase(Ch),', ');
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal Chương trình Tham quan
Program Du_lich;
Uses Crt;
Type
  Diadiem=Set of 1..5;
Var
  ng1,ng2,ng3,Ba,Hai,Mot:DiaDiem;
  ch1,ch2,ch3,i:Byte;
(*----------------------------*)
  PROCEDURE Den(i:Byte);
  Begin
   Case i Of
     1:Write('Da Lat ');
     2:Write('Vung Tau ');
     3:Write('Nha Trang ');
     4:Write('Hue ');
     5:Write('Ha Noi ');
   End;
  End;
(*----------------------------*)
Begin
  ClrScr;
  Writeln('CHUONG TRINH THAM QUAN');
  Writeln('----------------------');
  Writeln('   1-Da Lat');
  Writeln('   2-Vung Tau');
  Writeln('   3-Nha Trang');
  Writeln('   4-Hue');
  Writeln('   5-Ha Noi');
  Writeln('Chon noi nao, go cac so tu 1 den 5');
  Writeln('1-Nguoi thu nhat chon 3 noi:');
  Write('   -Noi thu nhat: ');
  Readln(ch1);
  Write('   -Noi thu hai: ');
  Readln(ch2);
  Write('   -Noi thu ba: ');
  Readln(ch3);
  ng1:=[ch1,ch2,ch3];
  Writeln('2-Nguoi thu hai chon 3 noi:');
  Write('   -Noi thu nhat: ');
  Readln(ch1);
  Write('   -Noi thu hai: ');
  Readln(ch2);
  Write('   -Noi thu ba: ');
  Readln(ch3);
  ng2:=[ch1,ch2,ch3];
  Writeln('3-Nguoi thu ba chon 3 noi:');
  Write('   -Noi thu nhat: ');
  Readln(ch1);
  Write('   -Noi thu hai: ');
  Readln(ch2);
  Write('   -Noi thu ba: ');
  Readln(ch3);
  ng3:=[ch1,ch2,ch3];
  Ba:=ng1 * ng2 * ng3;
  Hai:=(ng1*ng2-ng3) + (ng2*ng3-ng1) + (ng3*ng1-ng2);
  Mot:=ng1 + ng2 +ng3;
  Writeln;
  Writeln('*Cac noi ma ca 3 nguoi deu chon: ');
  For i:=1 To 5 Do
   If i In Ba Then
     Den(i);
  Writeln;
  Writeln('*Noi chi co 2 nguoi chon: ');
  For i:=1 To 5 Do
   If i In Hai Then
     Den(i);
  Writeln;
  Writeln('*Noi chi co 1 nguoi chon: ');
  For i:=1 To 5 Do
   If i In Mot Then
     Den(i);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal Tìm các số khác nhau của 2 dãy số
Program So_khac_nhau;
CONST
  M=100;
Type
  DaySo=Set of 0..255;
  DayNguyen=Array[1..M] Of Integer;
Var
  a:DayNguyen;
  i,n:Integer;
  x:DaySo;
Begin
  Writeln('IN CAC SO KHAC NHAU CUA DAY SO');
  Writeln('------------------------------');
  Repeat
   Write('Nhap bao nhieu so: ');
   Readln(n);
  Until N <= M;
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('-Phan tu thu: ',i,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  x:=[];
  For i:=1 To N Do
   If Not (a[i] In x) Then
     Begin
      Write(a[i],', ');
      x:=x+[a[i]];
     End;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal Các phép toán trong tập hợp
Program Cac_phep_Toan;
Type
  KyTu=Set of Char;
Var
  a,b,Cong,Nhan,tru1,tru2:KyTu;
  p:Array[1..100] Of Char;
  m,n,i:Byte;
Begin
  Writeln('CAC PHEP TOAN TRONG TAP HOP');
  Writeln('---------------------------');
  a:=[];
  b:=[];
  Write('-So phan tu cua tap hop A= ');
  Readln(m);
  For i:=1 To M Do
   Begin
     Write(' -Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(p[i]);
     a:=a + [p[i]];
   End;
  Write('-So phan tu cua tap hop B= ');
  Readln(n);
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write(' -Phan tu B[',i,']= ');
     Readln(p[i]);
     b:=b + [p[i]];
   End;
  Nhan:=a * b;
  Writeln('A * B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
   If Char(i) In Nhan Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Cong:=a + b;
  Writeln('A + B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
   If Char(i) In Cong Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Tru1:=a - b;
  Writeln('A - B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
   If Char(i) In Tru1 Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Tru2:=b - a;
  Writeln('B - A gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
   If Char(i) In Tru2 Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  If A <= B Then
   Writeln('-Tap hop A nho hon tap hop B');
  If B <= A Then
   Writeln('-Tap hop B nho hon tap hop A');
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal Đếm số phần tử của tập hợp
Program Dem_phan_tu;
Var
  kytu:'A'..'z';
  taphop: Set of 'A'..'z';
  n,i,spt:Byte;
Begin
  Writeln('DEM SO PHAN TU CUA TAP HOP');
  Writeln('--------------------------');
  Write('-Nhap bao nhieu chu: ');
  Readln(n);
  taphop:=[];
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('-Ky tu thu ',i,' la: ');
     Readln(kytu);
     taphop:=taphop + [Kytu];
   End;
  For Kytu:= 'A' To 'z' Do
   If Kytu In Taphop Then
     Inc(spt);
  Write('Tap hop gom co ',spt,' phan tu la: ');
  For Kytu:='A' To 'z' Do
   If Kytu In Taphop then
     Write(Kytu,#32);
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal Tính số phiếu bầu cử chi
Program Bau_cu;
CONST
  Max=100;
  ucv=5;
  tke:Array[1..5] Of Word =(0,0,0,0,0);
Type
  stt=1..ucv;
  phieubau=Set of stt;
Var
  Phieu:Array[1..Max] Of Phieubau;
  n,n1,i:1..Max;
  j:1..ucv;
  Ch:Char;
  Bau:0..5;
Begin
  Writeln('KIEM PHIEU BAU CU CHI DOAN TN');
  Writeln('-----------------------------');
  Write('-Cho biet so nguoi tham gia bau (1..100): ');
  Readln(n);
  {Gan tat ca cac tap hop bang rong}
  FillChar(Phieu, Sizeof(Phieu), #0);
  {Nhap phieu bau cua tat ca cac cu tri}
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('-Cu tri thu ',i);
     For j:=1 To ucv Do
      Begin
        Write(' +Chon ung cu vien thu ',j,' (C/K) ? ');
        Readln(Ch);
        Ch:=Upcase(Ch);
        If Ch = 'C' Then
         Phieu[i]:=Phieu[i] + [j];
      End;
   End;
  {Kiem tra phieu hop le }
  n1:=n;
  For i:=1 To n Do
   Begin
     Bau:=0;
     For j:=1 To ucv Do
      If j In Phieu[i] Then
        Inc(Bau);
      If Bau <> 3 then
        Begin
         Phieu[i]:=[];
         Dec(n1);
        End;
   End;
  {Kiem phieu}
  For i:= 1 To n Do
   For j:=1 To ucv Do
     If j IN Phieu[i] Then
      Inc(Tke[j]);
  Writeln;
  Writeln('  KET QUA KIEM PHIEU');
  Writeln('-So phieu hop le: ',n1,' phieu');
  For j:=1 To ucv Do
   Writeln('-So phieu chon ung cu vien thu: ',j,' la ',Tke[j]);
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal Đổi số thập phân ra nhị phân
Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan;
Var
  He10,N,Y:Word;
  He2,Tam:String;
Begin
  Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
  Readln(He10);
  N:=He10;
  He2:=' ';
  Repeat
   Y:=He10 Mod 2;
   Str(Y, Tam);
   He2:=Tam + He2;
   He10:= He10 Div 2;
  Until He10 = 0;
  Writeln;
  Writeln('+So he 10 la   : ',N);
  Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal Đổi số thập phân ra bát phân
Program Doi_thap_phan_ra_bat_phan;
Var
  He10,N,Y:Word;
  He8,Tam:String;
Begin
  Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE BAT PHAN');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
  Readln(He10);
  N:=He10;
  He8:=' ';
  Repeat
   Y:=He10 Mod 8;
   Str(Y, Tam);
   He8:=Tam + He8;
   He10:= He10 Div 8;
  Until He10 = 0;
  Writeln;
  Writeln('+So he 10 la   : ',N);
  Writeln('+Doi sang he 8 la: ',He8);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal Đổi số thập phân sang hệ thập lục - hệ 16
Program Doi_thap_phan_ra_thap_luc;
Var
  He10,N,Y:Word;
  He16,Tam:String;
Begin
  Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE THAP LUC PHAN');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
  Readln(He10);
  N:=He10;
  He16:=' ';
  Repeat
   Y:=He10 Mod 16;
   If Y < 10 Then
     Str(Y, Tam)
   Else
     Tam:=Chr(Y+55);
   He16:=Tam + He16;
   He10:= He10 Div 16;
  Until He10 = 0;
  Writeln;
  Writeln('+So he 10 la   : ',N);
  Writeln('+Doi sang he 16 la: ',He16);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal Đổi số thập phân sang hệ bất kỳ
Program Doi_thap_phan_ra_he_bat_ky;
Var
  He10,N,Y,HeN:Word;
  He,Tam:String;
Begin
  Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE BAT KY');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
  Readln(He10);
  N:=He10;
  Write('-Doi sang he nao: ');
  Readln(HeN);
  He:=' ';
  Repeat
   Y:=He10 Mod HeN;
   If Y < 10 Then
     Str(Y, Tam)
   Else
     Tam:=Chr(Y+55);
   He:=Tam + He;
   He10:= He10 Div HeN;
  Until He10 = 0;
  Writeln;
  Writeln('+So he 10 la   : ',N);
  Writeln('+Doi sang he: ',HeN:2,' la: ',He);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal Tìm số thứ tự mã ASCII của ký tự trong chuỗi
Program So_thu_Tu_ma_ASCII;
Var
  St:String;
  i:Byte;
Begin
  Writeln('SO THU TU MA ASCII CUA TUNG KY TU TRONG CHUOI');
  Writeln('     --------------------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  Writeln;
  For i:=1 To Length(St) Do
   Write(' ',Ord(St[i]));
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal Đảo ngược một chuỗi
Program Dao_Chuoi;
Var
  St:String;
  i:Byte;
Begin
  Writeln('DAO NGUOC MOT CHUOI');
  Writeln('  -----------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Read(St);
  Writeln;
  Write('+Chuoi dao : ');
  For i:= Length(St) DownTo 1 Do
   Write(St[i]);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln;
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal Tách chuỗi con từ chuỗi mẹ
Program Tach_chuoi;
Var
  St:String;
  Pos,Num:Byte;
Begin
  Writeln('TACH CHUOI CON TU CHUOI ME');
  Writeln('     Ham Copy');
  Writeln('   ---------------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  Write('-Tach tu vi tri: ');
  Readln(Pos);
  Write('-Bao nhieu ky tu: ');
  Readln(Num);
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi con la: ',Copy(St,Pos,Num));
  Writeln;
  Writeln('     Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal Tìm vị trí chuỗi con trong chuỗi mẹ
Program Vi_Tri_Chuoi;
Var
  St1,St2:String;
Begin
  Writeln('VI TRI CHUOI CON TRONG CHUOI ME');
  Writeln('     Ham Pos');
  Writeln('   --------------');
  Write('-Chuoi me: ');
  Readln(St1);
  Write('-Chuoi con: ');
  Readln(St2);
  Writeln('+Chuoi con bat dau tu vi tri thu: ',Pos(St2,St1),
  ' trong chuoi me');
  Writeln;
  Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal Kiểm tra chuỗi đối xứng
Program Chuoi_Doi_Xung;
Var
  St:String;
  i,l:Byte;
Begin
  Writeln('CHUOI DOI XUNG');
  Writeln('  --------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  l:=Length(St);
  i:=1;
  While (i < l Div 2) And (St[i] = St[l-i+1]) Do
   Begin
     i:=i+1;
     If i < (l Div 2) Then
      Writeln('+Chuoi nay doi xung')
   End;
  While (i < l Div 2) And (St[i] <> St[l-i+1]) Do
   Begin
     i:=i+1;
     If i < (l Div 2) Then
      Writeln('+Chuoi nay khong doi xung')
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi
Program Dem_chuoi;
Var
  St:String;
  dem:ARRAY['A'.. 'Z'] Of Integer;
  i:Integer;
  Ch:Char;
Begin
  Writeln('DEM SO LAN XUAT HIEN CUA KY TU TRONG CHUOI');
  Writeln('  -----------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  For i:=1 To Length(St) Do
   Dem[UpCase(St[i])]:= Dem[UpCase(St[i])]+1;
  Writeln;
  Writeln('+Cac ky tu trong chuoi la: ');
  For Ch:='A' To 'Z' Do
   If Dem[ch] > 0 Then
     Writeln('+Chu: ',Ch,' co: ',Dem[Ch],' ky tu' );
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal Đếm số từ trong chuỗi
Program Dem_Tu;
{$V-}
Var
St:String;
Function Sochu(Dong:String):Integer;
Var
  dem,i:Integer;
Begin
  Dem:=0;
  i:=1;
  Repeat
   While ((UpCase(Dong[i]) < 'A') Or (UpCase(Dong[i]) > 'Z'))
     And (I <=Length(Dong)) Do
     i:=i+1;
   If i <= Length(Dong) Then
     Dem:=Dem + 1;
   While ((UpCase(Dong[i]) >= 'A') And (UpCase(Dong[i]) <= 'Z'))
     And (I <=Length(Dong)) Do
   i:=i+1;
  Until i > Length(Dong);
  Sochu:=Dem;
End;
{---------------------------}
Begin
  Write('-Nhap mot cau ca dao tuc ngu: ');
  Readln(St);
  Writeln('-Cau nay co: ',Sochu(St),' tu');
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal Đếm số từ trong chuỗi
Program Doi_So_Ra_Chu;
Var
  Tiep:Char;
  Chuoitk,Chuoikq:String;
  So:0..999;
  Tram,Chuc,Donvi:0..9;
Begin
  Tiep:='C';
  While UpCase(Tiep)='C' Do
   Begin
     {$R+}
     Chuoitk:='MOT HAI BA BON NAM SAU BAY TAM CHIN';
     Write('-Nhap so can doi: ');
     Readln(so);
     If So = 0 Then
      Writeln('So khong')
     Else
      Begin
        Tram:=So Div 100;
        Chuc:=(So-Tram * 100) Div 10;
        Donvi:= So Mod 10;
        Chuoikq:=' ';
        If (Donvi > 0) And (Donvi <> 5) Then
         Chuoikq :=Chuoikq + Copy(Chuoitk,4* Donvi -3,4);
        If (Donvi = 5) And (Chuc = 0) Then
         Chuoikq :=Chuoikq + ' NAM';
        If (Donvi = 5) And (Chuc > 0) Then
         Chuoikq := Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' LAM';
        If (Donvi = 5) And (Chuc = 1) Then
          Chuoikq := ' LAM';
        If Chuc = 1 Then
         Chuoikq:='MUOI'+chuoikq;
        If (Chuc > 1) And (Donvi = 0) Then
         Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' MUOI ';
        If (Chuc > 1) And (Donvi = 1) Then
         Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' MUOI '+Chuoikq;
        If (Chuc > 1) And (Donvi > 1) And (Donvi <>5) Then
         Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' MUOI '+Chuoikq;
        If (Tram > 0) And (Chuc=0) And (Donvi=0) Then
         Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM ';
        If (Tram > 0) And (Chuc = 0) And (Donvi > 0) Then
         Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM LINH '+ Copy(Chuoitk,4*Donvi-3,4);
        If (Tram > 0) And (Chuc = 1) And (Donvi = 0) Then
         Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+ 'TRAM MUOI';
        If (Tram > 0) And (Chuc >= 2) And (Donvi = 0) Then
         Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM '+ Copy(Chuoitk,4*Chuc -3,4) +' MUOI';
        If (Tram > 0) And (Chuc <> 0) And (Donvi > 0) Then
         Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM '+ Copy(Chuoitk,4*Chuc -3,4) +' MUOI '+
         Copy(Chuoitk,4*Donvi-3,4);
        If (Tram > 0) And (Chuc <> 0) And (Donvi = 5) Then
         Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM '+ Copy(Chuoitk,4*Chuc -3,4) +' MUOI LAM';
        Write('-Viet bang chu la: ',Chuoikq);
     End;
     Writeln;
     Write('+Tiep tuc nua khong (C/K) ');
     Readln(Tiep);
   End;
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal Tạo chữ chạy tên màn hình
Program Chu_Chay;
Uses Crt;
Const
  a='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1, Tp Ho Chi Minh ';
  b='Tel: 8 331 124, 9 250 590 ';
  c='Chuyen phat hanh cac giao trinh tin hoc phuc vu hoc sinh, sinh vien';
  d='Chan thanh cam on quy doc gia';
  Function Lap(Kt:Char; N:Integer): String;
   Var
     Tam:String;
     K:Integer;
  Begin
   Tam:=' ';
   For K:=1 To N Do
     Tam:=Tam+Kt;
   Lap:=Tam;
  End;
  {--------------}
  Procedure WriteXY(X,Y:Integer; St:String);
  Begin
   GotoXY(X,Y);
   Write(St);
  End;
  {--------------}
  Function Min(a,b:Integer):Integer;
  Begin
   If a < b Then
     Min:=a
   Else
     Min:=b;
  End;
  {--------------}
  Procedure Chuchay(St:String);
   Var
     k:Integer;
     Tin:String;
   Begin
     Tin:=Lap(' ',68)+'<<' +St+' ';
     For k:=1 To Length(Tin) Do
      Begin
        TextColor(k MOD 16);
        WriteXY(6,8,Copy(Tin,k,Min(68,Length(Tin)-k+1)));
        Delay(100);
      End;
   End;
   {--------------}
   Procedure Khung(x1,y1,x2,y2:Integer);
     Var
      k:Integer;
     Begin
      TextColor(14);
      WriteXY(x1,y1,#201);
      For k:=x1+1 To x2-1 Do
        Write(#205);
      Write(#187);
      WriteXY(x1,y2,#200);
      For k:=x1+1 To x2-1 Do
        Write(#205);
      Write(#188);
      For k:=y1+1 To y2-1 Do
        Begin
         WriteXY(x1,k,#186);
         WriteXY(x2,k,#186);
        End;
     End;
   {--------------}
   Begin
     TextBackGround(1);
     ClrScr;
     TextColor(3+Blink);
     GotoXY(30,4);
     Writeln('NAM HOC 1999 -2000');
     Khung(5,7,75,9);
     Repeat
      Chuchay(a);
      Chuchay(b);
      Chuchay(c);
      Chuchay(d);
     Until KeyPressed;
   End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal Tạo hiêu ứng cho chữ
Program Loang_mau;
  Uses Crt;
  Const
   St='    Chao mung ban da den voi Turbo Pascal    ';
  Var
   k:Integer;
  Procedure Mau(nen,chu:Integer);
   Begin
     TextBackGround(nen);
     TextColor(chu);
   End;
Begin
  TextMode(C80);
  TextBackGround(Black);
  ClrScr;
  For k:=2 To 23 Do
   Begin
     Mau(k Mod 8,(k+4) Mod 8 + 8);
     GotoXY(1,k);
     Write(St)
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal Tìm và xóa các ký tự trùng nhau trong chuỗi
Program Tim_Xoa;
  Var
   St,St1:String;
   Ch:Char;
   i,l,l1:Byte;

Begin
  Writeln('TIM VA XOA CAC KY TU TRUNG NHAU TRONG CHUOI');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot chuoi: ');
  Readln(St);
  St1:=St;
  i:=1;
  l:=Length(St);
  While i <= l Do
   Begin
     i:=i+1;
     If St[i]=St[i - 1] Then
      Begin
        Writeln('+Ky tu thu: ',i:2,' la: ',St[i],' bi trung lap');
        Write('Ban co muon xoa ky tu nay khong (c/k)');
        Readln(Ch);
        If UpCase(Ch)='C' Then
         Begin
           Delete(St,i,1);
           i:= i - 1;
         End;
      End;
   End;
  l1:=Length(St);
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi ban dau : ',St1,' co: ',l:2,' ky tu');
  Writeln('    Sau khi xoa ky tu trung nhau');
  Writeln(' Chuoi con lai: ',St,' gom: ',l1:2,' ky tu');
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 16: Viết chương trình Pascal Tìm chuỗi hai xuất hiên trong chuỗi một
Program Tim_chuoi;
  Var
   St1,St2:String;
   i,sl:Integer;
Begin
  Writeln('TIM CHUOI HAI XUAT HIEN TRONG CHUOI MOT');
  Writeln('      --------------');
  Writeln;
  Write('-Chuoi thu nhat: ');
  Readln(St1);
  Write('-Chuoi thu hai : ');
  Readln(St2);
  sl:=0;
  For i:=1 To Length(St1) Do
   If St2 = Copy(St1,i,Length(St2)) Then
     sl:=sl+1;
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi thu 2 xuat hien: ',sl:2,' lan trong chuoi 1');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 17: Viết chương trình Pascal Đổi số la mã ra số thập phân
Program So_La_Ma;
  Label l1;
  Var
   St:String;
   tiep:Char;
   i,So:Integer;
Begin
  Writeln('DOI SO LA MA RA SO THAP PHAN');
  Writeln('    ------------');
  Writeln;
  L1:Write('-Nhap so La ma: ');
  Readln(St);
  So:=0;
  i:=Length(St);
  While i > 0 Do
   Case St[i] Of
     'I':Begin
        So:=So+1;
        i:=i-1;
       End;
     'V':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
        Begin
         So:=So+4;
         i:=i-2;
        End
       Else
        Begin
         So:=So+5;
         i:=i-1;
        End;
     'X':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
        Begin
         So:=So+9;
         i:=i-2;
        End
       Else
        Begin
         So:=So+10;
         i:=i-1;
        End;
     'L':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
        Begin
         So:=So+40;
         i:=i-2;
        End
       Else
        Begin
         So:=So+50;
         i:=i-1;
        End;
     'C':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
        Begin
         So:=So+90;
         i:=i-2;
        End
       Else
        Begin
         So:=So+100;
         i:=i-1;
        End;
     'D':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
        Begin
         So:=So+400;
         i:=i-2;
        End
       Else
        Begin
         So:=So+500;
         i:=i-1;
        End;
     'M':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
        Begin
         So:=So+900;
         i:=i-2;
        End
       Else
        Begin
         So:=So+1000;
         i:=i-1;
        End;
   End;
   Writeln('+So La ma    : ',St);
   Writeln('+Doi ra thap phan: ',So);
   Writeln;
   Write('-Tiep tuc nua khong (c/k) ');
   Readln(tiep);
   If UpCase(tiep)='C' Then
     Goto l1;
End.
zipBài tập 18: Viết chương trình Pascal Kiểm tra số nhập vào
Program Kiem_tra_so;
  Label tt;
  Var
   St:String;
   So:Real;
   Dung:Integer;
   tiep:Char;
Begin
  Repeat
   Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO');
   Writeln('  -----------');
   tt:Write('-Nhap mot so: ');
   Readln(St);
   Val(St,So,Dung);
   If Dung = 0 Then
     Writeln(' +Ban da nhap mot so: ',So:8:2)
   Else
     Writeln(' +Khong phai so, xin nhap lai:');
  Until Dung = 0;
  Writeln;
  Write('-Co tiep tuc khong (C/K) ');
  Readln(Tiep);
  If UpCase(Tiep)='C' Then
   Goto tt;
End.
zipBài tập 19: Viết chương trình Pascal Mã hóa ký tự
Program Ma_hoa;
  Var
   St:String;
   k:Integer;
   i,n:Integer;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH MA HOA');
  Writeln('  -----------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  Write('-Nhap ma so k: ');
  Readln(k);
  k:=k Mod 26;
  For i:= 1 To Length(St) Do
   Begin
     n:=Ord(St[i]);
     If (n >=97) And (n<=122) then
      Begin
        n:=n+k;
        If n > 122 Then
         n:=(n Mod 122) + 96;
      End;
     St[i]:=Chr(n);
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Sau khi ma hoa: ',St);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 20: Viết chương trình Pascal Ngắt từng từ trong câu
Program Ngat_tu;
  Var
   St:String;
Begin
  Writeln('NGAT TUNG TU TRONG CAU');
  Writeln('  --------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot cau: ');
  Readln(St);
  Repeat
   While (St[1] =' ') And (Length(St) <> 0) Do
     Delete(St,1,1);
   While (St[1] <> ' ') And (Length(St) <>0) Do
     Begin
      Write(St[1]);
      Delete(St,1,1);
     End;
   Writeln;
  Until Length(St)=0;
  Readln
End.
zipBài tập 21: Viết chương trình Pascal Kiểm tra ký tự trùng của hai xâu
Program Cung_Ky_Tu;
  Var
   St1,St2:String;
   Dung:Boolean;
   i:Integer;
Begin
  Writeln('KIEM TRA KY TU TRUNG CUA 2 CHUOI');
  Writeln('    --------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap chuoi 1: ');
  Readln(St1);
  Write('-Nhap chuoi 2: ');
  Readln(St2);
  Dung:=False;
  If Length(St1)=Length(St2) Then
   Begin
     Dung:=True;
     For i:= 1 To Length(St1) Do
      If Pos(St1[i],St2) = 0 Then
        Dung:=False
      Else
        Delete(St2,Pos(St1[i],St2),1);
   End;
  If Dung Then
   Writeln('+Hai chuoi co cung cac ky tu')
  Else
   Writeln('+Hai chuoi co cac ky tu khac nhau');
  Readln
End.
zipBài tập 22: Viết chương trình Pascal Kiểm tra chuỗi đối xứng
Program Chuoi_Doi_Xung;
  Var
   St:String;
   l,i:Integer;
   Dung:Boolean;
Begin
  Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG');
  Writeln('  -------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  l:=Length(St);
  Dung:=True;
  For i:=1 To (l Div 2) Do
   If St[i] <> St[l-i+1] Then
     Dung:=False;
  If Dung Then
   Writeln('+Chuoi nay doi xung')
  Else
   Writeln('+Chuoi nay khong doi xung');
  Readln
End.
zipBài tập 23: Viết chương trình Pascal Đổi số tập phân sang số la mã
Program So_La_Ma;
  Var
   So,So1,i:Integer;
   St:String;
Begin
  Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG SO LA MA');
  Writeln('    ------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen: ');
  Readln(So);
  So1:=So;
  St:=' ';
  For i:=1 To (so Div 1000) Do
   St:=St+'M';
  So:=So Mod 1000;
  If So >= 900 Then
   Begin
     St:=St+'CM';
     So:=So-900;
   End
  Else
   If So >=500 Then
      Begin
       St:=St+'I';
      So:=So-500;
      End
   Else
     If So >=400 Then
      Begin
        St:=St+'CD';
        So:=So-400;
      End;
  For i:=1 To (so Div 100) Do
   St:=St+'C';
  So:=So Mod 100;
  If So >= 90 Then
   Begin
     St:=St+'XC';
     So:=So-90;
   End
  Else
   If So >=50 Then
      Begin
       St:=St+'L';
      So:=So-50;
      End
   Else
     If So >=40 Then
      Begin
        St:=St+'XL';
        So:=So-40;
      End;
  For i:=1 To (so Div 10) Do
   St:=St+'X';
  So:=So Mod 10;
  If So >= 9 Then
   Begin
     St:=St+'IX';
     So:=So-9;
   End
  Else
   If So >=5 Then
      Begin
       St:=St+'V';
      So:=So-5;
      End
   Else
     If So >=4 Then
      Begin
        St:=St+'IV';
        So:=So-4;
      End;
  For i:=1 To So Do
   St:=St+'I';
  Writeln;
  Writeln('+So thap phan: ',So1);
  Writeln('+So La ma  : ',St);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal in các đối số của các phần tử mảng
Program Mang_so_thuc;
  Const
   Max = 100;
  Type
   Mang=Array[1..Max] Of Real;
  Var
   i,n:Integer;
   A:mang;
Begin
  Writeln('MANG SO THUC');
  Writeln('------------');
  Repeat
   Write('-Cho biet so phan tu: ');
   Readln(N);
  Until N <= Max;
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('+Phan tu thu: ',i,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('IN THEO THU TU NGUOC');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  For i:=N Downto 1 Do
   Write(a[i]:4:1,' ');
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('IN CAC DOI SO CUA CAC PHAN TU MANG');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
   Write(a[i]:4:1,' ');
  Writeln;
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự
Program Mang_Ky_Tu;
  Var
   a:Array[Char] Of Integer;
   Ch:Char;
Begin
  Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
  Writeln('------------------------');
  For Ch:='A' To 'Z' Do
   Begin
     a[Ch]:=Ord(Ch);
     Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal tính trung bình cộng các số nguyên
Program Tb_cong;
  Var
   i,so,dem,tong:Integer;
   Tb:Real;
   A:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('TINH TRUNG BINH CONG CAC SO NGUYEN');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  dem:=0;
  Tong:=0;
  Write('-Nhap so nguyn: ');
  Readln(so);
  While so > 0 Do
   Begin
     dem:=dem+1;
     a[dem]:=so;
     Write('-Nhap so nguyen (-1 de ngung): ');
     Readln(so);
   End;
  For i:=1 to dem Do
   Tong:=Tong+A[i];
  Tb:=Tong/dem;
  Writeln;
  Writeln('+Trung binh cong cua: ',dem:2,' so vua nhap = ',Tb:8:2);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal chèn thêm một phần tử vào mảng một chiều
Program Chen;
  Var
   i,spt:Integer;
   so,vitri:Integer;
   a:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('CHEN MOT SO VAO MANG');
  Writeln('--------------------');
  Write('-Co bao nhieu phan tu: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('MANG TRUOC KHI CHEN');
  For i:=1 To spt Do
  Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Write('-Can che so: ');
  Readln(so);
  Write('-Vao vi tri: ');
  Readln(vitri);
  For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do
   a[i]:=a[i-1];
  a[vitri]:=so;
  spt:=spt+ 1;
  Writeln;
  Writeln('MANG SAU KHI CHEN');
  For i:=1 To spt Do
   Write(a[i]:6);
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal xóa một phần tử trong mảng
Program Xoa_Pt;
  Var
   i,spt,vitri:Integer;
   a:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('XOA PHAN TU TRONG MANG');
  Writeln('----------------------');
  Writeln;
  Write('-Mang co bo nhieu phan tu: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('       MANG TRUOC KHI XOA');
  Writeln('       -----------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
   Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Write('-Vi tri muon xoa: ');
  Readln(vitri);
  For i:=vitri to spt - 1 Do
   a[i]:=a[i+1];
  spt:=spt - 1;
  Writeln;
  Writeln('       MANG SAU KHI XOA');
  Writeln('       ----------------');
  Writeln;
  For i:= 1 to spt Do
   Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal thống kê các số lẻ
Program So_le;
  Var
   a:Array[1..255] Of Integer;
   i,spt,sole:Byte;
Begin
  Writeln('THONG KE CAC SO LE');
  Writeln('------------------');
  Write('-Can nhap bao nhieu so: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  sole:=0;
  For i:=1 To spt Do
  If Odd(A[i]) Then
   Inc(sole);
  Writeln;
  Writeln('-Tong so cac so da nhap: ',spt);
  For i:= 1 To spt Do
   Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln('-Tong so cac so le la: ',sole);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal tính giá trị của đa thức bậc N
Program Da_thuc;
  Var
   a:Array[1..255] Of Real;
   i,n:Byte;
   x,p:Real;
Begin
  Writeln('TINH GIA TRI CUA DA THUC BAC N');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet bac cua da thuc: ');
  Readln(n);
  For i:= N Downto 0 Do
   Begin
     Write('-Cho biet he so A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-Cho biet X= ');
  Readln(x);
  P:=a[n];
  For i:= N Downto 1 Do
   P:=x * p + a[i-1];
  Writeln;
  Writeln('+Tri cua da thuc P(x)= ',P:0:6);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal đổi số nguyên kiểu Word ra số hệ thập lục
Program Doi_he_16;
  Const
   KyTuHe16:array[0..$F] Of Char ='0123456789ABCDEF';
  Var
   SoWord:Word;
   SoHex:String[4];
Begin
  Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE THAP LUC');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so kieu Word: ');
  Readln(SoWord);
  SoHex[0]:=#4;
  SoHex[1]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) SHR 4];
  SoHex[2]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) AND $F];
  SoHex[3]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) SHR 4];
  SoHex[4]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) AND $F];
  Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
  Writeln('+Doi ra so he thap luc = $',SoHex);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal đổi số nguyên kiểu Word ra số hệ nhị phân
Program Doi_he_2;
  Const
   KyTuHe2:array[0..1] Of Char ='01';
  Var
   SoWord:Word;
   SoBinary:String[16];
   i:byte;
Begin
  Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE NHI PHAN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so kieu Word: ');
  Readln(SoWord);
  SoBinary[0]:=#16;
  For i:=15 DownTo 0 Do
   If (SoWord AND (1 SHL i)) = (1 SHL i) Then
     SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[1]
   Else
     SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[0];
  Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
  Writeln('+Doi ra so he nhi phan= B ',SoBinary);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal cộng hai số nguyên
Program Cong_so;
  Uses Crt;
  Const
   spt=301;
  Type
   mang=Array[1..spt] Of Integer;
  Var
   a,b,kq:Mang;
   k,na,nb,nmax,tam:Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('CONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
  na:=0;
  Repeat
   na:=na+1;
   Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
   Readln(a[na]);
  Until a[na]=-1;
  na:=na-1;
  For k:=0 To na-1 Do
   a[spt-k]:=a[na-k];
  For k:=1 to spt-na Do
   a[k]:=0;
  ClrScr;
  Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
  nb:=0;
  Repeat
   nb:=nb+1;
   Write('-Chu so thu: ',nb,' = ');
   Readln(b[nb]);
  Until b[nb]=-1;
  nb:=nb-1;
  For k:=0 To nb-1 Do
   b[spt-k]:=b[nb-k];
  For k:=1 to spt-nb Do
   b[k]:=0;
  If na>nb Then
   nmax:=na
  Else
   nmax:=nb;
  tam:=0;
  For k:=spt Downto spt-nmax Do
  Begin
   kq[k]:=(a[k]+b[k]+tam) Mod 10;
   tam:=(a[k]+b[k]+tam) Div 10;
  End;
  ClrScr;
  Writeln('KET QUA CONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('------------------------');
  Write('*So thu nhat: ');
  For k:=spt-na+1 To spt Do
   Write(a[k],' ');
  Writeln;
  Write('*So thu hai : ');
  For k:=spt-nb+1 To spt Do
   Write(b[k],' ');
  Writeln;
  Write('*Tong = ');
  For k:=Spt-nmax To spt Do
   Write(kq[k],' ');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal nhân hai số nguyên
Program Nhan_so;
  Uses Crt;
  Const
   spt=900;
  Type
   mang=Array[1..spt] Of Integer;
  Var
   a,b,c,kq:Mang;
   i,j,k,na,nb,tam:Integer;
  {---------------------------}
  Procedure Nhap(Var a:mang; Var na:Integer);
   Var
     k:Integer;
  Begin
   na:=0;
   Repeat
     na:=na+1;
     Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
     Readln(a[na]);
   Until a[na]=-1;
   na:=na-1;
   For k:=0 To na-1 Do
     a[spt-k]:=a[na-k];
   For k:=1 to spt-na Do
     a[k]:=0;
  End;
  {---------------------------}
  Procedure Cong(a:mang; Var b:mang);
   Var
     tam1,tam2,k:Integer;
  Begin
   tam1:=0;
   For k:= spt Downto 1 Do
     Begin
      tam2:=(a[k]+b[k]+tam1) Div 10;
      b[k]:=(a[k]+b[k]+tam1) Mod 10;
      tam1:=tam2;
     End;
  End;
  {---------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('NHAN 2 SO NGUYEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
  Nhap(a,na);
  ClrScr;
  Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
  Nhap(b,nb);
  For k:=1 To spt Do
   kq[k]:=0;
  For j:=spt Downto spt-nb Do
  Begin
   For k:=1 to spt Do
     c[k]:=0;
     tam:=0;
     For i:=spt Downto spt-na Do
     Begin
      c[j+i-spt]:=(b[j]*a[i]+tam) Mod 10;
      tam:=(b[j]*a[i]+tam) Div 10;
     End;
   Cong(c,kq)
  End;
  ClrScr;
  Writeln('KET QUA NHAN 2 SO NGUYEN');
  Writeln('-----------------------');
  Writeln;
  Write('*So thu nhat: ');
  For k:=spt-na+1 To spt Do
   Write(a[k],' ');
  Writeln;
  Write('*So thu hai : ');
  For k:=spt-nb+1 To spt Do
   Write(b[k],' ');
  Writeln;
  Write('*Tich = ');
  For k:=Spt-(na+nb)+1 To spt Do
   Write(kq[k],' ');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal nhập dữ liệu cho ma trận vuông 10x10
Program Ma_tran_vuong;
  Uses Crt;
  Var
   a:Array[1..10, 1..10] Of Integer;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('MA TRAN VUONG 10 x 10 PHAN TU');
  Writeln('-----------------------------');
  ClrScr;
  Window(10,5,60,25);
  For i:= 1 To 10 Do
   Begin
     For j:=1 To 10 Do
      Begin
        If i=j Then
         a[i,j]:=i
        Else
         a[i,j]:=0;
        Write(a[i,j]:5);
      End;
     Writeln(#10)
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal tìm một số trong mảng
Program Tim_so;
  Var
   a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
   i,j,so,solan:Integer;
Begin
  Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To 4 Do
   For j:=1 to 6 Do
     Begin
      Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Writeln;
  Write('-So muon tim: ');
  Readln(so);
  solan:=0;
  For i:=1 To 4 Do
   For j:=1 To 6 Do
     If so=a[i,j] Then
      Begin
        solan:=solan+1;
        Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
      End;
  Writeln;
  Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
  For i:=1 To 4 Do
   Begin
     For j:=1 To 6 Do
      Write(a[i,j]:8);
      Writeln;
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal giải hệ phương trình hai ẩn
Program Giai_he_PT_tuyen_tinh;
  Var
   A:Array[1..2, 1..2] Of Real;
   C:Array[1..2] Of Real;
   x,y,dt,dtx,dty:Real;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI HE PT TUYEN TINH 2 AN');
  Writeln('--------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Nhap cac he so A cua he phuong trinh: ');
  For i:=1 to 2 Do
   For j:=1 To 2 Do
     Begin
      Write('+Phan tu A[',i,',',j,']= ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Writeln;
  Writeln('-Nhap cac he so C cua he phuong trinh: ');
  For i:=1 to 2 Do
    Begin
      Write('+Phan tu C[',i,']= ');
     Readln(c[i]);
    End;
  Writeln;
  {Giai he phuong trinh}
  Dt:= a[1,1]*a[2,2]-a[1,2]*a[2,1]; {Dt: Dinh thuc}
  Dtx:=c[1]*a[2,2]-c[2]*a[2,1];
  Dty:=a[1,1]*c[2]-a[1,2]*c[1];
  If Dt <> 0 Then
   Begin
     x:=Dtx / Dt;
     y:=Dty / Dt;
     Writeln('X= ',x);
     Writeln('Y= ',y);
   End
  Else
   Begin
     If (Dtx=0) And (Dty=0) Then
      Writeln(#7,#7,#7,' Co vo so nghiem')
     Else
      Writeln(#7,#7,#7,'Vo nghiem');
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal nhân hai ma trận
Program Nhan_ma_tran;
  Const
   Max=10;
  Type
   Matran=Array[1..Max,1..Max] Of Integer;
  Var
   A,B,C:Matran;
   hang1,cot1,i,j,m,n,q:Integer;
Begin
  Writeln('NHAN MA TRAN');
  Writeln('------------');
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN A:');
  Write('-So hang = ');
  Readln(m);
  Write('-So cot = ');
  Readln(n);
  For i:=1 To m Do
   For j:=1 To n Do
     Begin
      Write('+Phan tu A[',i,',',j,' = ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Cot1:=m;
  Hang1:=m;
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN B:');
  Write('-So hang = ');
  Readln(m);
  Write('-So cot = ');
  Readln(n);
  For i:=1 To m Do
   For j:=1 To n Do
     Begin
      Write('+Phan tu B[',i,',',j,' = ');
      Readln(b[i,j]);
     End;
  For i:=1 To Hang1 Do
   For j:=1 To n Do
     Begin
      c[i,j]:=0;
      For q:=1 To Cot1 Do
        c[i,j]:= c[i,j] + a[i,q] * b[q,j];
     End;
  For i:=1 to hang1 Do
   Begin
     For j:= 1 To n Do
      Write((c[i,j]):8);
     Writeln;
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 16: Viết chương trình Pascal cộng hai ma trận
Program Tong_Tich_Ma_tran;
  Uses Crt;
  Type
   Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
  Var
   a,b,c,d:Matran;
   i,j,k:Byte;
   Ch:Char;
  {*****************************}
  Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
  Begin
   ClrScr;
   GotoXY(26,6);
   Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
   For i:=1 To 3 Do
     For j:=1 to 3 Do
      Begin
        GotoXY(20*i-8,10+2*j);
        Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
        Readln(m[i,j]);
      End;
  End;
  {*****************************}
  Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
  Begin
   ClrScr;
   GotoXY(26,6);
   Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
   For i:=1 To 3 Do
     For j:=1 To 3 Do
      Begin
        GotoXY(20*i-8,10+2*j);
        Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
      End;
  End;
  {*****************************}
BEGIN
  Nhap(a,'A');
  Nhap(b,'B');
  For i:=1 To 3 Do
   For j:=1 To 3 Do
     c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN TONG');
  Writeln;
  Xuat(c,'C');
  GotoXY(10,25);
  Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
  For i:=1 to 3 Do
   For j:=1 To 3 Do
     Begin
      d[i,j]:=0;
      For k:=1 To 3 Do
        d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
     End;
  Repeat
   Ch:=Readkey;
   If Ch=#0 then
     Ch:=Readkey;
  Until Ch=#27;
  Writeln('MA TRAN TICH= ');
  Xuat(d,'D');
  Repeat
  Until KeyPressed;
End.
zipBài tập 17: Viết chương trình Pascal sắp xếp các phần tử trong mảng tăng dần
Program Mang_tang;
  Const
   Max=10;
  Var
   a:Array[1..Max] Of Integer;
   i,j,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG TANG DAN');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  For i:= 1 To Max Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 to Max-1 Do
    For j:= i+1 To Max Do
     Begin
      If a[i] > a[j] Then
        Begin
         tam:=a[i];
         a[i]:=a[j];
         a[j]:=tam;
        End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Mang sau khi sap xep:');
  Writeln;
  For i:=1 To Max Do
   Write(a[i],' ');
  Writeln;
  Readln
End.
zipBài tập 18: Viết chương trình Pascal sắp xếp các phần tử mảng bằng giải thuật chèn
Program Gt_Chen;
  Const
   spt=10;
  Var
   a:array[1..spt] Of Integer;
   i,j,k,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=2 To spt Do
   If a[i] < a[i-1] Then
     Begin
      j:=1;
      While a[j] < a[i] Do
        j:=j+1;
      tam:=a[i];
      For k:=i Downto j+1 Do
        a[k]:=a[k-1];
      a[j]:=tam;
     End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
   Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 19: Viết chương trình Pascal sắp xếp các phần tử mảng bằng giải thật chọn
Program Gt_Chon;
  Const
   spt=10;
  Var
   a:array[1..spt] Of Integer;
   min,vitri,i,j:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHON');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     min:=a[spt];
     vitri:=spt;
     For j:=i To spt Do
      If a[j] < min Then
        Begin
         min:=a[j];
         vitri:=j;
        End;
     a[vitri]:=a[i];
     a[i]:=min;
   End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
   Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 20: Viết chương trình Pascal sắp xếp các phần tử mảng bằng giải thuật nổi bọt
Program Gt_Noi_bot;
  Const
   spt=10;
  Var
   a:array[1..spt] Of Integer;
   i,j,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT NOI BOT');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 To spt-1 Do
   For j:= spt Downto i+1 Do
     If a[j] < a[j-1] Then
      Begin
        tam:=a[j];
        a[j]:=a[j-1];
        a[j-1]:=tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
   Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 21: Viết chương trình Pascal tìm kiếm phần từ bằng giải thuật tìm kiếm tuyến tính
Program Tim_Tuyen_Tinh;
  Const
   N=10;
  Var
   a:array[1..N] Of Integer;
   so,i:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUYEN TINH');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-So can tim: ');
  Readln(so);
  i:=1;
  While (i <=N) And (a[i] <> so) Do
   i:=i+1;
  If i <= N Then
   Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
  Else
   Writeln('+Khong tim thay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 22: Viết chương trình Pascal  tìm kiếm phần từ bằng giải thuật tìm kiếm nhị phân
Program Tim_Nhi_Phan;
  Const
   N=10;
  Var
   a:array[1..N] Of Integer;
   so,vt1,vt2,i:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM NHI PHAN');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-So can tim: ');
  Readln(so);
  vt1:=1;
  vt2:=n;
  While vt2 >= vt1 Do
   Begin
     i:=Trunc((vt1+vt2) Div 2);
     If so > a[i] Then
      vt1:=i+1
     Else
      If so < a[i] Then
        vt2:=i-1
      Else
        vt2:=-1;
   End;
  If vt2 = -1 Then
   Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
  Else
   Writeln('+Khong tim thay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 23: Viết chương trình Pascal xóa các phần tử trùng nhau trong mảng
Program Bo_so_trung;
  Const
   Max=100;
  Var
  a:Array[1..Max] Of Integer;
  i,j,k,n:Integer;
Begin
  Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
  Writeln('------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so phan tu mang: ');
  Readln(n);
  For i:=1 To N Do
   Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  i:=2;
  While i <= N Do
   Begin
     j:=1;
     While a[j] <> a[i] Do
      j:=j+1;
     If j < i Then
      Begin
        For k:=i to n-1 Do
         a[k]:= a[k+1];
        n:=n-1;
      End
     Else
      i:=i+1;
   End;
  Writeln;
  Write('-Mang con lai: ');
  For i:=1 to n Do
   Write(a[i]:8);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 24: Viết chương trình Pascal tìm dãy con trong mảng
Program Day_con;
  Const
   k=10;
   a:Array[1..k] Of Integer=(1,3,2,8,10,12,7,29,6,3);
  Var
   i:Integer;
   vt,max:Integer;
   n,tong:Integer;
Begin
  Vt:=1;
  max:=a[1];
  n:=1;
  tong:=a[1];
  For i:=2 To k Do
   Begin
     If (a[i] > a[i-1]) Then
      tong:=tong+a[i];
     If (a[i] < a[i-1]) Or (i=k) Then
      Begin
        If tong > max Then
         Begin
           max:=tong;
           vt:=n;
         End;
        n:=i;
        tong:=a[i];
      End;
   End;
  Writeln('-Day con la: ');
  i:=vt;
  Repeat
   Write(a[i]:6);
   max:=max-a[i];
   i:=i+1;
  Until max=0;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 25: Viết chương trình Pascal đổi chữ thường sang chữ HOA
Program Chu_hoa;
  Uses Crt;
  Const
   a:Array[1..10] Of String[24]=('nguyen trung truc','dinh tien hoang',
     'nguyen cong tru','le thanh ton','le loi','le lai','tran hung dao',
     'nguyen hue','chu van an','mac dinh chi');
  Var
   k,j:Byte;
  {-------------------------}
  Procedure ChuHoa(x,y:Byte; a:String);
   Var
     k:Byte;
  Begin
   For k:=1 To length(a) Do
     If (k=1) Or ((a[k-1]=' ') And (a[k]<>' ')) Then
      Begin
        GotoXY(x+k-1,y);
        Write(UpCase(a[k]));
      End;
  End;
Begin
  ClrScr;
  For k:=1 To 10 Do
   Begin
     GotoXY(5,k);
     Write(a[k]:-24);
     ChuHoa(5,k,a[k])
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 26: Viết chương trình Pascal in tam giác Pascal
Program Tg_Pascal;
  Const
   n=10;
  Var
   a:Array[1..n, 1..n] Of Integer;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('TAM GIAC PASCAL');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  For i:=1 To n Do
   a[i,1]:=1;
  For j:=1 To n Do
   a[1,j]:=0;
  For i:=2 To n Do
   For j:=2 To n Do
     a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
  For i:=1 To n Do
   Begin
     For j:=1 To i Do
      Write(a[i,j]:4);
     Writeln;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 27: Viết chương trình Pascal phân tích số nguyên dương nhỏ nhất
Program Phan_tich;
  Const
   n=15;
  Var
   a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
   i,j,i1,j1:Integer;
Begin
  Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To n Do
   For j:=1 To n Do
     a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
  Writeln;
  Writeln('IN KET QUA');
  Writeln('----------');
  For i:=1 To n Do
   For j:=1 To i Do
     Begin
      For i1:= i+1 To n Do
        For j1:=1 To j-1 Do
         If a[i,j]=a[i1,j1] Then
           Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
           i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
     End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 28: Viết chương trình Pascal in bảng cửu chương
Program Cuu_Chuong;
  Uses Crt;
  Type
   cc1=Array[1..5, 1..10] Of Byte;
   cc2=Array[6..10, 1..10] Of Byte;
  Var
   i,j:Byte;
  Procedure In1;
   Var
     a:cc1;
     cot,hang:Byte;
   Begin
     cot:=1;
     hang:=3;
     For i:=1 To 5 Do
       For j:=1 To 10 Do
         Begin
         GotoXY(cot,hang);
         a[i,j]:=i * j;
         TextColor(Yellow);
         Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
         hang:=hang+1;
         If hang > 12 Then
           Begin
            hang:=3;
            cot:=cot+15;
           End;
       End;
   End;
  Procedure In2;
   Var
     a:cc2;
     cot,hang:Byte;
   Begin
     cot:=1;
     hang:=14;
     For i:=6 To 10 Do
       For j:=1 To 10 Do
         Begin
         GotoXY(cot,hang);
         a[i,j]:=i * j;
         Textcolor(LightMagenta);
         Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
         hang:=hang+1;
         If hang > 23 Then
           Begin
            hang:=14;
            cot:=cot+15;
           End;
       End;
   End;

BEGIN
  ClrScr;
  Textcolor(Cyan);
  Writeln('             BANG CUU CHUONG');
  Writeln('             ---------------');
  In1;
  Textcolor(LightBlue);
  Writeln('        -------------------------------------------');
  In2;
  Textcolor(LightGreen);
  Writeln('           Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 29: Viết chương trình Pascal tìm 2 phần tử liên tiếp bằng giá trị X
Program Tim_PT_Mang;
  Uses Crt;
  Var
   a:Array[1..1000] Of Integer;
  {----------------------------}
  Procedure Tao;
   Var
     k:Integer;
  Begin
   Randomize;
   For k:=1 To 100 Do
     a[k]:=Random(100);
  End;
  {----------------------------}
  Procedure Tim;
   Var
     k,x:Integer;
  Begin
   Write('-Nhap gia tri X= ');
   Readln(x);
   For k:=1 To 999 Do
     Begin
      If a[k] +a[k+1] = X Then
        Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
      Else
        Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
      End;
  End;
BEGIN
  Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
  Writeln('-------------------------------------');
  Writeln;
  Tao;
  Tim;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln;
End.
zipBài tập 30: Viết chương trình Pascal sắp xếp nhị phân
Program SX_Nhi_Phan;
  Uses Crt;
  Const
   Pt=240;
  Type
   Mang=Array[1..Pt] Of Integer;
  Var
   a:Mang;
   n:Integer;
  {---------------------------------}
  Procedure Sort(Var a: Mang; n:Integer);
   Var
     k,j,dau,cuoi,giua,tam:Integer;
  Begin
   For k:=2 To n Do
     Begin
      tam:=a[k];
      cuoi:=1;
      dau:=k-1;
      While cuoi <= dau Do
        Begin
         giua:=(dau+cuoi) Div 2;
         If tam < a[giua] Then
           dau:=giua-1
         Else
           cuoi:=giua+1;
        End;
      For j:=k-1 Downto cuoi Do
        a[j+1]:=a[j];
      a[cuoi]:=tam
     End
  End;
 {---------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Randomize;
  For n:=1 To Pt Do
   a[n]:=Random(1000);
  Sort(a,Pt);
  For n:=1 To Pt Do
   Write(' ',a[n]:6,' ');
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal nhập một ngày từ bàn phím, kiểm tra có ngày này hay không.
Program KT_ngay;
Const
  Ngay = [1..31];
  Thang = [1..12];
  Th31ngay: Set of byte = [1,3,5,7,8,10,12];

  BaoLoi : Array[1..3] Of String[30] =('-Ban nhap sai ngay, thang',
      '-Thang nay khong co ngay 31','-thang 2 khong co ngay nay');

Type
   NgayThang = Record
    Ng, Th : Byte;
   Nam  : Word;
  End;

Var
   Nhatky : NgayThang;
   Loi  : Array[1..3] Of Boolean;
   i   : Byte;
   Nhuan : Boolean;
Begin
  With Nhatky Do
   Begin
     Write('-Nhap ngay = ');
     Readln(Ng);
     Write('-Nhap thang= ');
     Readln(Th);
     Write('-Nhap nam = ');
     Readln(Nam);
     Loi[1] := (NOT(Ng In Ngay)) OR (NOT (Th In Thang));
     Loi[2] := (Ng = 31) AND (NOT (Th In Th31Ngay));
     Nhuan := ((Nam Mod 4) = 0) AND ((Nam Mod 100) <> 0)
         OR ((Nam Mod 400) = 0);
     Loi[3] := ((Ng > 29) AND (Th = 2)) OR ((Ng = 29)
         AND (th = 2) AND (NOT Nhuan));
   End;
  For i := 1 To 3 Do
   If Loi[i] Then
     Writeln(BaoLoi[i]);
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal nhập dữ liệu kiểu bản ghi
Program Van_Toan_Ly;
Const
  Max = 50;
  Td1='|------------------------|-----|-----|------|';
  Td2=#124 +'   HO VA TEN     ' + #124 + ' VAN ' + #124+
   'TOAN ' + #124 + ' LY |';

Type
   HocSinh = Record
    HoTen    : String[24];
   Van,Toan,Ly : Real;
  End;

Var
  Hs : Array[1..Max] Of HocSinh;
  i,n : 1..Max;
Begin
  Writeln('NHAP XUAT DU LIEU KIEU BAN GHI');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Lop co bao nhieu hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do {Nhap du lieu}
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write('-Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' = ');
      Readln(HoTen);
      Write('-Diem Van : ');
      Readln(Van);
      Write('-Diem Toan: ');
      Readln(Toan);
      Write('-Diem Ly : ');
      Readln(Ly);
     End;
  Writeln;
  Writeln('         BANG DIEM');
  Writeln;
  Writeln(Td1);
  Writeln(Td2);
  Writeln(Td1);
  For i := 1 To N Do  {Xuat du lieu }
   With Hs[i] Do
     Writeln(#124,HoTen,#32:24 - Length(HoTen),
         #124,Van :5:1,
         #124,Toan :5:1,
         #124,Ly  :5:1,' |');
  Writeln(Td1);
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal sắp xếp bản ghi theo giải thuật nổi bọt
Program Sap_Xep_Tuoi_Giam;
Const
  Max = 50;
  Td1 = '|========================|============|';
  Td2 = #124+'   HO VA TEN     '+#124 + ' NAM SINH |';
  Td3 = '|------------------------|------------|';

Type
  HoSo = Record
   HoTen : String[24];
   Ngay : 1..31;
   Thang : 1..12;
   Nam  : 1900..2000;
  End;
Var
  Nhanvien :Array[1..Max] Of HoSo;
  i,n : 1..Max;
  Tam : HoSo;
  Kthuc: Boolean;

Begin
  Writeln('SAP XEP BAN GHI THEO GIAI THUAT NOI BOT');
  Writeln('---------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  For i := 1 to N Do  { Nhap du lieu }
   With Nhanvien[i] Do
     Begin
      Write('-Ho va ten nguoi thu: ',i:2,' = ');
      Readln(HoTen);
      Write('-Ngay sinh: ');
      Readln(Ngay);
      Write('-Thang  : ');
      Readln(Thang);
      Write('-Nam   : ');
      Readln(Nam);
     End;
  Repeat     { Sap xep ban ghi}
   KThuc := True;
   For i := 1 To N - 1 Do
     If (Nhanvien[i].Nam > Nhanvien[i+1].Nam)
      OR ((Nhanvien[i].Nam = Nhanvien[i+1].Nam) AND
        (Nhanvien[i].Thang > Nhanvien[i+1].Thang))
      OR ((Nhanvien[i].Nam = Nhanvien[i+1].Nam) AND
        (Nhanvien[i].Thang = Nhanvien[i+1].Thang) AND
        (Nhanvien[i].Ngay > Nhanvien[i+1].Ngay)) Then
      Begin
        Tam:=Nhanvien[i];
        Nhanvien[i] := Nhanvien[i+1];
        Nhanvien[i+1] := Tam;
        KThuc :=False;
      End;
  Until KThuc;
  Writeln;
  Writeln('     SAP XEP THEO TUOI');
  Writeln;
  Writeln(Td1);
  Writeln(Td2);
  Writeln(Td3);
  For i := 1 to N Do
   With Nhanvien[i] Do
     Writeln(#124, HoTen, #32 :24 - Length(HoTen),
        #124,Ngay,' / ',Thang,' / ',nam, #124);
  Writeln(Td1);
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal tạo câu hỏi trắc nghiệm
Program Trac_Nghiem;
Type
  Tracnghiem = Record
   CauHoi   : String;
   A,B,C,D : String;
   DapAn  : Char;
  End;

Var
  a:Array[1..5] Of Tracnghiem;
  i,dung : Integer;
  Traloi : Char;

Begin
  Writeln('CAU HOI TRAC NGHIEM');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Nhap 5 cau hoi,y nghia va dap an');
  For i := 1 To 5 Do
   With a[i] Do
     Begin
      Write('-Cau hoi thu: ',i:2,' : ');
      Readln(CauHoi);
      Write('  +Nghia  A: ');
      Readln(A);
      Write('  +Nghia  B: ');
      Readln(B);
      Write('  +Nghia  C: ');
      Readln(C);
      Write('  +Nghia  D: ');
      Readln(D);
      Write('-Dap an: ');
      Readln(DapAn);
      DapAn := UpCase(DapAn);
     End;

  Dung := 0;
  Writeln('-Ban chon nghia cho tung cau hoi');
  For i := 1 To 5 Do
   Begin
     Writeln(i,'. ',a[i].CauHoi);
     Writeln(' A)',a[i].A);
     Writeln(' B)',a[i].B);
     Writeln(' C)',a[i].C);
     Writeln(' D)',a[i].D);
     Write('-Lua cau nao go vao nghia cua cau do: ');
     Readln(TraLoi);
     If UpCase(TraLoi) = a[i].DapAn Then
      Dung := Dung + 1;
   End;
  Writeln;
  Writeln('-So cau tra loi dung: ',Dung);
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal để tra từ điển Việt - Anh
Program Tu_dien;
Type
  Tudien = Record
   Anh,Viet : String;
  End;

Var
  a: Array[1..5] Of TuDien;
  St : String;
  i : Integer;
  TimDuoc : Boolean;

Begin
  For i := 1 To 5 Do
   Begin
     Writeln('-Tu thu: ',i);
     Write('  +Nghia tieng Anh : ');
     Readln(a[i].Anh);
     Write('  +Nghia tieng Viet : ');
     Readln(a[i].Viet);
   End;
  Writeln;
  Write('*Tu tieng Anh can tim: ');
  Readln(St);
  TimDuoc :=False;
  i := 1;
  While (NOT TimDuoc) AND (i <= 5) Do
   Begin
     If St = a[i].Anh Then
      Begin
        Write('*Nghia tieng Viet  : ',a[i].Viet);
        TimDuoc := True;
      End;
     i := i + 1;
   End;
  If NOT TimDuoc then
   Writeln('Tu nay khong co trong tu dien');
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal quản lý thành tích đội bóng
Program TT_Doi_Bong;
  Const
   Max = 23;
  Type
   ThanhTich=Record
     HoTen:String[24];
     Tuoi,BanThang:Integer;
   End;
  DoiBong = Array[1..Max] Of ThanhTich;
  Var
   i,n,TuoiCao,TuoiThap,nam:Integer;
   Ten1,Ten2,TenDoi:String[20];
   CauThu:DoiBong;
   ThangNhieu,ThangIt:Integer;
   Tb:Real;
Begin
  Writeln('THANH TICH CUA DOI BONG DA');
  Writeln('--------------------------');
  Write('-Thanh tich nam nao: ');
  Readln(Nam);
  Write('-Ten doi bong: ');
  Readln(TenDoi);
  Write('-So cau thu: ');
  Readln(n);
  For i:=1 To n Do
   With Cauthu[i] Do
     Begin
      Write('-Ho va ten cau thu thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(HoTen);
      Write('-Tuoi cua cau thu thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Tuoi);
      Write('-So ban thang cua cau thu thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(BanThang);
     End;
  TuoiCao:=CauThu[1].Tuoi;
  Tuoithap:=CauThu[1].Tuoi;
  ThangNhieu:=Cauthu[1].Banthang;
  ThangIt:=CauThu[1].BanThang;
  Ten1:=CauThu[1].HoTen;
  Ten2:=CauThu[1].HoTen;
  Tb:=CauThu[1].BanThang;
  For i:=2 To n Do
   Begin
     If CauThu[i].Tuoi > TuoiCao Then
      TuoiCao:=CauThu[i].Tuoi
     Else
      If CauThu[i].Tuoi < TuoiThap Then
        Tuoithap :=CauThu[i].Tuoi;
     If CauThu[i].BanThang > ThangNhieu Then
      Begin
         ThangNhieu:=Cauthu[i].BanThang;
         Ten1:=CauThu[i].HoTen;
      End
     Else
       If CauThu[i].BanThang < ThangIt Then
         Begin
          ThangIt:= CauThu[i].BanThang;
         Ten2:=CauThu[i].HoTen;
        End;
     Tb:=Tb+CauThu[i].BanThang;
   End;
  Writeln;
  Writeln('THANH TICH NAM: ',nam);
  Writeln('Cua doi bong: ',TenDoi);
  Writeln('-----------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Cau thu: ',Ten1,' co tuoi lon nhat: ',TuoiCao);
  Writeln('-Cau thu: ',Ten2,' co tuoi nho nhat: ',TuoiThap);
  Writeln;
  Writeln('-Cau thu: ',Ten1,' Co ban thang nhieu nhat: ',ThangNhieu);
  Writeln('-Cau thu: ',Ten2,' Co ban thang it  nhat: ',ThangIt);
  Writeln;
  Writeln('-So ban thang trung binh cua toan doi: ',Round(Tb/n));
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal nhập xuất số hữu tỷ
Program So_Huu_Ty;
Type
  HuuTy = Record
   TuSo, MauSo : Integer;
  End;

Var
  So1, So2, Kq : HuuTy;
  St1, St2   : String;
  i,Result, n, m  : Integer;
  Ch       : Char;

Begin
  Writeln('NHAP, XUAT SO HUU TY');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So thu nhat: ');
  Readln(St1);
  Write('-So thu hai : ');
  Readln(St2);
  i := Pos('/', St1);
  With so1 Do
   If i = 0 Then
     Begin
      Val(St1, TuSo, Result);
      MauSo := 1;
     End
   Else
     Begin
      Val(Copy(St1, 1, i-1), TuSo, Result);
      Val(Copy(St1, i+1, Length(St1)-i), MauSo, Result);
     End;
  i := Pos('/', St2);
  With So2 Do
   If i = 0 Then
     Begin
      Val(St2, TuSo, Result);
      MauSo := 1;
     End
   Else
     Begin
      Val(Copy(St2, 1, i-1), TuSo, Result);
      Val(Copy(St2, i+1, Length(St2)-i), MauSo, Result);
     End;
  Write('Chon phep tinh (+, -, *, /): ');
  Readln(Ch);
  Case Ch Of
   '+' : Begin
        Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.MauSo + So1.MauSo * So2.TuSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.MauSo;
      End;
    '-' : Begin
        Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.MauSo - So1.MauSo * So2.TuSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.MauSo;
      End;
   '*' : Begin
        Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.TuSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.MauSo;
      End;
   '/' : Begin
        Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.MauSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.TuSo;
      End;
  End;
  If Kq.TuSo = 0 Then
   Write('Ket qua : 0')
  Else
   With Kq Do
     Begin
      n := ABS(TuSo);
      m := ABS(MauSo);
      While n <> m Do
        If n > m Then
         n := n-m
        Else
         m := m-n;
       TuSo :=TuSo Div n;
       MauSo := MauSo Div n;
       If MauSo = 1 Then
        Write('Ket qua : ',TuSo)
       Else
        Write('Ket qua : ',TuSo,'/',MauSo);
     End;
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal sắp xếp danh sách theo tên
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
Type
  HoSo = Record
   HoLot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Diem : Real;
  End;

Var
  a      : Array[1..50] Of HoSo;
  Tam    : HoSo;
  i,j,PhanTu : Integer;

Begin
  PhanTu := 0;
  With Tam Do
  Repeat
   Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
   Readln(HoLot);
   If HoLot <> '0' Then
     Begin
      Write('-Nhap ten : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Nhap diem : ');
      Readln(Diem);
      PhanTu := PhanTu + 1;
      a[PhanTu] := Tam;
     End;
  Until HoLot = '0';

  For i := 1 To PhanTu - 1 Do
   For j := PhanTu DownTo i+1 Do
     If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
      Begin
        Tam := a[j];
        a[j] := a[j-1];
        a[j-1] := Tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('------------------------------------');
  Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
  Writeln('|--------------------------|-------|');
  For i := 1 To PhanTu Do
   With a[i] Do
     Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
  Writeln('------------------------------------');
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal in Hóa đơn bán hàng
Program Hoa_Don;
Const
  Max = 100;
Type
  HoaDon = Record
   NguoiMua : String[24];
   TenHang : String[10];
   DonGia  : Real;
   SoLuong : Integer;
  End;

Var
  a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
  DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
  Tam    : HoaDon;
  Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
  Tong         : Real;
  KiemTra       : Boolean;

Begin
  Writeln('HOA DON BAN HANG');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Spt := 0;
  With Tam do
   Repeat
     Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
     Readln(NguoiMua);
     If NguoiMua <> '0' Then
      Begin
        Write('-Ten hang: ');
        Readln(TenHang);
        Write('-Don gia : ');
        Readln(DonGia);
        Write('-So luong: ');
        Readln(SoLuong);
        Spt := Spt + 1;
        a[Spt] := Tam;
      End;
   Until NguoiMua = '0';
  SoTenHang := 0;
  For i := 1 To Spt Do
   Begin
     KiemTra :=False;
     For j := 1 To SoTenHang Do
      If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
        KiemTra := True;
      If NOT KiemTra Then
        Begin
         SoTenHang :=SoTenHang + 1;
         DsTenHang[SoTenHang] := a[i].TenHang;
        End;
   End;
  Writeln;
  For i := 1 To SoTenHang Do
   Begin
     Tong := 0;
     For j := 1 To Spt Do
      With a[j] Do
        If TenHang = DsTenHang[i] Then
         Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
        Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal tính thể tích lóng gỗ
Program The_Tich_Long_Go;
Type
  CachDo = (DuongKinh, ChuVi);
  LongGo = Record
   Cdai  : Real;
   Dscdai : Real;
   Case Cdo : CachDo Of
     DuongKinh : (Dk,Dsdk  : Real);
     ChuVi    : (Cvi, Dscvi : Real);
  End;

Var
  MaDo  :Char;
  Go   : LongGo;
  Ttich : Real;
  {------------------------}
  Function TheTich(A: LongGo): Real;
  Begin
   With A Do
     Case Cdo Of
      DuongKinh : TheTich := Pi*Sqr(Dk-Dsdk)*(Cdai-Dscdai)/40000;
      ChuVi   : TheTich := Sqr(Cvi-Dscvi)*(Cdai-Dscdai)/(Pi*40000);
     End;
  End;

Begin
  Writeln('TINH THE TICH LONG GO');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Repeat
   Writeln('*Chon phuong phap do ?');
   Write('+Duong kinh (go K), +Chu vi (go V): ');
   Readln(Mado);
  Until Pos(Mado,'kKvV') <> 0;
  With Go Do
   Begin
     Write('-Chieu dai (m) = ');
     Readln(Cdai);
     Write('-Dung sai (m) = ');
     Readln(Dscdai);
     Case Mado Of
      'k','K' : Begin
            Cdo := DuongKinh;
            Write('+Duong kinh (Cm): ');
            Readln(Dk);
            Write('+Dung sai (Cm) : ');
            Readln(Dsdk);
           End;
       'v','V' : Begin
            Cdo := Chuvi;
            Write('+Chu vi (Cm)  : ');
            Readln(Cvi);
            Write('+Dung sai (Cm) : ');
            Readln(Dscvi);
           End;
     End;
   End;
  Ttich :=TheTich(Go);
  Writeln;
  Writeln('*The tich long go la: ',Ttich:10:4,' m3');
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal quản lý gia cảnh
Program Gia_Canh;
Const
  Max = 100;
  Td1 ='|========================|========================|======|';
  Td2 =#124 +'     HO VA TEN   '+
    #124 +'   HO TEN VO CHONG  '+
    #124 +'SO CON'+#124;
  Td3 ='|------------------------|------------------------|------|';
Type
  GiaCanh = Record
   HoTen :String[24];
   Case GiaDinh : Boolean Of
       True : (VoChong : String[24];
       SoCon : Byte);
   End;

Var
  Hsgc :Array[1..Max] Of GiaCanh;
  n, i : 1..Max;
  Ch  : Char;
Begin
  Writeln('HO SO GIA CANH');
  Writeln('--------------');
  Writeln;
  Write('-So luong nhan vien: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do {Nhap du lieu}
   With Hsgc[i] Do
     Begin
      Write('+Ho va ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
      Readln(HoTen);
      Write('+Co gia dinh chua (C/K) ');
      Readln(Ch);
      Ch := UpCase(Ch);
      If Ch = 'C' Then
        Begin
         GiaDinh := True;
         Write('  +Ho ten vo/chong: ');
         Readln(VoChong);
         Write('  +So con     : ');
         Readln(SoCon);
        End
      Else
        GiaDinh := False;
     End;
  Writeln;
  Writeln(#32:25,'HOAN CANH GIA DINH NHAN VIEN');
  Writeln(#32:12,Td1);
  Writeln(#32:12,Td2);
  Writeln(#32:12,Td3);
  For i := 1 To N Do   {Xuat du lieu }
   With Hsgc[i] Do
     Begin
      Write(#32:12);
      Write(#124,HoTen,#32:24-Length(HoTen));
      If GiaDinh Then
        Begin
         Write(#124,VoChong,#32:24-Length(VoChong));
         Writeln(#124,SoCon:6,#124);
        End
      Else
        Begin
         Write(#124,#32:24);
         Writeln(#124,#32:6,#124);
        End;
     End;
  Writeln(#32:12,Td1);
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal quản lý hồ sơ nhân viên
Program Ho_So;
Const
  Max = 100;
Type
  Str = String[24];
  HoSo = Record
   HoTen : Str;
   Tuoi : Integer;
   Luong : Real;
  End;
  CongTy = Array[1..Max] Of HoSo;
Var
  Hoten1, Hoten2        : Str;
  i,n,TuoiMax,TuoiMin     : Integer;
  LuongMax, LuongMin,LuongTb : Real;
  Nv              : CongTy;
Begin
  Writeln('HO SO NHAN VIEN');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  Write('-Co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Nv[i] Do
     Begin
      Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
      Readln(HoTen);
      Write('-Tuoi   = ');
      Readln(Tuoi);
      Write('-Bac luong = ');
      Readln(Luong);
     End;
  TuoiMax := Nv[1].Tuoi;
  TuoiMin := Nv[1].Tuoi;
  LuongMax := Nv[1].Luong;
  LuongMin := Nv[1].Luong;
  HoTen1  := Nv[1].HoTen;
  HoTen2  := Nv[1].HoTen;
  LuongTb := Nv[1].Luong;
  For i := 2 To N Do
   Begin
     If Nv[i].Tuoi > TuoiMax Then
      TuoiMax := Nv[i].Tuoi
     Else
      If Nv[i].Tuoi < TuoiMin Then
        TuoiMin := Nv[i].Tuoi;
     If Nv[i].Luong > LuongMax Then
      Begin
        LuongMax := Nv[i].Luong;
        HoTen1 := Nv[i].HoTen;
      End
     Else
      If Nv[i].Luong < LuongMin Then
        Begin
         LuongMin := Nv[i].Luong;
         HoTen2 := Nv[i].HoTen;
        End;
     LuongTb := LuongTb + Nv[i].Luong;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
  Writeln('+Nhan vien co tuoi nho nhat la: ',TuoiMin);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen1,' co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10:2);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10:2);
  Writeln('+Bac luong trung binh cua toan Cong Ty   : ',LuongTb/n:10:2);
  Readln
End.
zipBài tập 13: Viết chương trình Pascal quản lý sách trong thư viện
Program Thu_vien;
Const
  Max = 100;
Type
  ThuVien = Record
   TenSach : String[30];
   TacGia : String[24];
   NamXb  : 1900..1999;
   NguoiMuon : String[24];
  End;
Var
  Sach  : Array[1..Max] Of ThuVien;
  i, n, x : Integer;
Begin
  Writeln('QUAN LY SACH CUA THU VIEN');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-So luong sach: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Sach[i] Do
     Begin
      Write('+Ten sach : ');
      Readln(TenSach);
      Write('+Tac gia : ');
      Readln(TacGia);
      Write('+Nam Xuat ban : ');
      Readln(NamXb);
      Write('+Nguoi muon (Neu khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
      Readln(NguoiMuon);
     End;
  Writeln;
  x := 0;
  For i := 1 To N Do
   With Sach[i] Do
     Begin
      Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
      Writeln(' +Tac gia   : ',TacGia);
      Writeln(' +Nam xuat ban  : ',NamXb);
      If NguoiMuon <> ' ' Then
        Begin
         Writeln(' +Nguoi muon  : ',NguoiMuon);
         x := x + 1;
        End;
     End;
  Writeln;
  Writeln('+So sach da cho muon: ',x,' quyen');
  Readln
End.
zipBài tập 14: Viết chương trình Pascal sắp xếp điểm học sinh tăng dần - dùng thuật giải nổi bọt
Program Sap_Xep_Diem_Tang;
Type
  Lop = Record
   HoTen  : String[24];
   NamSinh  : Integer;
   DiemTb   : Real;
  End;
Var
  Hs  : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n : Integer;
  Tam  : Lop;
Begin
  Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write('+Nam sinh: ');
      Readln(NamSinh);
      Write('+Diem trung binh: ');
      Readln(DiemTb);
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
      Begin
        Tam := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
  Readln
End.
zipBài tập 15: Viết chương trình Pascal tính điểm và xếp hạng - dùng giải thuật nổi bọt
Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
Type
  Lop = Record
   HoTen    : String[24];
   NamSinh    : Integer;
   Tb1,Tb2,Tb  : Real;
  End;
Var
  Hs     : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n,Hang: Integer;
  Tam     : Lop;
Begin
  Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write(' +Nam sinh: ');
      Readln(NamSinh);
      Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
      Readln(Tb1);
      Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
      Readln(Tb2);
      Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
      Writeln;
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
      Begin
        Tam := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
  Writeln;
  Hang := 1;
  For i := 1 To N Do
   Begin
     If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
      Hang := i;
     Writeln('  .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
     Writeln('  .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
     Writeln('  .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
     Writeln('  .Xep hang ca nam    : ',Hang);
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 16: Viết chương trình Pascal  tính điểm và xếp hạng học kỳ - dùng giải thuật nổi bọt
Program Tinh_Diem_Xep_Hang_Hoc_ky;
Type
  Lop = Record
   HoTen     : String[24];
   V,T,L,H,Nn,Tb : Real;
  End;
Var
  Hs     : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n,Hang: Integer;
  Tam     : Lop;
Begin
  Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write(' +Diem mon Van: ');
      Readln(V);
      Write(' +Diem mon Toan: ');
      Readln(T);
      Write(' +Diem mon Ly: ');
      Readln(L);
      Write(' +Diem mon Hoa: ');
      Readln(H);
      Write(' +Diem mon Ngoai ngu: ');
      Readln(Nn);
      Tb :=((V*3 + T*3)+(L*2 + H*2 + Nn*2)) /12;
      Writeln;
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
      Begin
        Tam := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
  Writeln;
  Hang := 1;
  For i := 1 To N Do
   Begin
     If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
      Hang := i;
     Writeln('  .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
     Writeln('  .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
     Writeln('  .Xep hang ca nam    : ',Hang);
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 17: Viết chương trình Pascal sắp xếp danh sách theo tuổi
Program Sap_Xep_Tuoi;
Type
  Ngay_Sinh = Record
   Ngay,Thang,Nam : Integer;
  End;

  CongTy = Record
   HoTen : String[24];
   NgaySinh : Ngay_Sinh;
  End;
Var
  i,j,n : Integer;
  Tam  : CongTy;
  Nv  : Array[1..100] Of CongTy;
Begin
  Writeln('SAP XEP THEO TUOI');
  Writeln('-----------------');
  Writeln;
  Write('-So nhan vien: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Nv[i] Do
     Begin
      Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i,' la: ');
      Readln(HoTen);
      Writeln('-Nhap ngay, thang, nam sinh');
      With NgaySinh Do
        Begin
         Write('  +Ngay : ');
         Readln(ngay);
         Write('  +Thang: ');
         Readln(Thang);
         Write('  +Nam : ');
         Readln(Nam);
        End;
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N - i Do
     If (Nv[j].Ngaysinh.Nam > Nv[j+1].NgaySinh.Nam) OR
      ((Nv[j].Ngaysinh.Nam = Nv[j+1].NgaySinh.Nam) AND
       (Nv[j].Ngaysinh.Thang > Nv[j+1].NgaySinh.Thang)) OR
      ((Nv[j].Ngaysinh.Nam = Nv[j+1].NgaySinh.Nam) AND
       (Nv[j].Ngaysinh.Thang = Nv[j+1].NgaySinh.Thang) AND
       (Nv[j].Ngaysinh.Ngay > Nv[j+1].NgaySinh.Ngay)) Then
       Begin
        Tam := Nv[j];
        Nv[j] := Nv[j+1];
        Nv[j+1] := Tam;
       End;
  Writeln;
  Writeln('DANH SACH NHAN VIEN XEP THEO TUOI GIAM DAN');
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
   With Nv[i] Do
     Writeln('-',Hoten:24,' ,sinh ngay: ',NgaySinh.Ngay,'/',NgaySinh.Thang,'/',NgaySinh.Nam);
  Readln
End.
zipBài tập 18: Viết chương trình Pascal khảo sát hai đường tròn
Program Khao_Sat_Hai_Duong_Tron;
Type
  DuongTron = Record
   R   : Real;
   x, y : Real;
  End;
Var
  Dt1, Dt2 : DuongTron;
  Kc, Tong, Hieu : Real;

Begin
  Writeln('KHAO SAT 2 DUONG TRON');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Writeln('*Duong tron thu nhat');
  Write('  +Ban kinh: ');
  Readln(Dt1.R);
  Write('  +Toa do x: ');
  Readln(Dt1.x);
  Write('  +Toa do y: ');
  Readln(Dt1.y);
  writeln;
  Writeln('*Duong tron thu hai');
  Write('  +Ban kinh: ');
  Readln(Dt2.R);
  Write('  +Toa do x: ');
  Readln(Dt2.x);
  Write('  +Toa do y: ');
  Readln(Dt2.y);

  Kc := Sqrt(Sqr(Dt1.x - Dt2.x) + Sqr(Dt1.y - Dt2.y));
  Tong := Dt1.R + Dt2.R;
  Hieu := ABS(Dt1.R - Dt2.R);
  If (Kc = 0) AND (Hieu = 0) Then
   Writeln('-Hai duong tron trung nhau')
  Else
   If (Hieu > Kc) Then
     Writeln('-Hai duong tron long nhau')
   Else
     If (Tong = Kc) OR (Hieu = Kc) Then
      Writeln('-Hai duong tron tiep xuc nhau')
     Else
      If (Tong > Kc) AND (Hieu < Kc) Then
        Writeln('-Hai duong tron cat nhau')
      Else
        If (Tong < Kc) Then
         Writeln('-Hai duong tron o ngoai nhau');
  Readln
End.
zipBài tập 19: Viết chương trình Pascal quản lý điểm
Program Diem_Thi;
Const
  Max = 50;
  Td1 = '|========================|======|======|======|';
  Td2 = '|    HO VA TEN    | DIEM | TL1 | TL2 |';
  Td3 = '|------------------------|------|------|------|';
  Td4 = '|---------------------------------------------|';

Type
  DiemThi = Record
   HoTen : String[24];
   Diem1 : Real;
   Case ThiLai1 : Boolean Of
     True : (Diem2 : Real;
        Case ThiLai2 : Boolean Of
          True : (Diem3 : Real));
   End;
Var
  Diem : Array[1..Max] Of DiemThi;
  n, i : 1..Max;
Begin
  Writeln('-So luong sinh vien: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Diem[i] do
     Begin
      Write('+Ho va ten sinh vien thu: ',i,' = ');
      Readln(HoTen);
      Write('+Diem thi : ');
      Readln(Diem1);
      If Diem1 < 5 Then
        Begin
         ThiLai1 := True;
         Write('  -Diem thi lai lan 1= ');
         Readln(Diem2);
         If Diem2 < 5 Then
           Begin
            ThiLai2 := True;
            Write('  -Diem thi lai lan 2= ');
            Readln(Diem3);
           End;
        End;
     End;
  Writeln(#32:34,'KET QUA HOC TAP');
  Writeln(#32:20,Td1);
  Writeln(#32:20,Td2);
  Writeln(#32:20,Td3);
  For i := 1 To N Do
   With Diem[i] Do
     Begin
      Write(#32:20);
      Write(#124,HoTen,#32:24-length(HoTen));
      Write(#124,Diem1:6:1);
      If Diem1 < 5 Then
        Begin
         Write(#124,Diem2:6:1);
         If Diem2 < 5 Then
           Writeln(#124,Diem3:6:1,#124)
         Else
           Writeln(#124,#32:6,#124);
        End
      Else
        Writeln(#124,#32 :6, #124, #32 :6, #124);
     End;
  Writeln(#32:20,Td4);
  Readln
End.
zipBài tập 20: Viết chương trình Pascal tính đa thức
Program Da_Thuc;
Const
  MaxOrder = 10;
Type
  PolyNom = Record
   Bac : Integer;
   HeSo : Array[0..MaxOrder] Of Real;
  End;
Var
  A,B,C : Polynom;
  i   : Integer;
{-------------------------}
Procedure Nhap;
Var
  i : Integer;
Begin
  Repeat
   Writeln;
   Writeln('Hay nhap 2 da thu A(x), B(x) voi');
   Write('-Bac A (phai <= ',MaxOrder,' ) = ');
   Readln(A.Bac);
   If A.Bac > MaxOrder Then
     Writeln(#7,'Bac A phai <= ',MaxOrder,' ! nhap lai ');
   Write('-Bac B (phai <= ',MaxOrder,' ) = ');
   Readln(B.Bac);
   If B.Bac > MaxOrder Then
     Writeln(#7,'Bac B phai <= ',MaxOrder,' ! nhap lai ');
  Until (A.Bac <= MaxOrder) And (B.Bac <= MaxOrder);
  For i := 0 To MaxOrder Do
   Begin
     A.Heso[i] :=0;
     B.Heso[i] :=0;
   End;
  Writeln;
  Writeln('Nhap ca he so cua da thuc A: ');
  For i := A.Bac DownTo 0 Do
   Begin
     Write('  A[',i,'] = ');
     Readln(A.heso[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('Nhap ca he so cua da thuc B: ');
  For i := B.Bac DownTo 0 Do
   Begin
     Write('  B[',i,'] = ');
     Readln(B.heso[i]);
   End;
End;

{-------------------------}
Procedure Cong(A,B : Polynom; Var C : Polynom);
Var
  BacMax :Integer;
Begin
  If A.Bac < B.Bac Then
   Begin
     C.Bac :=B.Bac;
     For i := A.Bac + 1 To B.Bac Do
      A.Heso[i] := 0
   End
  Else
   Begin
     C.Bac := A.Bac;
     For i := B.Bac + 1 To A.Bac Do
      B.Heso[i] := 0
   End;
  C.Bac :=A.Bac;
  For i := C.Bac To MaxOrder Do
   C.Heso[i] := 0;
  For i := 0 To C.Bac Do
   C.Heso[i] := A.Heso[i] + B.Heso[i];
End;

{-------------------------}
Procedure Nhan(A,B : Polynom; Var C:Polynom);
Var
  i,j : Integer;
Begin
  For i := 0 To MaxOrder Do
   C.Heso[i] := 0;
  For i := 0 To A.Bac Do
   For j := 0 To B.Bac Do
     C.Heso[i+j] := C.Heso[i+j] + A.Heso[i] * B.Heso[j];
  C.Bac :=A.Bac + B.Bac;
End;

{-------------------------}
procedure Chia(P, Q :Polynom);
Var
  i,k,kk : Integer;
  G : Polynom;
Begin
  If P.Bac < Q.Bac Then
   For i := P.Bac + 1 To Q.Bac Do
     P.Heso[i] := 0;
  If P.Bac > Q.Bac Then
   For i := Q.Bac + 1 To P.Bac Do
     Q.Heso[i] := 0;
  Write('-Hay cho he so trong ket qua phep chia: ');
  Readln(kk);
  Writeln('Da thuc ket qua xep theo so mu giam dan. ');
  Writeln;
  Write('Bac: ');
  For k := 0 To kk Do
   Write(P.Bac-Q.Bac-k:6);
  Writeln;
  Write('He so ');
  For k := 0 To kk Do
   Begin
     G.Heso[k] := P.Heso[P.bac] / Q.Heso[Q.Bac];
     If Frac(G.Heso[k]) =0 Then
      Write(G.Heso[k]:6:0)
     Else
      Write(G.Heso[k]:6:0);
     For i:= Q.Bac DownTo 1 Do
      P.Heso[P.Bac-Q.Bac+i] := P.Heso[P.Bac+i-1] - G.Heso[k]*Q.Heso[i-1];
     For i := P.Bac-Q.bac Downto 0 Do
      P.Heso[i] :=0;
   End;
End;

{--------------------------}
Begin
  Nhap;
  Nhan(A,B,C);
  Writeln;
  Writeln('Cac he so cua da thuc tich: ');
  Write('Bac: ');
  For i := 0 To C.Bac Do
  Write(i:7);
  Writeln;
  Write('He so: ');
  For i := 0 To C.Bac Do
   If Frac(C.Heso[i]) = 0 Then
     Write(C.Heso[i]:7:0)
   Else
     Write(C.Heso[i]:7:0);
  Writeln;
  Writeln;
  Chia(A,B);
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal tạo biến động và theo dõi kích thước bộ nhớ dùng con trỏ
Program Tao_Bien_Dong;
Type
  Str10 = String[10];
  PStr = ^Str10;
Var
  Newp : PStr;
  i   : Integer;
Begin
  Writeln('TAO BIEN DONG VA THEO DOI KICH THUOC BO NHO');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     New(Newp);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai la: ',MemAvail,' bytes');
   End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la : ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln(' Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal tạo và xóa các biến động
Program Tao_Bien_Dong;
Type
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = Record
   HoTen : String[24];
   Tuoi  : Byte;
   DiaChi : String[30];
   Next  : ConTro;
  End;
Var
  Newp  : ConTro;
  HeapTop : Pointer;
  i    : Integer;
Begin
  Writeln('TAO VA XOA CAC BIEN DONG');
  Writeln('------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Mark(HeapTop);
  Writeln('-Kich thuoc cua ban ghi la: ',Sizeof(BanGhi),' bytes');
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     New(Newp);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai: ',MemAvail,' Bytes');
   End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de xoa cac bien dong');
  Readln;
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio lai la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal tạo biến động và theo dõi kích thước bộ nhớ dùng mảng con trỏ
Program Tao_Bien_Dong;
Type
  Str10 = String[10];
  PStr = ^Str10;
Var
  Newp : Array[1..10] Of PStr;
  i   : Integer;
Begin
  Writeln('TAO BIEN DONG VA THEO DOI KICH THUOC BO NHO');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     New(Newp[i]);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai la: ',MemAvail,' bytes');
   End;
  Writeln;
  Writeln('Bo nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de bat dau xoa lan luot tung bien dong');
  Readln;
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     Dispose(Newp[i]);
     Writeln('+Xoa bien thu: ',i:2,' bo nho tro la: ',Memavail,' bytes');
     Writeln('  Bam <Enter> de xoa tiep');
     Readln;
   End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la : ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('    Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal tạo biến động tại địa chỉ cho trước
Program Tao_Con_Tro;
Var
  ConTro : ^String;
Begin
  Writeln('TAO BIEN DONG TAI DIA CHI CHO TRUOC');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  ConTro :=Ptr($B800,$0004);
  ConTro^ := 'Turbo Pascal';
  Writeln('-Du lieu cua bien ma con tro dang tro toi la: ',ConTro^);
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal tính điểm trung bình của lớp
Program Tinh_Diem;
Type
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = Record
   HoTen  : String[24];
   Tuoi  : Byte;
   Diem  : Real;
  End;
Var
  Newp    : ConTro;
  i,n     : Integer;
  d,tong,tb :Real;
Begin
  Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH CUA LOP');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  Tong := 0.0;
  Write('-Lop co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
   Begin
     New(Newp);
     With Newp^ Do
      Begin
        Write('  +Ho ten nguoi thu: ',i:2,' la: ');
        Readln(HoTen);
        Write('  +Tuoi : ');
        Readln(Tuoi);
        Write('  +Diem : ');
        Readln(Diem);
        d := Diem;
        Tong :=Tong + d;
      End;
     Tb := tong / n;
   End;
  Writeln('-Diem trung binh cua lop la: ',Tb:5:2);
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal sắp xếp danh sách theo tên
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
Type
  ConTro = ^HoSo;
  HoSo = Record
   HoLot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Diem : Real;
  End;

Var
  a      : Array[1..50] Of HoSo;
  Tam    : ConTro;
  i,j,PhanTu : Integer;

Begin
  PhanTu := 0;
  New(Tam);
  With Tam^ Do
  Repeat
   Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
   Readln(HoLot);
   If HoLot <> '0' Then
     Begin
      Write('-Nhap ten : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Nhap diem : ');
      Readln(Diem);
      PhanTu := PhanTu + 1;
      a[PhanTu] := Tam^;
     End;
  Until HoLot = '0';

  For i := 1 To PhanTu - 1 Do
   For j := PhanTu DownTo i+1 Do
     If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
      Begin
        Tam^ := a[j];
        a[j] := a[j-1];
        a[j-1] := Tam^;
      End;
  Writeln;
  Writeln('------------------------------------');
  Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
  Writeln('|--------------------------|-------|');
  For i := 1 To PhanTu Do
   With a[i] Do
     Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
  Writeln('------------------------------------');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal sắp xếp danh sách theo điểm tăng dần
Program Sap_Xep_Diem_Tang;
Type
  ConTro = ^Lop;
  Lop = Record
   HoTen  : String[24];
   NamSinh  : Integer;
   DiemTb   : Real;
  End;
Var
  Hs  : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n : Integer;
  Tam  : ConTro;
Begin
  Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  New(Tam);
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write('+Nam sinh: ');
      Readln(NamSinh);
      Write('+Diem trung binh: ');
      Readln(DiemTb);
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
      Begin
        Tam^ := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam^;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal in hóa đơn bán hàng
Program Hoa_Don;
CONST
  Max = 100;
Type
  ConTro = ^HoaDon;
  HoaDon = Record
   NguoiMua : String[24];
   TenHang : String[10];
   DonGia  : Real;
   SoLuong : Integer;
  End;

Var
  a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
  DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
  Tam    : ConTro;
  Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
  Tong         : Real;
  KiemTra       : Boolean;

Begin
  Writeln('HOA DON BAN HANG');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Spt := 0;
  New(Tam);
  With Tam^ do
   Repeat
     Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
     Readln(NguoiMua);
     If NguoiMua <> '0' Then
      Begin
        Write('-Ten hang: ');
        Readln(TenHang);
        Write('-Don gia : ');
        Readln(DonGia);
        Write('-So luong: ');
        Readln(SoLuong);
        Spt := Spt + 1;
        a[Spt] := Tam^;
      End;
   Until NguoiMua = '0';
  SoTenHang := 0;
  For i := 1 To Spt Do
   Begin
     KiemTra :=False;
     For j := 1 To SoTenHang Do
      If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
        KiemTra := True;
      If NOT KiemTra Then
        Begin
         SoTenHang :=SoTenHang + 1;
         DsTenHang[SoTenHang] := a[i].TenHang;
        End;
   End;
  Writeln;
  For i := 1 To SoTenHang Do
   Begin
     Tong := 0;
     For j := 1 To Spt Do
      With a[j] Do
        If TenHang = DsTenHang[i] Then
         Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
        Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal Quản lý thư viện
Program Thu_Vien;
Uses Crt;
Type
  ConTro = ^ThuVien;
  ThuVien = Record
   TenSach : String[30];
   TacGia  : String[24];
   Namxb  : Byte;
   NguoiMuon: String[24];
   Next   : ConTro;
  End;
Var
  First,Last,Newp    : ConTro;
  ds,dm : Integer;
  Ch : Char;
  HeapTop : ^Integer;
Begin
  ClrScr;
  GotoXY(5,25);
  Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
  Window(1,1,80,24);
  Writeln('QUAN LY THU VIEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  ds := 0;
  dm := 0;
  First := Nil;
  Mark(Heaptop);
   Repeat
   New(Newp);
     With Newp^ Do
      Begin
        Write('-Ten sach : ');
        Readln(TenSach);
        If TenSach <> '' Then
         Begin
           ds := ds + 1;
           Write('-Tac Gia: ');
           Readln(TacGia);
           Write('-Nam xuat ban : ');
           Readln(Namxb);
           Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
           Readln(NguoiMuon);
           If NguoiMuon <> '' Then
            dm := dm + 1;
         End;
      End;
   If First = Nil Then
     First := Newp
   Else
     Last^.Next := Newp;
     Last :=Newp;
     Last^.Next := Nil;
   Ch := ReadKey;
  Until Ch = #27;
  ClrScr;
  Writeln('QUAN LY THU VIEN');
  Writeln('----------------');
  While First <> Nil Do
   With First^ Do
     Begin
      Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
      Writeln('-Tac gia : ',TacGia);
      Writeln('-Nam Xuat ban: ',Namxb);
      Writeln('-Nguoi muon : ',NguoiMuon);
      First := Next;
     End;
  Writeln;
  Writeln('+Tong so sach: ',Ds);
  Writeln('+So sach cho muon: ',Dm);
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Write('  Bam <Esc> de thoat');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal quản lý hồ sơ nhân viên
Program Ho_So;
Uses Crt;
Type
  ConTro = ^HoSo;
  HoSo = Record
   HoTen : String[24];
   Tuoi : Integer;
   Luong : LongInt;
   Next : ConTro;
  End;
Var
  First, Last, Newp : ConTro;
  Hoten1, Hoten2        : String[24];
  i,TuoiMax,TuoiMin     : Integer;
  LuongMax, LuongMin,LuongTb : LongInt;
  Ch             : Char;
  HeapTop :^Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('HO SO NHAN VIEN');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  GoToXY(5,25);
  Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat ');
  Window(1,2,80,25);
  First :=Nil;
  Mark(HeapTop);
  i := 0;
  Repeat
   i := i + 1;
   New(Newp);
     With Newp^ Do
      Begin
        Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
        Readln(HoTen);
        Write('-Tuoi   = ');
        Readln(Tuoi);
        Write('-Bac luong = ');
        Readln(Luong);
        TuoiMax := Tuoi;
        TuoiMin := Tuoi;
        LuongMax := Luong;
        LuongMin := Luong;
        HoTen1  := HoTen;
        HoTen2  := HoTen;
      End;
     If First = Nil Then
      First := Newp
     Else
      Last^.Next := Newp;
      Last := Newp;
      Last^.Next := Nil;
     Ch := ReadKey;
  Until Ch = #27;
  Writeln;
  While First <> Nil Do
   With First^ Do
     Begin
      If Tuoi > TuoiMax Then
        TuoiMax := Tuoi
      Else
        If Tuoi < TuoiMin Then
         TuoiMin := Tuoi;
      If Luong > LuongMax Then
        Begin
         LuongMax := Luong;
         HoTen1 := HoTen;
        End
      Else
        If Luong < LuongMin Then
         Begin
           LuongMin := Luong;
           HoTen2 := HoTen;
         End;
      First := Next;
     End;
  Writeln;
  Writeln('+Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
  Writeln('+Nhan vien co tuoi nho nhat la: ',TuoiMin);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen1,' ,co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' ,co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10);
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal quản lý gia cảnh
Program Gia_Canh;
Uses Crt;
CONST
  Td1 ='|========================|========================|======|';
  Td2 =#124 +'     HO VA TEN   '+
    #124 +'   HO TEN VO CHONG  '+
    #124 +'SO CON'+#124;
  Td3 ='|------------------------|------------------------|------|';
Type
  ConTro = ^GiaCanh;
  GiaCanh = Record
   HoTen :String[24];
   Next : ConTro;
   Case GiaDinh : Boolean Of
       True : (VoChong : String[24];
       SoCon : Byte);

   End;
Var
  First, Last, Newp : ConTro;
  i  : Integer;
  Ch  : Char;
  HeapTop : ^Integer;
Begin
  ClrScr;
  GotoXY(5,25);
  Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
  Window(1,2,80,25);
  Writeln('HO SO GIA CANH');
  Writeln('--------------');
  Writeln;
  First := Nil;
  Mark(HeapTop);
  i := 0;
  Repeat
   i := i + 1;
   New(Newp);
   With Newp^ Do
     Begin
      Write('+Ho va ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
      Readln(HoTen);
      Write('+Co gia dinh chua (C/K) ');
      Readln(Ch);
      Ch := UpCase(Ch);
      If Ch = 'C' Then
        Begin
         GiaDinh := True;
         Write('  +Ho ten vo/chong: ');
         Readln(VoChong);
         Write('  +So con     : ');
         Readln(SoCon);
        End
      Else
        GiaDinh := False;
     End;
   If First = Nil Then
      First := Newp
   Else
      Last^.Next := Newp;
   Last := Newp;
   Last^.Next := Nil;
   Ch := ReadKey;
  Until Ch = #27;
  Writeln;
  ClrScr;
  Writeln(#32:25,'HOAN CANH GIA DINH NHAN VIEN');
  Writeln(#32:12,Td1);
  Writeln(#32:12,Td2);
  Writeln(#32:12,Td3);
  While First <> Nil Do   {Xuat du lieu }
   With First^ Do
     Begin
      Write(#32:12);
      Write(#124,HoTen,#32:24-Length(HoTen));
      If GiaDinh Then
        Begin
         Write(#124,VoChong,#32:24-Length(VoChong));
         Writeln(#124,SoCon:6,#124);
        End
      Else
        Begin
         Write(#124,#32:24);
         Writeln(#124,#32:6,#124);
        End;
      First := Next;
     End;
  Release(HeapTop);
  Writeln(#32:12,Td1);
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal tính điểm và xếp hạng lớp học
Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
Type
  ConTro = ^Lop;
  Lop = Record
   HoTen    : String[24];
   NamSinh    : Integer;
   Tb1,Tb2,Tb  : Real;
  End;
Var
  Hs     : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n,Hang: Integer;
  Tam     : ConTro;
Begin
  Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  New(Tam);
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write(' +Nam sinh: ');
      Readln(NamSinh);
      Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
      Readln(Tb1);
      Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
      Readln(Tb2);
      Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
      Writeln;
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
      Begin
        Tam^ := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam^;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
  Writeln;
  Hang := 1;
  For i := 1 To N Do
   Begin
     If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
      Hang := i;
     Writeln('  .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
     Writeln('  .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
     Writeln('  .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
     Writeln('  .Xep hang ca nam    : ',Hang);
   End;
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 huongdan

zipBài tập 1: Viết chương trình Pascal tạo biến động và theo dõi kích thước bộ nhớ dùng con trỏ
Program Tao_Bien_Dong;
Type
  Str10 = String[10];
  PStr = ^Str10;
Var
  Newp : PStr;
  i   : Integer;
Begin
  Writeln('TAO BIEN DONG VA THEO DOI KICH THUOC BO NHO');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     New(Newp);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai la: ',MemAvail,' bytes');
   End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la : ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln(' Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 2: Viết chương trình Pascal tạo và xóa các biến động
Program Tao_Bien_Dong;
Type
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = Record
   HoTen : String[24];
   Tuoi  : Byte;
   DiaChi : String[30];
   Next  : ConTro;
  End;
Var
  Newp  : ConTro;
  HeapTop : Pointer;
  i    : Integer;
Begin
  Writeln('TAO VA XOA CAC BIEN DONG');
  Writeln('------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Mark(HeapTop);
  Writeln('-Kich thuoc cua ban ghi la: ',Sizeof(BanGhi),' bytes');
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     New(Newp);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai: ',MemAvail,' Bytes');
   End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de xoa cac bien dong');
  Readln;
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio lai la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 3: Viết chương trình Pascal tạo biến động và theo dõi kích thước bộ nhớ dùng mảng con trỏ
Program Tao_Bien_Dong;
Type
  Str10 = String[10];
  PStr = ^Str10;
Var
  Newp : Array[1..10] Of PStr;
  i   : Integer;
Begin
  Writeln('TAO BIEN DONG VA THEO DOI KICH THUOC BO NHO');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     New(Newp[i]);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai la: ',MemAvail,' bytes');
   End;
  Writeln;
  Writeln('Bo nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de bat dau xoa lan luot tung bien dong');
  Readln;
  For i := 1 To 10 Do
   Begin
     Dispose(Newp[i]);
     Writeln('+Xoa bien thu: ',i:2,' bo nho tro la: ',Memavail,' bytes');
     Writeln('  Bam <Enter> de xoa tiep');
     Readln;
   End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la : ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('    Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 4: Viết chương trình Pascal tạo biến động tại địa chỉ cho trước
Program Tao_Con_Tro;
Var
  ConTro : ^String;
Begin
  Writeln('TAO BIEN DONG TAI DIA CHI CHO TRUOC');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  ConTro :=Ptr($B800,$0004);
  ConTro^ := 'Turbo Pascal';
  Writeln('-Du lieu cua bien ma con tro dang tro toi la: ',ConTro^);
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
zipBài tập 5: Viết chương trình Pascal tính điểm trung bình của lớp
Program Tinh_Diem;
Type
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = Record
   HoTen  : String[24];
   Tuoi  : Byte;
   Diem  : Real;
  End;
Var
  Newp    : ConTro;
  i,n     : Integer;
  d,tong,tb :Real;
Begin
  Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH CUA LOP');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  Tong := 0.0;
  Write('-Lop co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
   Begin
     New(Newp);
     With Newp^ Do
      Begin
        Write('  +Ho ten nguoi thu: ',i:2,' la: ');
        Readln(HoTen);
        Write('  +Tuoi : ');
        Readln(Tuoi);
        Write('  +Diem : ');
        Readln(Diem);
        d := Diem;
        Tong :=Tong + d;
      End;
     Tb := tong / n;
   End;
  Writeln('-Diem trung binh cua lop la: ',Tb:5:2);
  Readln
End.
zipBài tập 6: Viết chương trình Pascal sắp xếp danh sách theo tên
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
Type
  ConTro = ^HoSo;
  HoSo = Record
   HoLot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Diem : Real;
  End;

Var
  a      : Array[1..50] Of HoSo;
  Tam    : ConTro;
  i,j,PhanTu : Integer;

Begin
  PhanTu := 0;
  New(Tam);
  With Tam^ Do
  Repeat
   Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
   Readln(HoLot);
   If HoLot <> '0' Then
     Begin
      Write('-Nhap ten : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Nhap diem : ');
      Readln(Diem);
      PhanTu := PhanTu + 1;
      a[PhanTu] := Tam^;
     End;
  Until HoLot = '0';

  For i := 1 To PhanTu - 1 Do
   For j := PhanTu DownTo i+1 Do
     If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
      Begin
        Tam^ := a[j];
        a[j] := a[j-1];
        a[j-1] := Tam^;
      End;
  Writeln;
  Writeln('------------------------------------');
  Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
  Writeln('|--------------------------|-------|');
  For i := 1 To PhanTu Do
   With a[i] Do
     Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
  Writeln('------------------------------------');
  Readln
End.
zipBài tập 7: Viết chương trình Pascal sắp xếp danh sách theo điểm tăng dần
Program Sap_Xep_Diem_Tang;
Type
  ConTro = ^Lop;
  Lop = Record
   HoTen  : String[24];
   NamSinh  : Integer;
   DiemTb   : Real;
  End;
Var
  Hs  : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n : Integer;
  Tam  : ConTro;
Begin
  Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  New(Tam);
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write('+Nam sinh: ');
      Readln(NamSinh);
      Write('+Diem trung binh: ');
      Readln(DiemTb);
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
      Begin
        Tam^ := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam^;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
  Readln
End.
zipBài tập 8: Viết chương trình Pascal in hóa đơn bán hàng
Program Hoa_Don;
CONST
  Max = 100;
Type
  ConTro = ^HoaDon;
  HoaDon = Record
   NguoiMua : String[24];
   TenHang : String[10];
   DonGia  : Real;
   SoLuong : Integer;
  End;

Var
  a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
  DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
  Tam    : ConTro;
  Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
  Tong         : Real;
  KiemTra       : Boolean;

Begin
  Writeln('HOA DON BAN HANG');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Spt := 0;
  New(Tam);
  With Tam^ do
   Repeat
     Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
     Readln(NguoiMua);
     If NguoiMua <> '0' Then
      Begin
        Write('-Ten hang: ');
        Readln(TenHang);
        Write('-Don gia : ');
        Readln(DonGia);
        Write('-So luong: ');
        Readln(SoLuong);
        Spt := Spt + 1;
        a[Spt] := Tam^;
      End;
   Until NguoiMua = '0';
  SoTenHang := 0;
  For i := 1 To Spt Do
   Begin
     KiemTra :=False;
     For j := 1 To SoTenHang Do
      If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
        KiemTra := True;
      If NOT KiemTra Then
        Begin
         SoTenHang :=SoTenHang + 1;
         DsTenHang[SoTenHang] := a[i].TenHang;
        End;
   End;
  Writeln;
  For i := 1 To SoTenHang Do
   Begin
     Tong := 0;
     For j := 1 To Spt Do
      With a[j] Do
        If TenHang = DsTenHang[i] Then
         Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
        Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
   End;
  Readln
End.
zipBài tập 9: Viết chương trình Pascal Quản lý thư viện
Program Thu_Vien;
Uses Crt;
Type
  ConTro = ^ThuVien;
  ThuVien = Record
   TenSach : String[30];
   TacGia  : String[24];
   Namxb  : Byte;
   NguoiMuon: String[24];
   Next   : ConTro;
  End;
Var
  First,Last,Newp    : ConTro;
  ds,dm : Integer;
  Ch : Char;
  HeapTop : ^Integer;
Begin
  ClrScr;
  GotoXY(5,25);
  Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
  Window(1,1,80,24);
  Writeln('QUAN LY THU VIEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  ds := 0;
  dm := 0;
  First := Nil;
  Mark(Heaptop);
   Repeat
   New(Newp);
     With Newp^ Do
      Begin
        Write('-Ten sach : ');
        Readln(TenSach);
        If TenSach <> '' Then
         Begin
           ds := ds + 1;
           Write('-Tac Gia: ');
           Readln(TacGia);
           Write('-Nam xuat ban : ');
           Readln(Namxb);
           Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
           Readln(NguoiMuon);
           If NguoiMuon <> '' Then
            dm := dm + 1;
         End;
      End;
   If First = Nil Then
     First := Newp
   Else
     Last^.Next := Newp;
     Last :=Newp;
     Last^.Next := Nil;
   Ch := ReadKey;
  Until Ch = #27;
  ClrScr;
  Writeln('QUAN LY THU VIEN');
  Writeln('----------------');
  While First <> Nil Do
   With First^ Do
     Begin
      Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
      Writeln('-Tac gia : ',TacGia);
      Writeln('-Nam Xuat ban: ',Namxb);
      Writeln('-Nguoi muon : ',NguoiMuon);
      First := Next;
     End;
  Writeln;
  Writeln('+Tong so sach: ',Ds);
  Writeln('+So sach cho muon: ',Dm);
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Write('  Bam <Esc> de thoat');
  Readln
End.
zipBài tập 10: Viết chương trình Pascal quản lý hồ sơ nhân viên
Program Ho_So;
Uses Crt;
Type
  ConTro = ^HoSo;
  HoSo = Record
   HoTen : String[24];
   Tuoi : Integer;
   Luong : LongInt;
   Next : ConTro;
  End;
Var
  First, Last, Newp : ConTro;
  Hoten1, Hoten2        : String[24];
  i,TuoiMax,TuoiMin     : Integer;
  LuongMax, LuongMin,LuongTb : LongInt;
  Ch             : Char;
  HeapTop :^Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('HO SO NHAN VIEN');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  GoToXY(5,25);
  Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat ');
  Window(1,2,80,25);
  First :=Nil;
  Mark(HeapTop);
  i := 0;
  Repeat
   i := i + 1;
   New(Newp);
     With Newp^ Do
      Begin
        Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
        Readln(HoTen);
        Write('-Tuoi   = ');
        Readln(Tuoi);
        Write('-Bac luong = ');
        Readln(Luong);
        TuoiMax := Tuoi;
        TuoiMin := Tuoi;
        LuongMax := Luong;
        LuongMin := Luong;
        HoTen1  := HoTen;
        HoTen2  := HoTen;
      End;
     If First = Nil Then
      First := Newp
     Else
      Last^.Next := Newp;
      Last := Newp;
      Last^.Next := Nil;
     Ch := ReadKey;
  Until Ch = #27;
  Writeln;
  While First <> Nil Do
   With First^ Do
     Begin
      If Tuoi > TuoiMax Then
        TuoiMax := Tuoi
      Else
        If Tuoi < TuoiMin Then
         TuoiMin := Tuoi;
      If Luong > LuongMax Then
        Begin
         LuongMax := Luong;
         HoTen1 := HoTen;
        End
      Else
        If Luong < LuongMin Then
         Begin
           LuongMin := Luong;
           HoTen2 := HoTen;
         End;
      First := Next;
     End;
  Writeln;
  Writeln('+Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
  Writeln('+Nhan vien co tuoi nho nhat la: ',TuoiMin);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen1,' ,co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' ,co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10);
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
zipBài tập 11: Viết chương trình Pascal quản lý gia cảnh
Program Gia_Canh;
Uses Crt;
CONST
  Td1 ='|========================|========================|======|';
  Td2 =#124 +'     HO VA TEN   '+
    #124 +'   HO TEN VO CHONG  '+
    #124 +'SO CON'+#124;
  Td3 ='|------------------------|------------------------|------|';
Type
  ConTro = ^GiaCanh;
  GiaCanh = Record
   HoTen :String[24];
   Next : ConTro;
   Case GiaDinh : Boolean Of
       True : (VoChong : String[24];
       SoCon : Byte);

   End;
Var
  First, Last, Newp : ConTro;
  i  : Integer;
  Ch  : Char;
  HeapTop : ^Integer;
Begin
  ClrScr;
  GotoXY(5,25);
  Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
  Window(1,2,80,25);
  Writeln('HO SO GIA CANH');
  Writeln('--------------');
  Writeln;
  First := Nil;
  Mark(HeapTop);
  i := 0;
  Repeat
   i := i + 1;
   New(Newp);
   With Newp^ Do
     Begin
      Write('+Ho va ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
      Readln(HoTen);
      Write('+Co gia dinh chua (C/K) ');
      Readln(Ch);
      Ch := UpCase(Ch);
      If Ch = 'C' Then
        Begin
         GiaDinh := True;
         Write('  +Ho ten vo/chong: ');
         Readln(VoChong);
         Write('  +So con     : ');
         Readln(SoCon);
        End
      Else
        GiaDinh := False;
     End;
   If First = Nil Then
      First := Newp
   Else
      Last^.Next := Newp;
   Last := Newp;
   Last^.Next := Nil;
   Ch := ReadKey;
  Until Ch = #27;
  Writeln;
  ClrScr;
  Writeln(#32:25,'HOAN CANH GIA DINH NHAN VIEN');
  Writeln(#32:12,Td1);
  Writeln(#32:12,Td2);
  Writeln(#32:12,Td3);
  While First <> Nil Do   {Xuat du lieu }
   With First^ Do
     Begin
      Write(#32:12);
      Write(#124,HoTen,#32:24-Length(HoTen));
      If GiaDinh Then
        Begin
         Write(#124,VoChong,#32:24-Length(VoChong));
         Writeln(#124,SoCon:6,#124);
        End
      Else
        Begin
         Write(#124,#32:24);
         Writeln(#124,#32:6,#124);
        End;
      First := Next;
     End;
  Release(HeapTop);
  Writeln(#32:12,Td1);
  Readln
End.
zipBài tập 12: Viết chương trình Pascal tính điểm và xếp hạng lớp học
Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
Type
  ConTro = ^Lop;
  Lop = Record
   HoTen    : String[24];
   NamSinh    : Integer;
   Tb1,Tb2,Tb  : Real;
  End;
Var
  Hs     : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n,Hang: Integer;
  Tam     : ConTro;
Begin
  Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  New(Tam);
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
   With Hs[i] Do
     Begin
      Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
      Readln(Hoten);
      Write(' +Nam sinh: ');
      Readln(NamSinh);
      Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
      Readln(Tb1);
      Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
      Readln(Tb2);
      Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
      Writeln;
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
   For j := 1 To N-i Do
     If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
      Begin
        Tam^ := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam^;
      End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
  Writeln;
  Hang := 1;
  For i := 1 To N Do
   Begin
     If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
      Hang := i;
     Writeln('  .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
     Writeln('  .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
     Writeln('  .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
     Writeln('  .Xep hang ca nam    : ',Hang);
   End;
  Readln
End.

Nguồn: Sưu tầm trên mạng Internet

 

Bạn đang ở trang: Home Nghề Tin học Văn phòng Tin học 11 Bài tập TH11 - Bài tập Pascal - Có đáp án